Platíte si reklamu na Facebooku alebo Googli? Viete aké povinnosti z toho vyplývajú v oblasti DPH?

V praxi sa často stretávame s tým, že klienti, ktorí nie sú platcami DPH ani len netušia, že v prípade, keď si platia reklamu u zahraničného dodávateľa, sú povinní sa registrovať na daňovom úrade a zaplatiť DPH z vyfakturovanej sumy.

Najmä nadnárodné reklamné spoločnosti ako Facebook alebo Google neriešia, komu službu poskytujú.  Či máte IČ DPH alebo nie. Berú to ako samozrejmosť, že v rámci  Európskej únie má zdaniteľná osoba povinnosť mať platné IČ DPH pri prijímaní služby z iného členského štátu. Preto všetky ich faktúry vystavujú bez DPH s tým, že DPH máte odviesť  vy, vo vašej krajine.

V prípade, ak chce zdaniteľná osoba prijať službu z iného členského štátu alebo poskytnúť službu do iného členského štátu, je povinná sa registrovať na Finančnej správe SR podľa § 7a zákona o DPH. Registrácia je nutná ešte pred prijatím resp. poskytnutím služby. Príslušný daňový úrad jej vydá osvedčenie o registrácii DPH s identifikačným číslom DPH, ktoré bude používať pri podaní daňového priznania. Nejde však o klasického platcu, pretože zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7a zákona o DPH je povinná odviesť DPH z prijatej služby, nemá však nárok na žiadne odpočty.

V prípade, ak je zdaniteľná osoba povinná komunikovať s finančnou správou elektronicky, registrácia prebieha prostredníctvom formulára na stránke finančnej správy. Samotný formulár má názov Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia. Daňový úrad pridelí identifikačné číslo pre daň najneskôr do 7 dní od doručenia žiadosti o registráciu.

Žiadosť o registráciu podľa § 7a nemusí zdaniteľná soba podávať v prípade, keď už je registrovaná podľa §7 zákona o DPH z dôvodu nadobudnutia tovaru z iného členského štátu.

Po prijatí služby z iného členského štátu je zdaniteľná osoba s udeleným IČ DPH povinná do 25. dňa v nasledujúcom mesiaci podať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty a aj príslušnú daň zaplatiť.

Pri dodaní služby s miestom dodania v inom členskom štáte je zdaniteľná osoba s prideleným IČ DPH povinná podať súhrnný výkaz za každý kalendárny štvrťrok, v ktorom službu dodala. Súhrnný výkaz je povinná podať do 25 dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka. V prípade, ak počas štvrťroka žiadnu službu nedodá, nulový súhrnný výkaz sa nepodáva.