Predaj tovaru na diaľku z pohľadu DPH

Predaj tovaru na diaľku je dodanie tovaru zo Slovenska do iného členského štátu Európskej únie pre zákazníka, ktorý nemá pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH), pričom odoslanie alebo prepravu tovaru do druhého členského štátu zabezpečuje dodávateľ tovaru. Predaj tovaru na diaľku sa netýka tovaru, ktorým sú nové dopravné prostriedky, alebo tovar s inštaláciou a montážou.

Podnikatelia, ktorí realizujú predaj tovaru na diaľku majú povinnosť sledovať, či takýto zásielkový predaj do iných členský štátov nepresiahne hodnotu 10 000 EUR za kalendárny rok. Čiastka sa sleduje za všetky krajiny Európskej únie spolu. Do tohto limitu sa zahŕňajú aj služby poskytované nezdaniteľným osobám v inom členskom štáte.

Kým podnikateľ nepresiahne čiastku 10 000 EUR, miestom dodania tovaru zostáva Slovenská republika. Na faktúrach uvádza sadzbu dane, ktorá je platná na území Slovenskej republiky a postupuje podľa zákona o dani z pridanej hodnoty platnom v Slovenskej republike.

V prípade, že podnikateľ prekročí limit 10 000 EUR, miesto dodania tovaru sa mení na štát, v ktorom sa preprava tovaru skončila. Z toho dôvodu  mu vzniká povinnosť odviesť daň z pridanej hodnoty v krajine dodania. Podnikateľský subjekt sa môže rozhodnúť ako bude v takomto prípade postupovať:

  • registruje sa v konkrétnom členskom štáte, v ktorom mu bude pridelené IČ DPH a bude podávať daňové priznanie za DPH a odvádzať daň podľa legislatívy danej krajiny. O túto registráciu musí ale požiadať vo všetkých štátoch, do ktorých tovar dováža,
  • alebo sa registruje podľa osobitej úpravy  One Stop Shop (OSS). Ak sa Slovenský podnikateľ rozhodne pre uplatňovanie osobitnej úpravy dane OSS, prihlási sa na internetovej stránke finančnej správy, kde vyplní a podá elektronický formulár. Výhodou osobitnej úpravy OSS je, že daňovník podáva jedno daňové priznanie, aj keď tovar dodáva do viacerých krajín Európskej Únie a komunikuje iba s finančnou správou Slovenskej republiky. Ak si však podnikateľ zvolí tento spôsob registrácie, má povinnosť využívať túto osobitnú úpravu minimálne 2 roky.

Pri oboch možnostiach však musí  podnikateľský subjekt zdaňovať tovar podľa sadzieb DPH platných v danej krajine, v ktorej preprava tovaru končí.