Darovanie podielu 2% zo zaplatenej dane

Ako každý rok, aj tento rok majú daňovníci možnosť poukázať 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane z príjmov vybranej neziskovej organizácii. Toto poukázanie nie je povinné, preto ak sa daňovník rozhodne nepoukázať žiadnej organizácii percentá z dane, celá zaplatená daň poputuje do štátneho rozpočtu.

Prijímateľom podielu zaplatenej dane môže byť iba prijímateľ, ktorým je:

 • občianske združenie,
 • nadácia,
 • neinvestičný fond,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • účelové zariadenie cirkví a náboženskej spoločnosti,
 • organizácia s medzinárodným prvkom,
 • Slovenský Červený kríž,
 • subjekty výskumu a vývoja.

Konkrétny zoznam prijímateľov, ktorým môže byť darovaný podiel zo zaplatenej dane, zverejňuje Notárska komora SR každý rok do 15. januára a môžeme ho nájsť na stránke Notárskej komory alebo na stránke Finančnej správy.

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie, označia priamo v daňovom priznaní rozhodnutie o poukázaní podielu zo zaplatenej dane. Fyzické osoby, ktorým robí ročné zúčtovanie zamestnávateľ, majú povinnosť predložiť daňovému úradu na osobitnom tlačive Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.

Fyzická osoba

Fyzická osoba môže poukázať podiel vo výške 2 % zo zaplatenej dane. Ak však v predchádzajúcom zdaňovacom období odpracovala viac ako 40 hodín dobrovoľníckej činnosti, môže darovať až 3 % z dane. V tomto prípade je povinná predložiť daňovému úradu aj písomné potvrdenie o tom, že vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu. Minimálna výška podielu zaplatenej dane je 3 eurá.

Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie, je v tomto prípade povinná:

 • vyplniť v daňovom priznaní „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 Zákona“ a toto daňové priznanie podať v lehote do 31. marca 2023, alebo v predĺženej lehote do 30.6.2023, resp. 30.9.2023,
 • zaplatiť daň vypočítanú v daňovom priznaní, aby nevznikol daňový nedoplatok. V súvislosti s poukázaním podielu zaplatenej dane sa za daňový nedoplatok považuje nedoplatok, ktorý nebol uhradený do 15. dňa odo dňa uplynutia lehoty na podanie daňového priznania a zároveň suma presahuje 5 eur. Pri bezhotovostných prevodoch z bankového účtu sa za deň úhrady považuje deň, kedy bola platba odpísaná z účtu daňovníka,
 • Ako prílohu daňového priznania podať potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti a túto skutočnosť zaškrtnúť v daňovom priznaní, ak má nárok darovať 3 % z dane.

Fyzická osoba, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, musí v tomto prípade podať na samostatnom tlačive „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“, ktoré má štruktúrovanú formu a je zverejnené na stránke finančnej správy. Toto vyhlásenie je povinná podať správcovi dane v lehote do 30. apríla 2023 spolu s potvrdením o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré obdrží od zamestnávateľa na predpísanom tlačive, a potvrdením o vykonaní dobrovoľníckej činnosti, ak poukazuje podiel do výšky 3 % zaplatenej dane.

Právnická osoba

Právnická osoba môže poukázať 2 % z dane iba v prípade, že v predchádzajúcom zdaňovacom období alebo najneskôr v lehote na podanie daňového priznania darovala finančné prostriedky organizácii na verejnoprospešný účel minimálne vo výške 0,5 % zo zaplatenej dane, v opačnom prípade má právo darovať iba 1 % zo zaplatenej dane. Právnická osoba má na rozdiel od fyzickej osoby možnosť rozdeliť tento podiel z dane viacerým prijímateľom, avšak minimálne vo výške 8 eur pre jedného prijímateľa.

Pri poukázaní podielu z dane je potrebné, aby právnická osoba vyplnila priamo v daňovom priznaní časť „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby“. Taktiež musí zaplatiť daň vypočítanú v daňovom priznaní, aby nevznikol daňový nedoplatok.

Správca dane je po splnení podmienok povinný previesť podiely zaplatenej dane na účet prijímateľa do 3 mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia, resp. daňového priznania.