Daňové priznanie pri príjmoch zo zahraničia

Podávanie daňových priznaní za rok 2022 sa ešte neskončilo. Mnoho zamestnancov, ktorí mali príjem zo zahraničia, alebo aj živnostníkov si podalo odklad na podanie daňové priznania z príjmov fyzickej osoby typu A alebo B do 30.6.2023 alebo až do 30.9.2023.

Pokiaľ Vaše celkové zdaniteľné príjmy (slovenské aj zahraničné) za rok 2022 presiahli hranicu 2289,63€ alebo ste vykázali daňovú stratu, ste povinný podať daňové priznanie. Táto povinnosť sa na Vás vzťahuje, ak ste rezidentom SR (daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou) – ste fyzická osoba, ktorá má na SR buď trvalý pobyt, alebo bydlisko na území SR, alebo ak sa zdržiavate na území SR viac ako 183 dní v kalendárnom roku.

Vo všeobecnosti platí, že príjmy zo zamestnania sa zdania v tom štáte, kde došlo k výkonu činnosti. Na zabránenie dvojitého zdanenia slúžia metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia, a to metóda zápočtu dane alebo metóda vyňatia príjmov.

Ak ste mali v roku 2022 len príjmy zo závislej činnosti, vyplníte daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A, kde uvediete na príslušných riadkoch príjmy zo Slovenska, aj zo zahraničia, ako aj sociálne a zdravotné poistenie a následne si vyberiete metódu zápočtu dane alebo vyňatia príjmov, podľa toho, čo je pre Vás výhodnejšie.

Daňové priznanie k dani z príjmov typu B si vyberiete, ak ste mali aj iné príjmy (zo živnosti), okrem príjmov zo závislej činnosti. Taktiež tu fyzická osoba uvedie svoje príjmy, poistné a použije vhodnú metódu na zamedzenie dvojitého zdanenia podľa uzatvorenej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s príslušnou krajinou. Nezabudnite však vyplniť aj oddiel s názvom „ Miesto na osobitné záznamy daňovníka“, kde musíte uviesť kód štátu (podľa príjmu).