Daňová povinnosť DPH pri bezodplatnom dodaní tovaru

Bezodplatné dodanie predstavuje dodanie bez protihodnoty, napr. darovanie. V tomto prípade osoba, ktorá majetok dodáva, nedostane žiadne peňažné prostriedky ani inú odplatu za dodanie.

Bezodplatné dodanie tovaru upravuje § 8 ods. 3 zákona o DPH. Podľa tohto zákona sa za dodanie tovaru za protihodnotu považuje aj také dodanie, pri ktorom:

  • platiteľ dodá tovar na svoju osobnú spotrebu, na osobnú spotrebu svojich zamestnancov, dodá tovar bezodplatne alebo na ďalší iný účel ako na podnikanie, a zároveň
  • pri kúpe tohto tovaru alebo jeho súčasti alebo vytvorení tohto tovaru alebo jeho súčasti vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná.

V takomto prípade teda vzniká podnikateľovi povinnosť priznať a odviesť DPH. Ak platiteľ odpočítal daň pomerne alebo vykonal úpravu odpočítanej dane, zohľadní tieto skutočnosti pri výpočte dane.

Ak však ide o bezodplatné dodanie tovaru na obchodné účely, pri ktorom jeho hodnota nepresiahne 17 eur bez DPH za jeden kus, a bezodplatné dodanie obchodných vzoriek, nepovažuje sa za dodanie tovaru za protihodnotu a podnikateľovi nevzniká daňová povinnosť DPH.

Ako určiť základ dane, z ktorej bude následne vyčíslená daňová povinnosť?

Podľa § 22 ods. 5 zákona o DPH je základom dane z tovaru dodaného bezodplatne:

  1. pri nadobudnutí cena, za ktorú bol tovar nadobudnutý vrátane nákladov súvisiacich s nadobudnutím,
  2. pri tovare vytvorenom vlastnou činnosťou náklady na vytvorenie tovaru vlastnou činnosťou,
  3. pri tovare, ktorý je odpisovaným majetkom podľa osobitného predpisu, zostatková cena majetku zistená podľa zákona o dani z príjmov,
  4. pri dodaní tovaru, ktorý bol nadobudnutý na iný účel ako na ďalší predaj, a ktorého obstarávacia cena je nižšia ako  1700 € vrátane a doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok, základom dane je zostatková cena, ktorá sa určí ako pri majetku, ktorý by bol odpisovaný rovnomerne po dobu 4 rokov.

Treba si dávať pozor na situáciu, keď dodávateľ požaduje od príjemcu úhradu DPH, ktorú musí odviesť do štátneho rozpočtu za toto dodanie v domnienke, že ide o bezodplatné dodanie. Takéto dodanie sa však nepovažuje za bezodplatné, nakoľko ide o dodanie za protihodnotu.