Minimálna mzda v roku 2023

Minimálna mzda predstavuje najnižšiu úroveň mzdy, ktorú musí zamestnanec dostať bez ohľadu na pracovné zaradenia, vykonanú prácu, dosiahnuté výsledky, či platobnú schopnosť zamestnávateľa. Je stanovená zákonným nariadením. Takto stanovená minimálna mzda plní sociálnu funkciu, ktorá má zabezpečiť zamestnancovi, aby neklesol pod sociálne akceptovanú úroveň. Rovnako má ekonomickú úroveň, ktorá má motivovať k hľadaniu práce namiesto poberania sociálnych dávok.

Minimálna mzda je hrubá mzda zamestnanca. Hrubá mzda predstavuje mzdu pred zdanením a odpočítaním povinných odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne: Hrubá mzda – odvody do SP a ZP (13,4%) – preddavok na daň (19%) – ostatné zrážky = čistá mzda zamestnanca.

Suma minimálnej mzdy bolaMinisterstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 300/2022 Z. z.  na rok 2023 ustanovená na:

  • 700€ za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
  • 4,023€ za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Suma minimálneho mesačného mzdového nároku sa vzťahuje len na zamestnancov, ktorí pracujú na trvalý pracovný pomer. Na zamestnancov pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (tzv. dohodárov) sa nevzťahujú stupne, iba minimálna mzda.

StupeňSuma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdouSuma minimálneho mzdového nároku za každú odpracovanú hodinu pri týždennom pracovnom čase 40 hodín
1700€/mesiac4,023€/hod.
2816€/mesiac4,690€/hod.
3932€/mesiac5,356€/hod.
41048€/mesiac6,023€/hod.
51164€/mesiac6,690€/hod.
61280€/mesiac7,356€/hod.
Tabuľka minimálneho mzdového nároku podľa stupňa náročnosti a na základe odmeňovania:

Mesačná minimálna mzda v roku 2023 sa oproti roku 2022 zvýšila o 54€. Hodinová minimálna mzda v roku 2023 vzrastie oproti roku 2022 o 0,31€.

Zvýšenie minimálnej mzdy rovnako vplýva aj na zvýšenie ceny práce pre zamestnávateľa. Zamestnávateľ neberie do úvahy len hrubú mzdu, ale pri výpočte nákladov musí vychádzať z celkovej ceny práce, ktorá sa z hrubej mzdy vypočíta pripočítaním sociálneho a zdravotného poistenia platené zamestnávateľom.