Minimálna mzda od 1.1.2021

20.10.2020 schválila Národná rada Slovenskej republiky novú výšku minimálnej mesačnej mzdy zo súčasnej sumy 580 Eur na 623 Eur. Mení sa tiež minimálna hodinová mzda zo súčasných 3,333 Eur na 3,580 Eur. Novelou zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde sa tak mesačná minimálna mzda zvýšuje o 43 Eur, minimálna hodinová mesačná mzda o 0,247 Eura.

Novelou zákona sa tiež zmenil spôsob určenia minimálnej mzdy pri jednotlivých stupňoch náročnosti práce. Kým doteraz minimálna mzda druhého až šiesteho stupňa bola určená ako násobok minimálnej mzdy a daného koeficienta pre jednotlivý stupeň náročnosti práce, od roku 2021 bude minimálna mzda pre jednotlivé stupne náročnosti práce závisieť od medziročnej zmeny mesačnej minimálnej mzdy. Pre rok 2021 bude minimálna mzda pre jednotlivé stupne náročnosti práce vypočítaná ako minimálna mzda roku 2020, čo je 580 Eur krát koeficient daného stupňa náročnosti plus pevná čiastka 43 Eur.

Porovnanie mzdových nárokov jednotlivých stupňov náročnosti práce pre roky 2020 a 2021

Stupeň náročnosti práceMinimálny mzdový nárok k 1.1.2020Minimálny mzdový nárok k 1.1.2021Rozdiel oproti roku 2020
1580,00 Eur623,00 Eur+43,00 Eur
2696,00 Eur739,00 Eur+43,00 Eur
3812,00 Eur855,00 Eur+43,00 Eur
4928,00 Eur971,00 Eur+43,00 Eur
51044,00 Eur1087,00 Eur+43,00 Eur
61160,00 Eur1203,00 Eur+43,00 Eur

Brexit – čo bude po 1.1.2021

Slovo Brexit počúvame v spojitosti s Veľkou Britániou už veľmi dlho. Veľká Británia vystúpila z Európskej únie 31.1.2020. Od 1. 2. 2020 plynie teda prechodné obdobie, nakoľko následky, ktoré by týmto výstupom vznikli, by boli katastrofálne pre podnikateľov a osoby, ktoré vo Veľkej Británie žijú. Prechodné obdobie trvá do konca roka 2020 a počas tohto obdobia sa očakáva, že sa Európska únia s Veľkou Britániou dohodnú na obchodných vzťahoch. Avšak do súčasnej doby nie je známa žiadna dohoda. Ak sa Veľká Británia s Európskou úniou  nedohodnú na určitých výnimkách, tak budú platiť pravidlá ako pri krajinách označených ako krajiny tretieho sveta. Jednou z hlavných povinností bude vyplniť colné vyhlásenie. Taktiež je  možné, že okrem colného vyhlásenia bude potrebné poskytnúť údaje o bezpečnosti a ochrane. V rámci určitých druhov tovaru budete potrebovať osobitné povolenie na import a export. Import a export teda bude podliehať colnému dohľadu, prípadne colným kontrolám.  

LEX KORONA – Preddavky na daň z príjmu počas pandémie

Počas pandémie by sme preddavky na daň z príjmu mohli rozdeliť do 4. kategórií.

Prvú kategóriu tvoria daňovníci, ktorí splnili podmienku poklesu tržieb najmenej o 40% oproti predchádzajúcemu roku v rovnakom čase. Daňovníci, ktorí spĺňajú podmienku počas pandémie a neplatia preddavky, budú povinní vyrovnať preddavky z k dani z príjmov v daňovom priznaní za rok 2020. Netreba však zabudnúť na povinnosť predložiť správcovi dane vyhlásenie o poklese tržieb.

Do druhej kategórie by sme mohli zaradiť daňovníkov, ktorí daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 podali riadne do konca marca alebo neskôr počas pandémie. Ak ich daňová povinnosť na preddavky za rok 2019 je nižšia ako za prechádzajúci rok, čiže rok 2018, daňovník uhrádza preddavky v tej nižšej daňovej povinnosti. Ak daňovníkovi vznikne daňový preddavok a požiada správcu dane o vrátenie bude mu vyhovené.

V prípade, ak daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 riadne do konca marca alebo neskôr počas pandémie a jeho daňová povinnosť na preddavky za rok 2019 je vyššia ako v roku 2018, tak takýto daňovník platí preddavky na daň z príjmov v nezmenenej výške, a to až do ukončenia nasledujúceho mesiaca po skončení pandémie.

Do poslednej kategórie možno zaradiť daňovníkov, ktorí požiadali správcu dane o individuálne platenie preddavkov na daň. Daňovníci, ktorí takto urobili platia preddavky na daň podľa výšky, ktorú im určil správca dane v rozhodnutí.