Dotácie na energie pre hospodárske subjekty

V dôsledku zvyšovania cien energií, Ministerstvo hospodárstva SR opäť zverejnilo výzvu na prekladanie žiadosti na dotáciu na pokrytie zvýšených výdavkov elektrickej energie a plynu. Dotácia sa týka prvého kvartálu roku 2023, teda obdobia od 1. januára 2023 do 31. marca 2023.

Výzva bola vyhlásená 21.2.2023 a lehota na predkladanie žiadostí je do 30.06.2023.

Kto je oprávneným žiadateľom?

Oprávneným žiadateľom o dotáciu môže byť subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť. O dotáciu môže požiadať bez ohľadu na jeho právny status, spôsob financovania a veľkosť podniku. To znamená, že o dotáciu môže požiadať mikro, malý, stredný, alebo aj veľký podnik. Musí však mať odberné miesto na území Slovenskej republiky.   Oprávneným žiadateľom o dotáciu môže byť aj podnik v ťažkostiach.

Aké podmienky musí spĺňať?

Medzi hlavné podmienky, ktoré musí spĺňať subjekt žiadajúci o dotáciu patrí: 

  • nesmie byť voči nemu vedené konkurzné konanie, nesmie byť v konkurze, alebo reštrukturalizácii;
  • v predchádzajúcich troch rokoch neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania;
  • nemá v sociálnej poisťovni evidované nedoplatky na poistnom a v zdravotnej poisťovni neevidujú voči nemu pohľadávky po splatnosti;
  • nenárokuje sa voči nemu vrátenie pomoci, ktorú Komisia označila ako neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom;
  • nejedná sa o subjekt, ktorý má právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie, subvencie, alebo zákaz prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie;

Kto nie je oprávneným žiadateľom?

  • Oprávneným žiadateľom o dotáciu nie je podnik, ktorý nemal zriadené odberné miesto pre odber elektriny alebo plynu v oprávnenom období.
  • Výzva sa vzťahuje na všetky sektory podnikania okrem úverových a finančných inštitúcií.
  • Výzva sa nevzťahuje na fyzické osoby nepodnikateľov a to aj v prípade, že svoju nehnuteľnosť prenajímajú podnikateľským subjektom.
  • Nesmie sa jednať o podnik, na ktorý sa vzťahujú sankcie prijaté Európskou úniou v súvislosti s konfliktom na Ukrajine.

Ako sa predkladá žiadosť na dotáciu?

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá prostredníctvom formulára v elektronickej podobe, ktorý je zverejnený na webovej stránke  poskytovateľa energodotacie.mhsr.sk. Žiadosť sa predkladá z elektronickej schránky žiadateľa a musí byť autorizovaná prostredníctvom kvalifikovaného elektronického podpisu, uznaným spôsobom autorizácie, alebo zdokonaleným elektronickým podpisom založeným na kvalifikovanom certifikáte.

Oprávnený žiadateľ môže predkladať žiadosť vždy za mesiac oprávneného obdobia spätne. Konkrétny termín, od ktorého bude možné predkladať žiadosti za predchádzajúci mesiac bude zverejnené prostredníctvom oznámenia na webovej stránke https//:energodotacie.mhsr.sk .

Aká je výška dotácie?

Dotácia sa môže poskytnúť do výšky 80 % oprávnených nákladov.

Výška oprávnených nákladov sa vypočíta ako súčin spotrebovanej elektrickej energie alebo plynu a rozdiel medzi priemernou cenou, ktorú zaplatil žiadateľ za oprávnené obdobie a zastropovanou cenou. Zastropovaná cena elektrickej energie je 199 eur za 1 MWh a v prípade plynu 99 eur za 1 MWh.
Žiadateľ už však v žiadosti nemusí zadávať spotrebu elektriny alebo plynu. Po zadaní odberného miesta budú tieto informácie systémom doplnené automaticky. Týmto spôsobom chcú zamedziť chybovosti vo vypĺňaní žiadosti. Subjekt zadáva tieto informácie len v prípade, ak sa mu tieto informácie nedoplnia automaticky.