SOS DOTÁCIA – Zvýšenie o 90€

Prostredníctvom Prvej pomoci štát poskytuje príspevok fyzickým osobám, ktorí stratili prácu alebo prišli o príjem. V rámci Prvej pomoci Plus zvýšil štát paušálny príspevok z 210€ na 300€.

Oprávneným žiadateľom o túto dotáciu je fyzická osoba, ktorá počas druhej vlny pandémie (október 2020) stratila príjem zo závislej činnosti alebo z výkonu činnosti osobnej asistencie alebo z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti a nemá iný príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Žiadateľ musí spĺňať aj všetky uvedené ďalšie podmienky:

  • nie je študentom dennej formy štúdia na strednej alebo vysokej škole,
  • nie je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku, poberateľom príspevku na opatrovanie, dávky v nezamestnanosti , kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti, dávky nemocenského zabezpečenia, dávky nemocenského poistenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia,
  • nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, alebo obdobnej dávky zo zahraničia (ďalej aj poberateľ „dôchodkovej dávky“), ak úhrn súm týchto dávok je rovnaký alebo vyšší ako 300 eur/mesačne,
  • nemá nárok na poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov,
  • je v evidencii uchádzačov o zamestnanie. To neplatí pre osoby, ktoré sú poberateľmi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, alebo obdobnej dávky zo zahraničia, ak ich suma je nižšia ako 300 eur/mesačne, samostatne zárobkovo činné osoby a fyzické osoby v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
  • spĺňa podmienky v zmysle § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia).

Výška SOS Dotácie je za príslušný rozpočtový rok vo výške 1 800 €. Výška mesačnej dotácie je v hodnote 300 €.

Spôsob predloženia žiadosti na SOS dotáciu

O dotáciu je možné požiadať poštou, kde sa žiadosť pošle na príslušnú adresu úradu práce. V prípade posielania žiadosti e-mailom sa žiadosti posielajú na konkrétny mail, ktorý začína okresnými písmenami mesta, v ktorom územnou obvode ma žiadateľ pobyt. Žiadateľ si vie emailovú adresu zistiť na stránke www.pomahameludom.sk.

Úrad upozorňuje žiadateľov, že v prípade neúplných žiadosti, úrad o predloženej žiadosti nebude ďalej konať a informuje žiadateľa o neschválení žiadosti. Taktiež upozorňuje na to, že ak žiadateľ poberajúci dotáciu začne mať príjem, je povinný oznámiť túto skutočnosť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom táto skutočnosť nastala.