Transferové oceňovanie v roku 2023

Transferové oceňovanie je nástroj, ktorý má zabezpečiť, aby uskutočnené obchody medzi závislými osobami podliehali obvyklým trhovým cenám. To znamená, že závislé osoby musia svoj majetok, produkty, tovary či služby predávať za takú cenu, za akú by ich predali cudzej osobe. Transferové oceňovanie sa týka právnických aj fyzických osôb.

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov („zákon o dani z príjmov“), ktorú schválila Národná rada Slovenskej republiky 6. decembra 2022, zavádza zmeny najmä v oblasti transferového oceňovania a zmeny v boji proti agresívnemu daňovému plánovaniu. Účinnosť väčšiny ustanovení je od 1. januára 2023. Pravidlá o obmedzení úrokových nákladov budú účinné od 1. januára 2024.

Najzásadnejšie zmeny v oblasti transferového oceňovania sú nasledovné:

Spresnenie pojmu ekonomické prepojenie

Hlavnou charakterovou črtou transferového oceňovania je, že ide o transakciu medzi závislými osobami, za tie sa od roku 2023 považujú:

  • Blízke osoby – ide o príbuzných v prvom rade (matka, otec, dieťa), manžel/manželka a iné blízke osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere.
  • Ekonomicky, personálne alebo inak prepojené osoby definuje priamo zákon o dani z príjmov ako:
    • účasť osoby alebo subjektu na majetku,
    • účasť osoby na kontrole alebo vedení inej osoby alebo subjektu,
    • vzájomný vzťah medzi osobami alebo subjektmi, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby alebo subjektu alebo v ktorých má táto osoba, jej blízka osoba alebo subjekt priamy majetkový podiel alebo nepriamy majetkový podiel.
  • Osoba alebo subjekt, ktorý je na účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku.

Účasťou na majetku alebo kontrole sa rozumie priamy podiel, nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel vo výške najmenej 25% na základnom imaní, hlasovacích právach alebo zisku.

Nepriamy podiel vypočítame ako súčin percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stomi a takto vypočítaný výsledok vynásobíme stomi. Nepriamy odvodený podiel sa vypočíta súčtom nepriamych podielov a ak výška nepriameho odvodeného podielu presahuje 50% (50% platí len pri výpočte výšky nepriameho odvodeného podielu), všetky osoby, prostredníctvom ktorých sa počítala, sú ekonomicky prepojené.

Na základe doplneného znenia sa pri výpočte priameho podielu, nepriameho podielu alebo nepriameho odvodeného podielu budú spočítavať podiely blízkych osôb a ak ich súčet je najmenej 25 %, príslušné osoby alebo subjekty sa budú považovať za ekonomicky prepojené.

Presná definícia významnej kontrolovanej transakcie

Od tohto roku nastáva veľká zmena a do zákona o dani s príjmov v §17 od. 5 písm. a) pribúda pojem významná kontrolovaná transakcia. Doposiaľ zákon o dani z príjmov obsahoval len pojem kontrolovaná transakcia. Daňovník musel skúmať všetky kontrolované transakcie medzi závislými osobami z hľadiska úpravy základu dane a vedenia transferovej dokumentácie.

Za významnú kontrolovanú transakciu alebo skupinu kontrolovaných transakcií sa od roku 2023 považuje právny vzťah alebo iný obdobný vzťah, na základe ktorého v príslušnom zdaňovacom období jedna alebo viac závislých osôb dosiahne zdaniteľný príjem (výnos) alebo daňový výdavok (náklad) v hodnote vyššej ako 10 000 eur, pričom za významnú kontrolovanú transakciu sa považuje aj pôžička alebo úver s istinou nad 50 000 eur.

Na nevýznamné transakcie sa pravidlá transferového oceňovania uplatňovať nebudú. Avšak treba upozorniť, že sa nejedná o zmenu definície významnosti, s ktorou pracuje MF SR v Usmernení k určeniu rozsahu dokumentačnej povinnosti.

Možnosť predložiť dokumentáciu aj v cudzom jazyku

Novela zákona umožňuje predložiť transferovú dokumentáciu správcovi dane aj v cudzom jazyku. Doteraz bolo potrebné o túto výnimku žiadať správcu dane vopred. Zároveň stále zostáva možnosť správcu dane vyzvať daňovníka, aby predložil dokumentáciu aj v slovenskom jazyku.

Záväznosť smernice OECD pre transferové oceňovanie

Novela uvádza priamu odvolávku na metodiku Smernice OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní, ktorá je vo všeobecnosti považovaná za interpretačný nástroj. Doplnením odvolávky do zákonu sa zvyšuje právna istota pri jej uplatňovaní a pri daňových kontrolách.

Použitie mediánu pri daňovej kontrole

Pri daňovej kontrole, v prípade zistenia nezrovnalostí s princípom nezávislého vzťahu bude správca dane „do-daňovať“ rozdiel u daňovníka až na hodnotu mediánu. Doteraz nebola presne definovaná hodnota, na ktorú má správca dane vyčísliť rozdiel.