Zmeny v zákone o DPH od 1.1.2023 – nevymožiteľné pohľadávky

Od 1. 1. 2023 nastali zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty (DPH). Jedna zo zmien sa týka opravy základu dane a odpočítanej dane z titulu nevymožiteľných pohľadávok. Zmeny sa týkajú dodávateľov aj odberateľov pri neuhradených pohľadávkach po lehote splatnosti.

Zmeny z pohľadu dodávateľa

Podľa nového znenia §25a zákona o DPH sa nevymožiteľnou pohľadávkou z pohľadu dodávateľa stáva pohľadávka, ak uplynulo 150 dní od splatnosti pohľadávky za dodanie tovaru alebo služby v rozsahu, v akom nebola zaplatená, a zároveň:

  • pohľadávka je vo výške 1 000 eur a menej vrátane DPH a platiteľ preukáže, že vykonal akýkoľvek úkon, ktorý smeruje k získaniu úhrady pohľadávky,
  • pohľadávka je vo výške viac ako 1 000 eur vrátane DPH a platiteľ preukáže, že sa domáha zaplatenia pohľadávky žalobou na súde okrem rozhodcovského súdu, alebo
  • pohľadávka je vo výške viac ako 1 000 eur vrátane DPH a platiteľ preukáže, že je vymáhaná v exekučnom konaní podľa osobitného predpisu.

Uvedenú opravu dane môže dodávateľ vykonať pri neuhradených pohľadávkach, pri ktorých moment uplynutia 150 dní od splatnosti pohľadávky nastal 1. 1. 2023 a neskôr. Ak uplynulo 150 dní od splatnosti pohľadávky do 31. 12. 2022, platiteľ postupuje podľa ustanovení platných do 31. 12. 2022.

Pri splnení podmienok vzniká dodávateľovi nárok na odpočítanie DPH z neuhradenej pohľadávky, resp. jej neuhradenej časti v tom zdaňovacom období, v ktorom uplynula lehota 150 dní odo dňa splatnosti pohľadávky. Za toto zdaňovacie obdobie dodávateľ vystaví opravný doklad vo výške neuhradenej pohľadávky, resp. jej neuhradenej časti, a opravu vykazuje v daňovom priznaní v riadku 26 a 27.

Zmeny z pohľadu odberateľa

Odberateľovi, ktorý je platiteľom DPH, vzniká povinnosť vrátiť odpočítanú DPH štátu z nezaplateného záväzku, prípadne z jeho nezaplatenej časti, už po 100 dňoch od uplynutia splatnosti záväzku. Odberateľ je povinný vykonať opravu odpočítanej dane v tom zdaňovacom období, v ktorom uplynula lehota 100 dní a iba v takom rozsahu, v ktorom si ju predtým odpočítal. Pri podaní daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie vykáže opravu odpočítanej dane v tlačive daňového priznania v riadku 29.

Povinnosť vrátiť odpočítanú DPH podľa novely vzniká odberateľovi vtedy, ak uplynutie lehoty 100 dní od splatnosti záväzkov nastáva po 31. 12. 2022, inak postupuje podľa ustanovení platných do 31. 12. 2022

Povinnosť vrátiť odpočítanú DPH má aj taký platiteľ, ktorý sa dostal do konkurzu, oddlženia alebo reštrukturalizácie a dostane od dodávateľa opravný doklad.

Nakoľko je u odberateľa lehota na opravu DPH z titulu nevymožiteľnej pohľadávky kratšia ako u dodávateľa, povinnosť odberateľa na vrátenie DPH nie je viazaná na doručenie dokladu o oprave od dodávateľa, ale je povinný si sám sledovať saldokonto záväzkov.

Treba však dať pozor na to, že ak odberateľ po tejto lehote pohľadávku úplne alebo čiastočne uhradí, dodávateľovi vzniká povinnosť vyhotoviť doklad o oprave a takto uplatnenú DPH vrátiť štátu. Taktiež odberateľovi vzniká nárok na odpočítanie DPH v takom rozsahu, v akom uhradil záväzok. Tieto opravy vykonajú v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k úhrade.