Zjednodušená registrácia a pridelenie DIČ od 1.1.2023

Od 1.1.2023 funguje zjednodušená registrácia a pridelenie daňového identifikačného čísla (DIČ)  pre osoby zapísané v Živnostenskom registri a Obchodnom registri. Ide o nové proklientské opatrenie finančnej správy, ktorého cieľom je znížiť administratívne zaťaženie a úspora času pre daňové subjekty.

DIČ – daňové identifikačné číslo

Daňové identifikačné číslo (DIČ) je jedinečný desaťmiestny identifikátor, ktorým sa preukazuje daňový subjekt v styku so správcom dane. Prideľuje ho správca dane na základe žiadosti o registráciu pre daň z príjmov alebo na základe registrácie z úradnej moci. Ak DIČ začína jednotkou, je pridelené fyzickej osobe (živnostník môže mať DIČ napríklad v tvare 1010101010). Ak DIČ začína dvojkou, je pridelené právnickej osobe (s.r.o. môže mať DIČ napríklad v tvare 2020202020).

Od 1. januára tohto roku finančná správa na základe legislatívnej úpravy zaviedla nový registračný proces, a to registráciu z úradnej moci. Registrácia z úradnej moci sa týka fyzických a právnických osôb zapísaných do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) s povolením alebo oprávnením na podnikanie, účinným od 1. januára 2023, zo zdrojových registrov – z Obchodného registra a Živnostenského registra.

Pre podnikateľov zapísaných v registri RPO na základe údajov z Obchodného registra alebo Živnostenského registra sa ruší povinnosť podať  žiadosť o registráciu na daň z príjmu daňovému úradu v papierovej alebo elektronickej podobe.

Zavedením registrácie z úradnej moci už týmto daňovým subjektom nehrozí pokuta za nesplnenie si registračnej povinnosti. Daňový úrad týmto daňovým subjektom automaticky zašle elektronický úradný dokument – rozhodnutie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) spolu s oznámením o osobnom účte daňovníka do ich schránok na Ústrednom portáli verejnej správy.

Kde nájdeme DIČ firmy

DIČ firmy môžeme nájsť na portáli finančnej správy, kde je informačný zoznam s názvom„Zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov“. Tento zoznam obsahuje okrem prideleného DIČ:

  • meno a priezvisko fyzickej osoby, adresu jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu,
  • názov právnickej osoby a jej sídlo,
  • identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené.