Otcovské

Otcovské

Od 1.11.2022 majú otcovia nárok na otcovskú dovolenku, ktorá trvá 2 týždne (14 dní). Túto dávku si môžu uplatniť v období 6 týždňov po narodení dieťaťa. Dávka sa môže predĺžiť o dni, cez ktoré sú dieťa alebo matka dieťaťa hospitalizované.

Jedná sa o nemocenskú dávku, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa.

Nejedná sa však o navýšenie dovolenky, ak sa otec rozhodne poberať materské a uplatní si 14 dní otcovskej dovolenky, materské sa mu kráti z 28 týždňov na 26 týždňov.

V praxi to znamená, že sa mu dávka materské rozdeľuje na dve časti:

 • 2 týždne otcovská dovolenka (do 6 týždňov od narodenia dieťaťa),
 • 26 týždňov materské (do tretieho roku dieťaťa).

Ak sa otec rozhodne nevyužiť otcovskú dovolenku a využije možnosť čerpania materského, túto dávku môže poberať v rozsahu 28 týždňov.

Podmienky na uznanie otcovskej dovolenky:

 • otec sa stará o dieťa,
 • je nemocensky poistený alebo mu plynie ochranná lehota po skončení poistenia (7 dní od ukončenia poistenia),
 • za posledné 2 roky bol najmenej 270 dní nemocensky poistený (pred dňom, od ktorého žiada priznanie otcovského),
 • nesleduje sa, či matka dieťaťa zároveň poberá materské alebo rodičovský príspevok.

(ak sa nárok na otcovské uplatňuje z viacerých nemocenských poistení, podmienky musí spĺňať pri každom z nich)

Na účely priznania dávky sa započítavajú aj:

 • obdobie akéhokoľvek predchádzajúceho skončeného nemocenského poistenia,
 • obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca alebo SZČO za účelom čerpania rodičovského príspevku.

Žiadosť o otcovské:

 1. Vyplní sa Žiadosť iného poistenca o materské (dostupné na webovej stránke Sociálnej poisťovne alebo na pobočke Sociálnej poisťovne). Časť A vyplní otec, ak žiada o otcovské, Časť B vypĺňa, ak bude poberať aj materské.
 2. Ak je otec zamestnaný, predloží žiadosť svojmu zamestnávateľovi, ktorý vyplní a podpíše potvrdenie zamestnávateľa.
 3. Žiadosť sa doručí pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa:
 • sídla zamestnávateľa (ak je zamestnancom),
 • sídla posledného zamestnávateľa (ak je v ochrannej lehote),
 • miesta trvalého pobytu (SZČO alebo DNPO).