Daňový bonus alebo dotácia na stravovanie?

Na začiatku školského roka 2021/2022 musia rodičia detí, ktorí navštevujú posledný ročník materskej školy a základnú školu riešiť otázku ohľadom výberu medzi zvýhodneným daňovým bonusom a dotáciou na stravovanie. Ide o deti vo veku 6 až 15 rokov.

Čo je pre rodiča výhodnejšie?

Dotácia na stravovanie je vo výške 1,30€ na deň. Ale iba za taký deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávania v škole, príp. v škôlke a odobralo stravu. V roku 2021 prostredníctvom dotácie na stravovanie získa rodič maximálne 26,00€. Napríklad ak má mesiac september 20 vyučovacích dní, dotácia na stravu bude 20 x 1,30€ = 26,00€. V roku 2022 je maximálna suma, ktorú je možné prostredníctvom dotácie na stravovanie získať 29,90€.

Ďalšou nevýhodou uplatnenia dotácie na stravovanie je fakt, že ak sa rozhodnete pre dotáciu na stravovanie a vaše dieťa z rôznych dôvodov školu navštevovať nebude, už sa v danom školskom roku nemôžete rozhodnúť pre daňový bonus ani v ročnom zúčtovaní alebo daňovom priznaní.

Daňový bonus od 1.7.2021 je pre deti vo veku od 6 do 15 rokov 39,47€, čo predstavuje 1,7-násobok základnej sumy daňového bonusu. Od 1.1.2022 bude zvýhodnený daňový bonus pre deti vo veku od 6 do 15 rokov vo výške 43,60€.

Z uvedeného je jasné, že uplatnenie daňového bonusu je pre rodiča výhodnejšie. Dokonca aj samotné Ministerstvo financií SR alebo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na svojich stránkach odporúča pre rodičov uplatniť daňový bonus.

Dotáciu na stravovanie možno odporučiť rodičom jedine vtedy, ak nemá ani jeden z rodičov nárok na uplatnenie daňového bonusu. Nárok na daňový bonus nemá rodič vtedy, ak nedosiahne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej činnosti  aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy. 6-násobok minimálnej mzdy predstavuje pre rok 2021 sumu 3.738,00€.

V prípade ak ste zamestnancom a rozhodli by ste sa pre dotáciu na stravovanie a doteraz ste poberali daňový bonus, treba o tom okamžite informovať vášho zamestnávateľa.

Platíte si reklamu na Facebooku alebo Googli? Viete aké povinnosti z toho vyplývajú v oblasti DPH?

V praxi sa často stretávame s tým, že klienti, ktorí nie sú platcami DPH ani len netušia, že v prípade, keď si platia reklamu u zahraničného dodávateľa, sú povinní sa registrovať na daňovom úrade a zaplatiť DPH z vyfakturovanej sumy.

Najmä nadnárodné reklamné spoločnosti ako Facebook alebo Google neriešia, komu službu poskytujú.  Či máte IČ DPH alebo nie. Berú to ako samozrejmosť, že v rámci  Európskej únie má zdaniteľná osoba povinnosť mať platné IČ DPH pri prijímaní služby z iného členského štátu. Preto všetky ich faktúry vystavujú bez DPH s tým, že DPH máte odviesť  vy, vo vašej krajine.

V prípade, ak chce zdaniteľná osoba prijať službu z iného členského štátu alebo poskytnúť službu do iného členského štátu, je povinná sa registrovať na Finančnej správe SR podľa § 7a zákona o DPH. Registrácia je nutná ešte pred prijatím resp. poskytnutím služby. Príslušný daňový úrad jej vydá osvedčenie o registrácii DPH s identifikačným číslom DPH, ktoré bude používať pri podaní daňového priznania. Nejde však o klasického platcu, pretože zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7a zákona o DPH je povinná odviesť DPH z prijatej služby, nemá však nárok na žiadne odpočty.

V prípade, ak je zdaniteľná osoba povinná komunikovať s finančnou správou elektronicky, registrácia prebieha prostredníctvom formulára na stránke finančnej správy. Samotný formulár má názov Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia. Daňový úrad pridelí identifikačné číslo pre daň najneskôr do 7 dní od doručenia žiadosti o registráciu.

Žiadosť o registráciu podľa § 7a nemusí zdaniteľná soba podávať v prípade, keď už je registrovaná podľa §7 zákona o DPH z dôvodu nadobudnutia tovaru z iného členského štátu.

Po prijatí služby z iného členského štátu je zdaniteľná osoba s udeleným IČ DPH povinná do 25. dňa v nasledujúcom mesiaci podať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty a aj príslušnú daň zaplatiť.

Pri dodaní služby s miestom dodania v inom členskom štáte je zdaniteľná osoba s prideleným IČ DPH povinná podať súhrnný výkaz za každý kalendárny štvrťrok, v ktorom službu dodala. Súhrnný výkaz je povinná podať do 25 dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka. V prípade, ak počas štvrťroka žiadnu službu nedodá, nulový súhrnný výkaz sa nepodáva.

Stravné lístky od 1.3.2021

Od marca si už zamestnanci môžu vybrať medzi stravnými lístkami alebo finančným príspevkom na stravovanie

Od 1. marca 2021 sa zamestnávateľom a aj zamestnancom rozširujú možnosti stravného. Ešte v novembri minulého roka Vláda Slovenskej republiky schválila novelu Zákonníka práce, z ktorej vyplýva zamestnávateľovi povinnosť dať svojim zamestnancom možnosť výberu medzi stravnými lístkami alebo finančným príspevkom na stravovanie.

Táto možnosť však neplatí pre zamestnancov zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje stravovanie vo vlastnom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, s ktorým má toto stravovanie zmluvne dohodnuté.

Zamestnanec má teda od marca možnosť ponechať si stravné lístky, prostredníctvom ktorých mu jeho zamestnávateľ prispieval na stravovanie aj doteraz, alebo mu jeho zamestnávateľ vyplatí 55% z hodnoty tohto stravného lístka a prispeje mu na toto stravovanie v hotovosti.

O čom môže rozhodnúť zamestnávateľ, tak je možnosť určiť svojim zamestnancom pravidlá výberu a to formou interného predpisu. Tam si zamestnávateľ stanoví lehotu, dokedy si zamestnanec vyberie jednu z vyššie uvedených možností príspevku na stravovanie. Stanoviť sa musí tiež minimálna doba, počas ktorej zamestnanec nemôže zmeniť svoj výber. Maximálna doba je však najviac 2 roky. Taktiež si musí zamestnávateľ určiť postup, ktorý sa uskutoční, ak sa zamestnávateľ nerozhodne v určenej dobe, ktorú možnosť si vybral.

Finančný príspevok, ktorý bol poskytnutý na stravovanie mimo stravného nie je oslobodený od dane z príjmov do 28. februára 2021. Toto platí v prípade, ak zamestnanec nemal od špecializovaného lekára potvrdenie, kde bolo potvrdené, že zo zdravotných dôvodov nie je možné, aby využíval jeden zo spôsobov ktoré mu jeho zamestnávateľ poskytuje.

Od 1. marca 2021 sa mení  aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorý upravuje poskytovanie finančného príspevku na stravu v hotovosti a tento príspevok bude od dane z príjmu oslobodený.