Daňový bonus od 1.1.2023

Od 1.1.2023 došlo k zmene výšky a podmienok nároku na daňový bonus na dieťa. Daňový bonus na dieťa, t. j. jeho výšku, ako aj podmienky nároku upravuje § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Daňovníci, ktorí majú nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa, majú tzv. daňové zvýhodnenie. Uplatnením daňového bonusu na dieťa si daňovník priamo zníži vypočítanú daň z príjmov fyzickej osoby.

Daňový bonus si môže zamestnanec uplatňovať mesačne alebo ročne. Pokiaľ si daňový bonus na dieťa uplatňuje zamestnanec mesačne, zamestnávateľ mu zníži vypočítaný preddavok na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti o výšku daňového bonusu. Pre zamestnanca to znamená vyššiu čistú mesačnú mzdu. Ak si daňový bonus na dieťa uplatňuje zamestnanec alebo SZČO ročne (v ročnom zúčtovaní dane alebo v daňovom priznaní),znamená to pre neho zníženie vypočítanej dane z príjmov v daňovom priznaní k dani z príjmov.

Podmienky nároku na daňový bonus na dieťa od 1.1.2023

  • daňový bonus na dieťa je možné uplatniť na každé vyživované nezaopatrené dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti,
  • daňový bonus na dieťa si môže uplatniť len jeden z rodičov, buď matka alebo otec / ak sa rodičia nedohodnú, tak prednosť má vždy matka. V prípade, ak majú rodičia viacero detí, nemôžu si daňový bonus na deti rozdeliť. Môžu sa dohodnúť iba na rozdelení obdobia, za ktoré bude uplatňovať daňový bonus každý z rodičov na všetky deti,
  • daňový bonus na dieťa vo veku od 5 do 18 rokov si nemôže uplatniť daňovník, ktorému sa poskytuje dotácia na stravu v školských zariadeniach.

Výška nároku na daňový bonus na dieťa od 1.1.2023

Výška daňového bonusu na dieťa sa rozdeľuje od 1.1.2023 do dvoch vekových skupín – do 18 rokov a nad 18 rokov veku dieťaťa. Výška sumy daňového bonusu je ohraničená príslušným percentom zo základu dane (čiastkového základu dane) podľa počtu vyživovaných detí.

Mesačná suma daňového bonusu na dieťa od 1.1.2023

Do 18 rokov dieťaťa140€
Nad 18 rokov dieťaťa50€

Suma 140€ sa poskytuje, ak na dieťa nedostáva daňovník dotáciu na stravovanie v školských zariadeniach.

Maximálna výška daňového bonusu na dieťa je ohraničená percentom zo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov zo závislej činnosti (zo zamestnania) alebo percentom zo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, a to nasledovne:

Počet detíPercentuálny limit základu dane (čiastkového základu dane)
120%
227%
334%
441%
548%
6  a viac detí55%

Pri zamestnancovi sa za základ dane (čiastkový základ dane) pri výpočte mesačnej sumy daňového bonusu v roku 2023 považuje hrubá mzda mínus odvody zamestnanca za príslušný kalendárny mesiac u zamestnávateľa. Pri výpočte ročnej sumy daňového bonusu v roku 2023 (v ročnom zúčtovaní dane, resp. v daňovom priznaní k dani z príjmov) sa za základ dane považuje výška čiastkového základu dane zo závislej činnosti za rok 2023 (výška je známa z potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti od zamestnávateľa). U živnostníka, resp. inej SZČO sa za základ dane (čiastkový základ dane) pri výpočte ročnej sumy daňového bonusu na dieťa v roku 2023 považuje čiastkový základ dane, t. j. príjmy mínus výdavky podľa § 6 ods. 1 a 2 za rok 2023.

Príklad:

Zamestnankyňa má hrubú mzdu 950€, má dve deti vo veku 9 a 11 rokov. Čiastkový základ dane pri hrubej mzde 950€ je 822,70€. Nárok na daňový bonus je 140€ x 2, čo je 280€. Súčasne však výška daňového bonusu môže byť najviac 27% čiastkového základu dane, teda 222,13€. Mesačný daňový bonus teda nebude mať zamestnankyňa 280€, ale iba 222,13€.