Daňový bonus od 1.1.2023

Od 1.1.2023 došlo k zmene výšky a podmienok nároku na daňový bonus na dieťa. Daňový bonus na dieťa, t. j. jeho výšku, ako aj podmienky nároku upravuje § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Daňovníci, ktorí majú nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa, majú tzv. daňové zvýhodnenie. Uplatnením daňového bonusu na dieťa si daňovník priamo zníži vypočítanú daň z príjmov fyzickej osoby.

Daňový bonus si môže zamestnanec uplatňovať mesačne alebo ročne. Pokiaľ si daňový bonus na dieťa uplatňuje zamestnanec mesačne, zamestnávateľ mu zníži vypočítaný preddavok na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti o výšku daňového bonusu. Pre zamestnanca to znamená vyššiu čistú mesačnú mzdu. Ak si daňový bonus na dieťa uplatňuje zamestnanec alebo SZČO ročne (v ročnom zúčtovaní dane alebo v daňovom priznaní),znamená to pre neho zníženie vypočítanej dane z príjmov v daňovom priznaní k dani z príjmov.

Podmienky nároku na daňový bonus na dieťa od 1.1.2023

 • daňový bonus na dieťa je možné uplatniť na každé vyživované nezaopatrené dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti,
 • daňový bonus na dieťa si môže uplatniť len jeden z rodičov, buď matka alebo otec / ak sa rodičia nedohodnú, tak prednosť má vždy matka. V prípade, ak majú rodičia viacero detí, nemôžu si daňový bonus na deti rozdeliť. Môžu sa dohodnúť iba na rozdelení obdobia, za ktoré bude uplatňovať daňový bonus každý z rodičov na všetky deti,
 • daňový bonus na dieťa vo veku od 5 do 18 rokov si nemôže uplatniť daňovník, ktorému sa poskytuje dotácia na stravu v školských zariadeniach.

Výška nároku na daňový bonus na dieťa od 1.1.2023

Výška daňového bonusu na dieťa sa rozdeľuje od 1.1.2023 do dvoch vekových skupín – do 18 rokov a nad 18 rokov veku dieťaťa. Výška sumy daňového bonusu je ohraničená príslušným percentom zo základu dane (čiastkového základu dane) podľa počtu vyživovaných detí.

Mesačná suma daňového bonusu na dieťa od 1.1.2023

Do 18 rokov dieťaťa140€
Nad 18 rokov dieťaťa50€

Suma 140€ sa poskytuje, ak na dieťa nedostáva daňovník dotáciu na stravovanie v školských zariadeniach.

Maximálna výška daňového bonusu na dieťa je ohraničená percentom zo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov zo závislej činnosti (zo zamestnania) alebo percentom zo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, a to nasledovne:

Počet detíPercentuálny limit základu dane (čiastkového základu dane)
120%
227%
334%
441%
548%
6  a viac detí55%

Pri zamestnancovi sa za základ dane (čiastkový základ dane) pri výpočte mesačnej sumy daňového bonusu v roku 2023 považuje hrubá mzda mínus odvody zamestnanca za príslušný kalendárny mesiac u zamestnávateľa. Pri výpočte ročnej sumy daňového bonusu v roku 2023 (v ročnom zúčtovaní dane, resp. v daňovom priznaní k dani z príjmov) sa za základ dane považuje výška čiastkového základu dane zo závislej činnosti za rok 2023 (výška je známa z potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti od zamestnávateľa). U živnostníka, resp. inej SZČO sa za základ dane (čiastkový základ dane) pri výpočte ročnej sumy daňového bonusu na dieťa v roku 2023 považuje čiastkový základ dane, t. j. príjmy mínus výdavky podľa § 6 ods. 1 a 2 za rok 2023.

Príklad:

Zamestnankyňa má hrubú mzdu 950€, má dve deti vo veku 9 a 11 rokov. Čiastkový základ dane pri hrubej mzde 950€ je 822,70€. Nárok na daňový bonus je 140€ x 2, čo je 280€. Súčasne však výška daňového bonusu môže byť najviac 27% čiastkového základu dane, teda 222,13€. Mesačný daňový bonus teda nebude mať zamestnankyňa 280€, ale iba 222,13€.

Daňová povinnosť DPH pri bezodplatnom dodaní tovaru

Bezodplatné dodanie predstavuje dodanie bez protihodnoty, napr. darovanie. V tomto prípade osoba, ktorá majetok dodáva, nedostane žiadne peňažné prostriedky ani inú odplatu za dodanie.

Bezodplatné dodanie tovaru upravuje § 8 ods. 3 zákona o DPH. Podľa tohto zákona sa za dodanie tovaru za protihodnotu považuje aj také dodanie, pri ktorom:

 • platiteľ dodá tovar na svoju osobnú spotrebu, na osobnú spotrebu svojich zamestnancov, dodá tovar bezodplatne alebo na ďalší iný účel ako na podnikanie, a zároveň
 • pri kúpe tohto tovaru alebo jeho súčasti alebo vytvorení tohto tovaru alebo jeho súčasti vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná.

V takomto prípade teda vzniká podnikateľovi povinnosť priznať a odviesť DPH. Ak platiteľ odpočítal daň pomerne alebo vykonal úpravu odpočítanej dane, zohľadní tieto skutočnosti pri výpočte dane.

Ak však ide o bezodplatné dodanie tovaru na obchodné účely, pri ktorom jeho hodnota nepresiahne 17 eur bez DPH za jeden kus, a bezodplatné dodanie obchodných vzoriek, nepovažuje sa za dodanie tovaru za protihodnotu a podnikateľovi nevzniká daňová povinnosť DPH.

Ako určiť základ dane, z ktorej bude následne vyčíslená daňová povinnosť?

Podľa § 22 ods. 5 zákona o DPH je základom dane z tovaru dodaného bezodplatne:

 1. pri nadobudnutí cena, za ktorú bol tovar nadobudnutý vrátane nákladov súvisiacich s nadobudnutím,
 2. pri tovare vytvorenom vlastnou činnosťou náklady na vytvorenie tovaru vlastnou činnosťou,
 3. pri tovare, ktorý je odpisovaným majetkom podľa osobitného predpisu, zostatková cena majetku zistená podľa zákona o dani z príjmov,
 4. pri dodaní tovaru, ktorý bol nadobudnutý na iný účel ako na ďalší predaj, a ktorého obstarávacia cena je nižšia ako  1700 € vrátane a doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok, základom dane je zostatková cena, ktorá sa určí ako pri majetku, ktorý by bol odpisovaný rovnomerne po dobu 4 rokov.

Treba si dávať pozor na situáciu, keď dodávateľ požaduje od príjemcu úhradu DPH, ktorú musí odviesť do štátneho rozpočtu za toto dodanie v domnienke, že ide o bezodplatné dodanie. Takéto dodanie sa však nepovažuje za bezodplatné, nakoľko ide o dodanie za protihodnotu.

Predaj tovaru na diaľku z pohľadu DPH

Predaj tovaru na diaľku je dodanie tovaru zo Slovenska do iného členského štátu Európskej únie pre zákazníka, ktorý nemá pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH), pričom odoslanie alebo prepravu tovaru do druhého členského štátu zabezpečuje dodávateľ tovaru. Predaj tovaru na diaľku sa netýka tovaru, ktorým sú nové dopravné prostriedky, alebo tovar s inštaláciou a montážou.

Podnikatelia, ktorí realizujú predaj tovaru na diaľku majú povinnosť sledovať, či takýto zásielkový predaj do iných členský štátov nepresiahne hodnotu 10 000 EUR za kalendárny rok. Čiastka sa sleduje za všetky krajiny Európskej únie spolu. Do tohto limitu sa zahŕňajú aj služby poskytované nezdaniteľným osobám v inom členskom štáte.

Kým podnikateľ nepresiahne čiastku 10 000 EUR, miestom dodania tovaru zostáva Slovenská republika. Na faktúrach uvádza sadzbu dane, ktorá je platná na území Slovenskej republiky a postupuje podľa zákona o dani z pridanej hodnoty platnom v Slovenskej republike.

V prípade, že podnikateľ prekročí limit 10 000 EUR, miesto dodania tovaru sa mení na štát, v ktorom sa preprava tovaru skončila. Z toho dôvodu  mu vzniká povinnosť odviesť daň z pridanej hodnoty v krajine dodania. Podnikateľský subjekt sa môže rozhodnúť ako bude v takomto prípade postupovať:

 • registruje sa v konkrétnom členskom štáte, v ktorom mu bude pridelené IČ DPH a bude podávať daňové priznanie za DPH a odvádzať daň podľa legislatívy danej krajiny. O túto registráciu musí ale požiadať vo všetkých štátoch, do ktorých tovar dováža,
 • alebo sa registruje podľa osobitej úpravy  One Stop Shop (OSS). Ak sa Slovenský podnikateľ rozhodne pre uplatňovanie osobitnej úpravy dane OSS, prihlási sa na internetovej stránke finančnej správy, kde vyplní a podá elektronický formulár. Výhodou osobitnej úpravy OSS je, že daňovník podáva jedno daňové priznanie, aj keď tovar dodáva do viacerých krajín Európskej Únie a komunikuje iba s finančnou správou Slovenskej republiky. Ak si však podnikateľ zvolí tento spôsob registrácie, má povinnosť využívať túto osobitnú úpravu minimálne 2 roky.

Pri oboch možnostiach však musí  podnikateľský subjekt zdaňovať tovar podľa sadzieb DPH platných v danej krajine, v ktorej preprava tovaru končí.