Daňový bonus na zaplatené úroky pri hypotéke

Daňový bonus na zaplatené úroky predstavuje príspevok pre mladých. Je to štátny príspevok, ktorý je možné využiť za určitých podmienok. Je potrebné oň žiadať a to buď prostredníctvom daňového priznania (najneskôr do 31.3.2023, resp. 30.6.2023) alebo ročného zúčtovania (najneskôr do 15.2.2023, čo je termín, kedy musíte zamestnávateľa požiadať o zúčtovanie). Daňový bonus na zaplatené úroky sa môže uplatniť prvýkrát zo zmluvy o úvere uzatvorenej po 31.12.2017. Bonus je možné získať na 5 rokov (po sebe nasledujúcich), pričom začiatok nároku na bonus začína úročením úveru/od načerpania hypotéky.

Hypotéka resp. úver na bývanie musí byť poskytnutý na účely:

 • kúpa tuzemského bytu alebo rodinného domu (tuzemská = na území SR),
 • výstavba tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie,
 • zmena tuzemskej stavby určenej na bývanie – rekonštrukcia.

Podmienky získania:

 • vek od 18 do 35 rokov pri podpise žiadosti o hypotéku (v prípade, ak sú na jeden úver 2 žiadatelia o úver, splnenie podmienky platí pre obidvoch),
 • uplatniť si ho môže len hlavný dlžník (spoludlžníkovi nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká),
 • musí byť splnená podmienka hrubého príjmu a teda priemerný mesačný príjem dosiahnutý za kalendárny rok, predchádzajúci  kalendárnemu roku, v ktorom daňovník uzavrel zmluvu o úvere na bývanie, nepresiahol 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca, zistenej Štatistickým úradom SR, za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie (v prípade, ak sú na jeden úver 2 žiadatelia o úver, splnenie podmienky platí pre obidvoch),
 • úhrn zdaniteľných príjmov zo Slovenska tvorí najmenej 90% zo všetkých príjmov,
 • nie je možné dostávať daňový bonus a zároveň poberať štátny príspevok na inej nehnuteľnosti,
 • hypotéka musí byť poskytnutá bankou,
 • splatnosť hypotéky musí byť 5 – 30 rokov.

Výška daňového bonusu:

 • 50 % zo zaplatených úrokov zo sumy 50 000€ na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie,
 • maximálne však do výšky 400€.

Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v roku 2021 dosiahla 1 211 eur, teda 1,3 násobok tejto sumy predstavuje 1 574,30 eura, táto suma priemerného mesačného príjmu saposudzuje pri zmluvách uzatvorených v roku 2022 (Zdroj: Finančná správa SR). Daňovník, ktorý si uplatňuje daňový bonus na zaplatené úroky je povinný priložiť k daňovému priznaniu potvrdenie vystavené bankou. V prípade ročného zúčtovania daňovník podpíše čestné vyhlásenie o tom, že mu nebol poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorenom pred 1.1.2018, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok.


Daňový bonus na zaplatené úroky sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta matematicky. O sumu daňového bonusu na zaplatené úroky sa znižuje daň daňovníka. Výšku príjmu a vek nie je potrebné sledovať každý rok. Podmienku je potrebné sledovať len raz a to v roku, v ktorom daňovník podpísal zmluvu o úvere.


Pozor si treba dávať pri refinancovaní hypotéky, kedy o nárok na daňový bonu na zaplatené úroky prichádzate. Dovtedy uplatňovanú sumu z daňového bonusu nemusíte vracať späť, ale v období ďalších rokov už strácate nárok na vyplatenie daňového bonusu na zaplatené úroky, z dôvodu refinancovania hypotéky.