Záväzky nutné uhradiť do 31.12.2022

Nie všetky náklady, ktoré sa zaúčtovali počas roka sú aj daňovo uznateľnými výdavkami (nákladmi). Niektoré náklady sú daňovým výdavkom až po ich zaplatení. Pokiaľ nie sú zaplatené, je povinnosť o ich hodnotu zvýšiť základ dane a po zostavení daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby zaplatiť vyššiu daň.

 Patria sem:

 • Výdavky na nájomné:
  – prenájom hnuteľných vecí (napr. automobil),
  – prenájom nehnuteľností (a s tým súvisiace služby ako sú platby za energie),
  – odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-how),
  – odplaty za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu (rôzne licencie);

 • Náklady na poradenské a právne služby:
  – poradenstvo a zastupovanie v občianskych sporoch, v trestnom konaní, v pracovnoprávnych sporoch a všeobecné konzultácie a poradenstvo, vypracovanie právnych dokumentov (napr. stanovy spoločnosti a partnerské zmluvy),
  – ostatné činnosti notárov, sudcov vyšetrovateľov a arbitrov,
  – účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh a daňové poradenstvo,
  – vypracovanie právnych dokumentov (napr.stanovy spoločnosti a partnerské zmluvy),
  – ostatné činnosti notárov, sudcov, vyšetrovateľov a arbitrov,
  – účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh a daňové poradenstvo;
 • Náklady na sponzorské u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe
  – za daňový výdavok sa nepovažuje sponzorské poskytnuté amatérskemu športovcovi;

 • Náklady na reklamu poskytnuté neziskovej organizácii, nadácii, neinvestičnému fondu a občianskemu združeniu;
 • Náklady na marketingové a iné štúdie, prieskum trhu
  (pojmom ,,iná štúdia“ sa rozumie napríklad štúdia, ktorá sa týka zlepšenia výrobných procesov);

 • Daň z poistenia platená poistníkom;

 • Náklady vzťahujúce sa k úhrade príjmov daňovníkovi nespolupracujúceho štátu (nerezidenti SR);

 • Provízie za sprostredkovanie u príjmateľa služby
  (aj na základe obchodných a mandátnych zmlúv);

 • Paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania u dlžníka a odstupné u oprávnenej osoby;

 • Kompenzačné platby vyplácané podľa osobitných prepisov

U odberateľa sú tieto náklady daňovo uznateľnými výdavkami až po ich zaplatení. U dodávateľa sú zdaniteľným výnosom vtedy, kedy sa o nich vo výnosoch účtuje.