Daňový bonus od 1.1.2023

Od 1.1.2023 došlo k zmene výšky a podmienok nároku na daňový bonus na dieťa. Daňový bonus na dieťa, t. j. jeho výšku, ako aj podmienky nároku upravuje § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daňovníci, ktorí majú nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa, majú tzv. daňové zvýhodnenie. Uplatnením daňového bonusu na […]

Predaj tovaru na diaľku z pohľadu DPH

Predaj tovaru na diaľku je dodanie tovaru zo Slovenska do iného členského štátu Európskej únie pre zákazníka, ktorý nemá pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH), pričom odoslanie alebo prepravu tovaru do druhého členského štátu zabezpečuje dodávateľ tovaru. Predaj tovaru na diaľku sa netýka tovaru, ktorým sú nové dopravné […]