Zmeny v príplatkoch za prácu od 1.6.2023

Od 01.06.2023 nastáva zmena v príplatkoch na základe novely zákona ?. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce.  Ide o príplatky za sviatok, no?nú prácu, príplatky za sobotu a nede?u, kompenzácia za s?ažený výkon a za neaktívnu pracovnú pohotovos? mimo pracoviska. Príplatky budú opä? závisie? od výšky minimálnej mzdy.

Príplatok za prácu vo sviatok

Nastáva zmena v príplatku za sviatok, od 01.06.2023 sa zvyšuje na najmenej 100% minimálnej mzdy za hodinu, ?o predstavuje sumu 100% z 4,023 € = 4,023 € (zaokrúhlene 4,03 €).

Príplatok za prácu v sobotu

Pod?a zmeny v Zákonníku práce nastáva zmena aj v príplatku za odpracovanú sobotu, ?o znamená, že od 01.06.2023 sa zvyšuje príplatok za sobotu na najmenej 50% minimálnej mzdy za hodinu, ?o predstavuje sumu 50% z 4,023 € = 2,0115 € (zaokrúhlene 2,02 €).

U zamestnávate?a, u ktorého sa vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve(ak ide o zamestnávate?a, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. 2022 zamestnával menej ako 20 zamestnancov) dohodnú? nižšiu sumu a to od 01.06.2023 najmenej 45% z 4,023 € = 1,81035  € (zaokrúhlene 1,82 €).

Príplatok za prácu v nede?u

Od 01.06.2023 sa na základe zmeny Zákonníka práce zvyšuje príplatok na najmenej 100% minimálnej mzdy za hodinu, ?o je 100% z 4,023 € = 4,023 € (zaokrúhlene 4,03 €).

U zamestnávate?a, u ktorého sa vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nede?u, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve(ak ide o zamestnávate?a, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. 2022 zamestnával menej ako 20 zamestnancov) dohodnú? nižšiu sumu a to od 01.06.2023 najmenej 90% z 4,023 € = 3,6207  € (zaokrúhlene 3,63 €).

Príplatok za no?nú prácu

Na základe Zákonníka práce sa od 01.06.2023 zvyšuje príplatok za no?nú prácu na najmenej 40% minimálnej mzdy za hodinu, ?o predstavuje sumu 40% z 4,023 € = 1,6092 € (zaokrúhlene 1,61 €).

Pre zamestnanca, ktorý vykonáva rizikovú prácu, sa mení príplatok od 01.06.2023 najmenej na 50 % z 4,023 € = 2,0115 € (zaokrúhlene 2,0115 €).

U zamestnávate?a, u ktorého sa vyžaduje, aby sa prevažná ?as? práce vykonávala v noci, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve(ak ide o zamestnávate?a, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. 2022 zamestnával menej ako 20 zamestnancov) dohodnú? nižšiu sumu a to od 01.06.2023 najmenej 35% z 4,023 € = 1,40805  € (zaokrúhlene 1,41 €).

Mzdová kompenzácia za s?ažený výkon práce

Od 01.06.2023 sa mení a zvyšuje na najmenej 20% minimálnej mzdy za hodinu, ?o je 20% z 4,023€ =0,8046 € (zaokrúhlene 0,81 €)

Príplatok za neaktívnu ?as? pracovnej pohotovosti

Od 01.06.2023 sa mení suma príplatku za neaktívnu ?as? pracovnej pohotovosti mimo pracoviska na najmenej 20% minimálnej mzdy za hodinu, ?o je 0,805€.


Da?ové priznanie pri príjmoch zo zahrani?ia

Podávanie da?ových priznaní za rok 2022 sa ešte neskon?ilo. Mnoho zamestnancov, ktorí mali príjem zo zahrani?ia, alebo aj živnostníkov si podalo odklad na podanie da?ové priznania z príjmov fyzickej osoby typu A alebo B do 30.6.2023 alebo až do 30.9.2023.

Pokia? Vaše celkové zdanite?né príjmy (slovenské aj zahrani?né) za rok 2022 presiahli hranicu 2289,63€ alebo ste vykázali da?ovú stratu, ste povinný poda? da?ové priznanie. Táto povinnos? sa na Vás vz?ahuje, ak ste rezidentom SR (da?ovníkom s neobmedzenou da?ovou povinnos?ou) – ste fyzická osoba, ktorá má na SR bu? trvalý pobyt, alebo bydlisko na území SR, alebo ak sa zdržiavate na území SR viac ako 183 dní v kalendárnom roku.

Vo všeobecnosti platí, že príjmy zo zamestnania sa zdania v tom štáte, kde došlo k výkonu ?innosti. Na zabránenie dvojitého zdanenia slúžia metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia, a to metóda zápo?tu dane alebo metóda vy?atia príjmov.

Ak ste mali v roku 2022 len príjmy zo závislej ?innosti, vyplníte da?ové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A, kde uvediete na príslušných riadkoch príjmy zo Slovenska, aj zo zahrani?ia, ako aj sociálne a zdravotné poistenie a následne si vyberiete metódu zápo?tu dane alebo vy?atia príjmov, pod?a toho, ?o je pre Vás výhodnejšie.

Da?ové priznanie k dani z príjmov typu B si vyberiete, ak ste mali aj iné príjmy (zo živnosti), okrem príjmov zo závislej ?innosti. Taktiež tu fyzická osoba uvedie svoje príjmy, poistné a použije vhodnú metódu na zamedzenie dvojitého zdanenia pod?a uzatvorenej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s príslušnou krajinou. Nezabudnite však vyplni? aj oddiel s názvom „ Miesto na osobitné záznamy da?ovníka“, kde musíte uvies? kód štátu (pod?a príjmu).


Dotácia na stravu

Národná rada SR 7. februára 2023 schválila novelu zákona ?. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. V rámci novely bol prijatý aj návrh na opätovné zavedenie tzv. „obedov zadarmo“ pre všetky deti. Štátna dotácia bude opä? zavedená od 1. mája 2023.

Plošné zavedenie dotácie na stravu pre deti je v návrhu odôvodnené neustále sa zvyšujúcimi životnými nákladmi domácností s de?mi.

O dotáciu rodi? žiada tla?ivom - návratkou. Tú musí rodi? resp. zákonný zástupca die?a?a doru?i? zariadeniu školského stravovania najneskôr do dátumu, ktorý si ur?í samotné zariadenie. Vzh?adom na zmenu kategórií oprávnených detí sa od 01.05.2023 už nebude prihliada? na to, ?i je rodi? poberate?om da?ového bonusu na die?a, t. j. die?a?u od 01.05.2023 môže by? poskytnutá dotácia na stravu aj v prípade, ak na? rodi? poberá da?ový bonus.

Kto bude ma? nárok na „obedy zadarmo“ od 1.5.2023?

Budú to deti, ktoré navštevujú:

  • posledný ro?ník materskej školy alebo základnú školu, ak rodi? (fyzická osoba, ktorej je die?a zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu) písomne o príspevok požiada danú školskú jedále? pri zápise die?a?a na stravovanie,
  • materskú školu (okrem detí navštevujúcich posledný ro?ník materskej školy) a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  • materskú školu, ak je v nej aspo? 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (netýka sa detí v poslednom ro?níku materskej školy),
  • základnú školu a majú individuálny študijný plán bez pravidelnej ú?asti na vzdelávaní, a to za takých istých podmienok, ako žiaci študujúci dennou formou.

Dotáciu na stravu je možné zria?ovate?ovi poskytnú? len na vyššie uvedené kategórie oprávnených detí. V tejto súvislosti je potrebné predloži? na úrady podklady k poskytnutiu dotácie na stravu najneskôr do 10.05.2023, ak má by? dotácia na stravu alebo doplatok dotácie na stravu poskytnutý do 25.05.2023.

Výška dotácie na stravovanie detí od 1.5.2023

  • 1,40 eur/každý de?, v ktorom sa die?a zú?astnilo výchovno-vzdelávacej ?innosti v materskej škole a stravovalo sa,
  • 2,10 eur/každý de?, v ktorom sa die?a zú?astnilo vyu?ovania v základnej škole na prvom stupni a stravovalo sa (za vyu?ovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskuto??uje bez pravidelnej ú?asti na vzdelávaní v ZŠ),
  • 2,30 eur/každý de?, v ktorom sa die?a zú?astnilo vyu?ovania v základnej škole na druhom stupni a stravovalo sa (taktiež platí, že za vyu?ovanie sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej ú?asti na vzdelávaní v ZŠ).

Pokia? si die?a na základe posúdenia ošetrujúceho lekára vyžaduje osobitné stravovanie pre svoj zdravotný stav (napr. má celiakiu, teda bezlepkovú stravu) a nemôže sa stravova?, pretože školská jedále? nezabezpe?í potrebné diétne jedlo, dotáciu na stravovanie školská jedále? vyplatí rodi?ovi die?a?a (alebo fyzickej osobe, ktorej je die?a zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu).

V januári 2023 poberalo dotáciu na stravu 56 736 detí. Je predpoklad, že táto zmena pozitívne ovplyvní po?et detí, ktoré prejavia záujem o dotáciu na stravu s nárastom o približne 490-tisíc detí. Novela zákona má za?a? plati? od 1. mája 2023.