Zmeny v zákone o DPH od 1.1.2023 – nevymožiteľné pohľadávky

Od 1. 1. 2023 nastali zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty (DPH). Jedna zo zmien sa týka opravy základu dane a odpočítanej dane z titulu nevymožiteľných pohľadávok. Zmeny sa týkajú dodávateľov aj odberateľov pri neuhradených pohľadávkach po lehote splatnosti.

Zmeny z pohľadu dodávateľa

Podľa nového znenia §25a zákona o DPH sa nevymožiteľnou pohľadávkou z pohľadu dodávateľa stáva pohľadávka, ak uplynulo 150 dní od splatnosti pohľadávky za dodanie tovaru alebo služby v rozsahu, v akom nebola zaplatená, a zároveň:

  • pohľadávka je vo výške 1 000 eur a menej vrátane DPH a platiteľ preukáže, že vykonal akýkoľvek úkon, ktorý smeruje k získaniu úhrady pohľadávky,
  • pohľadávka je vo výške viac ako 1 000 eur vrátane DPH a platiteľ preukáže, že sa domáha zaplatenia pohľadávky žalobou na súde okrem rozhodcovského súdu, alebo
  • pohľadávka je vo výške viac ako 1 000 eur vrátane DPH a platiteľ preukáže, že je vymáhaná v exekučnom konaní podľa osobitného predpisu.

Uvedenú opravu dane môže dodávateľ vykonať pri neuhradených pohľadávkach, pri ktorých moment uplynutia 150 dní od splatnosti pohľadávky nastal 1. 1. 2023 a neskôr. Ak uplynulo 150 dní od splatnosti pohľadávky do 31. 12. 2022, platiteľ postupuje podľa ustanovení platných do 31. 12. 2022.

Pri splnení podmienok vzniká dodávateľovi nárok na odpočítanie DPH z neuhradenej pohľadávky, resp. jej neuhradenej časti v tom zdaňovacom období, v ktorom uplynula lehota 150 dní odo dňa splatnosti pohľadávky. Za toto zdaňovacie obdobie dodávateľ vystaví opravný doklad vo výške neuhradenej pohľadávky, resp. jej neuhradenej časti, a opravu vykazuje v daňovom priznaní v riadku 26 a 27.

Zmeny z pohľadu odberateľa

Odberateľovi, ktorý je platiteľom DPH, vzniká povinnosť vrátiť odpočítanú DPH štátu z nezaplateného záväzku, prípadne z jeho nezaplatenej časti, už po 100 dňoch od uplynutia splatnosti záväzku. Odberateľ je povinný vykonať opravu odpočítanej dane v tom zdaňovacom období, v ktorom uplynula lehota 100 dní a iba v takom rozsahu, v ktorom si ju predtým odpočítal. Pri podaní daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie vykáže opravu odpočítanej dane v tlačive daňového priznania v riadku 29.

Povinnosť vrátiť odpočítanú DPH podľa novely vzniká odberateľovi vtedy, ak uplynutie lehoty 100 dní od splatnosti záväzkov nastáva po 31. 12. 2022, inak postupuje podľa ustanovení platných do 31. 12. 2022

Povinnosť vrátiť odpočítanú DPH má aj taký platiteľ, ktorý sa dostal do konkurzu, oddlženia alebo reštrukturalizácie a dostane od dodávateľa opravný doklad.

Nakoľko je u odberateľa lehota na opravu DPH z titulu nevymožiteľnej pohľadávky kratšia ako u dodávateľa, povinnosť odberateľa na vrátenie DPH nie je viazaná na doručenie dokladu o oprave od dodávateľa, ale je povinný si sám sledovať saldokonto záväzkov.

Treba však dať pozor na to, že ak odberateľ po tejto lehote pohľadávku úplne alebo čiastočne uhradí, dodávateľovi vzniká povinnosť vyhotoviť doklad o oprave a takto uplatnenú DPH vrátiť štátu. Taktiež odberateľovi vzniká nárok na odpočítanie DPH v takom rozsahu, v akom uhradil záväzok. Tieto opravy vykonajú v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k úhrade.

Zjednodušená registrácia a pridelenie DIČ od 1.1.2023

Od 1.1.2023 funguje zjednodušená registrácia a pridelenie daňového identifikačného čísla (DIČ)  pre osoby zapísané v Živnostenskom registri a Obchodnom registri. Ide o nové proklientské opatrenie finančnej správy, ktorého cieľom je znížiť administratívne zaťaženie a úspora času pre daňové subjekty.

DIČ – daňové identifikačné číslo

Daňové identifikačné číslo (DIČ) je jedinečný desaťmiestny identifikátor, ktorým sa preukazuje daňový subjekt v styku so správcom dane. Prideľuje ho správca dane na základe žiadosti o registráciu pre daň z príjmov alebo na základe registrácie z úradnej moci. Ak DIČ začína jednotkou, je pridelené fyzickej osobe (živnostník môže mať DIČ napríklad v tvare 1010101010). Ak DIČ začína dvojkou, je pridelené právnickej osobe (s.r.o. môže mať DIČ napríklad v tvare 2020202020).

Od 1. januára tohto roku finančná správa na základe legislatívnej úpravy zaviedla nový registračný proces, a to registráciu z úradnej moci. Registrácia z úradnej moci sa týka fyzických a právnických osôb zapísaných do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) s povolením alebo oprávnením na podnikanie, účinným od 1. januára 2023, zo zdrojových registrov – z Obchodného registra a Živnostenského registra.

Pre podnikateľov zapísaných v registri RPO na základe údajov z Obchodného registra alebo Živnostenského registra sa ruší povinnosť podať  žiadosť o registráciu na daň z príjmu daňovému úradu v papierovej alebo elektronickej podobe.

Zavedením registrácie z úradnej moci už týmto daňovým subjektom nehrozí pokuta za nesplnenie si registračnej povinnosti. Daňový úrad týmto daňovým subjektom automaticky zašle elektronický úradný dokument – rozhodnutie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) spolu s oznámením o osobnom účte daňovníka do ich schránok na Ústrednom portáli verejnej správy.

Kde nájdeme DIČ firmy

DIČ firmy môžeme nájsť na portáli finančnej správy, kde je informačný zoznam s názvom„Zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov“. Tento zoznam obsahuje okrem prideleného DIČ:

  • meno a priezvisko fyzickej osoby, adresu jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu,
  • názov právnickej osoby a jej sídlo,
  • identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené.

Daňový bonus od 1.1.2023

Od 1.1.2023 došlo k zmene výšky a podmienok nároku na daňový bonus na dieťa. Daňový bonus na dieťa, t. j. jeho výšku, ako aj podmienky nároku upravuje § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Daňovníci, ktorí majú nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa, majú tzv. daňové zvýhodnenie. Uplatnením daňového bonusu na dieťa si daňovník priamo zníži vypočítanú daň z príjmov fyzickej osoby.

Daňový bonus si môže zamestnanec uplatňovať mesačne alebo ročne. Pokiaľ si daňový bonus na dieťa uplatňuje zamestnanec mesačne, zamestnávateľ mu zníži vypočítaný preddavok na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti o výšku daňového bonusu. Pre zamestnanca to znamená vyššiu čistú mesačnú mzdu. Ak si daňový bonus na dieťa uplatňuje zamestnanec alebo SZČO ročne (v ročnom zúčtovaní dane alebo v daňovom priznaní),znamená to pre neho zníženie vypočítanej dane z príjmov v daňovom priznaní k dani z príjmov.

Podmienky nároku na daňový bonus na dieťa od 1.1.2023

  • daňový bonus na dieťa je možné uplatniť na každé vyživované nezaopatrené dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti,
  • daňový bonus na dieťa si môže uplatniť len jeden z rodičov, buď matka alebo otec / ak sa rodičia nedohodnú, tak prednosť má vždy matka. V prípade, ak majú rodičia viacero detí, nemôžu si daňový bonus na deti rozdeliť. Môžu sa dohodnúť iba na rozdelení obdobia, za ktoré bude uplatňovať daňový bonus každý z rodičov na všetky deti,
  • daňový bonus na dieťa vo veku od 5 do 18 rokov si nemôže uplatniť daňovník, ktorému sa poskytuje dotácia na stravu v školských zariadeniach.

Výška nároku na daňový bonus na dieťa od 1.1.2023

Výška daňového bonusu na dieťa sa rozdeľuje od 1.1.2023 do dvoch vekových skupín – do 18 rokov a nad 18 rokov veku dieťaťa. Výška sumy daňového bonusu je ohraničená príslušným percentom zo základu dane (čiastkového základu dane) podľa počtu vyživovaných detí.

Mesačná suma daňového bonusu na dieťa od 1.1.2023

Do 18 rokov dieťaťa140€
Nad 18 rokov dieťaťa50€

Suma 140€ sa poskytuje, ak na dieťa nedostáva daňovník dotáciu na stravovanie v školských zariadeniach.

Maximálna výška daňového bonusu na dieťa je ohraničená percentom zo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov zo závislej činnosti (zo zamestnania) alebo percentom zo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, a to nasledovne:

Počet detíPercentuálny limit základu dane (čiastkového základu dane)
120%
227%
334%
441%
548%
6  a viac detí55%

Pri zamestnancovi sa za základ dane (čiastkový základ dane) pri výpočte mesačnej sumy daňového bonusu v roku 2023 považuje hrubá mzda mínus odvody zamestnanca za príslušný kalendárny mesiac u zamestnávateľa. Pri výpočte ročnej sumy daňového bonusu v roku 2023 (v ročnom zúčtovaní dane, resp. v daňovom priznaní k dani z príjmov) sa za základ dane považuje výška čiastkového základu dane zo závislej činnosti za rok 2023 (výška je známa z potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti od zamestnávateľa). U živnostníka, resp. inej SZČO sa za základ dane (čiastkový základ dane) pri výpočte ročnej sumy daňového bonusu na dieťa v roku 2023 považuje čiastkový základ dane, t. j. príjmy mínus výdavky podľa § 6 ods. 1 a 2 za rok 2023.

Príklad:

Zamestnankyňa má hrubú mzdu 950€, má dve deti vo veku 9 a 11 rokov. Čiastkový základ dane pri hrubej mzde 950€ je 822,70€. Nárok na daňový bonus je 140€ x 2, čo je 280€. Súčasne však výška daňového bonusu môže byť najviac 27% čiastkového základu dane, teda 222,13€. Mesačný daňový bonus teda nebude mať zamestnankyňa 280€, ale iba 222,13€.