Rodičovský dôchodok (bonus) v roku 2023

Od 1. januára 2023 majú možnosť prispievať pracujúci na dôchodok svojim rodičom. Rodičovský dôchodok rodičovi, alebo osvojiteľovi poistenca prizná Sociálna poisťovňa automaticky bez toho, aby bolo potrebné podať akúkoľvek žiadosť, alebo vyhlásenie. Sociálna poisťovňa rozhodne o vzniku nároku na dôchodok najneskôr do konca septembra 2023.

Kto má nárok na rodičovský dôchodok

Nárok majú poberatelia starobného dôchodku, invalidného dôchodku (vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku), výsluhového dôchodku, výsluhového dôchodku (vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku) v prípade, ak dieťa odvádzalo v roku 2021 poistné na dôchodkové poistenie Sociálnej poisťovni. Rodičovský dôchodok je možné rozdeliť aj medzi rodičov a starých rodičov.

Výška rodičovského dôchodku

Výška rodičovského dôchodku sa vypočíta z hrubej mzdy,  alebo vymeriavacieho základu 1,5 percenta jednému rodičovi a 1,5 percenta druhému rodičovi. Napríklad, ak dieťa zarába v hrubom 1000 eur mesačne, každému z rodičov sa zvýši dôchodok o 15 eur. Maximálna výška rodičovského bonusu je však 21,80 bez ohľadu na výšku hrubej mzdy,  takže rodičia nadštandardne zarábajúcich detí nebudú zvýhodnení.

Ak vznikne nárok viacerým poberateľom dôchodku, napríklad ak sa poistenec rozhodne rozdeliť bonus medzi starých rodičov a rodičov maximálna výška rodičovského dôchodku je 3% z vymeriavacích základov dieťaťa. Táto suma však nemôže byť vyššia ako 43,60 eura mesačne, čo predstavuje 3% jednej dvanástiny 1,2 násobku všeobecného vymeriavacieho základu.

Platí ale, že čím majú rodičia viac zarábajúcich detí, tím väčší rodičovský bonus budú dostávať. Výška rodičovského dôchodku sa bude prepočítavať každý rok na základe vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov. Výška odvodov do Sociálnej poisťovne sa nezvýši, tiež vyplácanie rodičovského dôchodku neovplyvní budúci dôchodok poistenca.

Kedy je potrebné podať vyhlásenie

Ak sa poistenec rozhodne jednému, alebo obom  rodičom neprispievať na dôchodok, ak sa rozhodne rozdeliť rodičovský dôchodok medzi viaceré osoby, pokiaľ si neželá aby dostali bonus jeho biologický rodičia, ale osvojitelia  je potrebné do 28. februára oznámiť to Sociálnej poisťovni prostredníctvom „Vyhlásenia fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok“ dostupný na stránke Sociálnej poisťovne, ktorý môže doručiť troma spôsobmi: osobne na pobočke sociálnej poisťovne, poštou (podpis overuje notár), alebo cez portál slovensko.sk (klient vyplní priamo cez portál).

Podať vyhlásenie na účely nároku na rodičovský dôchodok je možné iba raz ročne. V roku 2023 do 28. februára, nasledujúce roky vždy do konca augusta. Vyhlásenie bude platiť 5 rokov.