Minimálne poistné do zdravotných poisťovní

S platnosťou od 1.1.2023 bol zavedený povinný odvod do zdravotnej poisťovne. Dôvodom na zavedenie minimálnej výšky odvodov do ZP bola skutočnosť, že pre zamestnancov nebol určený minimálny vymeriavací základ na výpočet odvodov pre zdravotné poistenie.

Do roku 2022 platilo, že sa odvody vypočítavali z hrubej mzdy (odmeny) zamestnanca, ktorú dosiahol v aktuálnom mesiaci. Zamestnancovi teda stačil ľubovoľný čiastkový úväzok k uhradeniu poistného na verejné zdravotné poistenie z reálne vyplatenej sumy, aby mal k dispozícii verejné zdravotné poistenie v plnom rozsahu.

Minimálny zdravotný odvod poistného sa vypočítava zo sumy životného minima v danom roku. Pre rok 2023 ide o sumu 234,42 €. To znamená, že minimálna výška odvodu na zdravotné poistenie bude v tomto roku 32,81 €.

Minimálny preddavok sa znižuje o pomernú časť dní počas ktorých:

  • je poistenec samostatne zárobkovo činnou osobou,
  • za poistenca platil poistné štát,
  • poistenec je osoba so zdravotným postihnutím,
  • poistenec bol vyhlásený za nezvestnú osobu,
  • poistenec nebol považovaný za zamestnanca.

Ak vypočítaný zdravotný odvod z hrubej mzdy (odmeny) nedosiahne minimálnu výšku odvodu, rozdiel doplatí zamestnanec.

Príklad.

Zamestnanec pracuje na štvrtinový úväzok za mesačnú hrubú mzdu 200 €, nemá uzatvorené iné pracovné zmluvy a do roku 2022 boli jeho celkové mesačné odvody 28 € (za zamestnanca 8 €, za zamestnávateľa 20 €) . V roku 2023 je nastavená minimálna výška odvodu na 32,81 €, to znamená, že zamestnanec ešte doplatí 4,81 € na zdravotné poistenie.

Minimálne odvody na zdravotné poistenie konateľa od roku 2023

Zamestnancom môže byť aj konateľ spoločnosti, ktorému je vyplácaná odmena pri Zmluve o výkone funkcie konateľa. Táto odmena nemá uvedenú minimálnu výšku, a tak si konateľ môže nechať vyplácať aj 10 € mesačne. Pri výške odmeny 10 € je odvod do zdravotnej poisťovne v sume 1,40 €. V praxi to znamená, že konateľ bude od roku 2023 doplácať odvody vo výške 31,41 €, aby bola dodržaná výška povinného odvodu. „Riešením“ tejto situácie je zvýšenie odmeny na výšku životného minima.

Minimálne odvody na zdravotné poistenie a viacero zamestnávateľov

Ak má zamestnanec viacero zamestnávateľov, a teda odvádza viacero preddavkov, môže sa zamestnanec rozhodnúť o nedoplácaní rozdielu do minimálnej výšky preddavku a vysporiadanie prípadných nedoplatkov sa vyčísli až v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia. Svoje rozhodnutie však musí nahlásiť svojim zamestnávateľom do ôsmich dní od doby, kedy začal vykonávať prácu u viacerých zamestnávateľov.