Elektronická registračná pokladnica

Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijíma tržby (v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami) za predaný tovar, alebo poskytnuté vymedzené služby (viď nižšie) na základe oprávnenia na podnikanie     

– osoba zapísaná v obchodnom registri,

– osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, 

– osoba, ktorá podniká na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

– tzv. samostatne hospodáriaci roľník

je povinná používať na evidenciu tržieb on-line registračnú pokladnicu (ORP)/virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP).

Služby, na ktoré sa vzťahuje používanie ORP/VRP z prílohy č.1 zákona o ERP:

1. Oprava a údržba motorových vozidiel

2. Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva

3. Taxislužba

4. Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a to len pri prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov

5. Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave a to len pri prevádzke parkovacích priestorov

6. Hotelové a podobné ubytovanie

7. Turistické a iné krátkodobé ubytovanie

8. Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány

9. Ostatné ubytovania 

10. Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál

11. Dodávka jedál

12. Ostatné jedálenské služby

13. Služby pohostinstiev

14. Životné poistenie

15. Neživotné poistenie 

16. Právne činnosti

17. Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo

18. Vedenie firiem

19. Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou

20. Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia

21. Architektonické činnosti

22. Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

23. Technické testovanie a analýzy

24. Reklamné agentúry

25. Predaj vysielacieho času

26. Prieskum trhu a verejnej mienky

27. Špecializované dizajnérske činnosti

28. Fotografické činnosti

29. Prekladateľské a tlmočnícke činnosti

30. Veterinárne činnosti 

31. Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci

32. Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci

33. Prenájom videopások a diskov okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci

34. Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci

35. Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania

36. Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania na dobu určitú

37. Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov

38. Činnosti cestovných agentúr

39. Činnosti cestovných kancelárií 

40. Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti

41. Súkromné bezpečnostné služby

42. Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov

43. Pátracie služby

44. Činnosti nemocníc

45. Činnosti všeobecnej lekárskej praxe

46. Činnosti špeciálnej lekárskej praxe

47. Zubná lekárska prax

48. Ostatná zdravotná starostlivosť

49. Prevádzka športových zariadení

50. Činnosti športových klubov

51. Fitnescentrá

52. Činnosti lunaparkov a zábavných parkov

53. Oprava počítačov a periférnych zariadení

54. Oprava komunikačných zariadení

55. Oprava spotrebnej elektroniky

56. Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu

57. Oprava obuvi a koženého tovaru

58. Oprava nábytku a domácich zariadení

59. Oprava hodín, hodiniek a šperkov

60. Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

61. Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem požičiavania bielizne, pracovných odevov, vecí súvisiacich s práčovňou, dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka

62. Kadernícke a kozmetické služby

63. Pohrebné a súvisiace služby

64. Služby týkajúce sa telesnej pohody

65. Ostatné osobné služby, a to len pri strihaní psov, pri opatrovateľských službách domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing

Medzi služby, ktoré nepodliehajú povinnosti evidencie v ERP patria napr. prenájom nehnuteľností, upratovacie práce, administratívne práce, stavebné činnosti (elektroinštalačné práce, zemné práce, murárske práce, maľovanie) a iné. 

Povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje ani na predaj:

– cenín okrem poukazu podľa osobitného predpisu, cestovných lístkov mestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet, dennej tlače a periodickej tlače;

– mincí z drahých kovov, pamätných bankoviek, pamätných mincí, zberateľských mincí, hárkov bankoviek a súborov obehových mincí;

– tovaru prostredníctvom predajných automatov,

– živých zvierat okrem akváriových rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných hlodavcov,

– doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovaním poštových služieb atď.

Pýtate sa, čo keď sa Vaša elektronická registračná pokladnica pokazí? Zatiaľ budete musieť vystavovať paragóny, ktoré budú nepretržite očíslované, a keď dôjde k obnove systému, ste povinný tieto paragóny zaevidovať vo Vašej pokladnici najneskôr do 10 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom došlo k obnove systému.