Dotácia na stravu

Národná rada SR 7. februára 2023 schválila novelu zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. V rámci novely bol prijatý aj návrh na opätovné zavedenie tzv. „obedov zadarmo“ pre všetky deti. Štátna dotácia bude opäť zavedená od 1. mája 2023.

Plošné zavedenie dotácie na stravu pre deti je v návrhu odôvodnené neustále sa zvyšujúcimi životnými nákladmi domácností s deťmi.

O dotáciu rodič žiada tlačivom – návratkou. Tú musí rodič resp. zákonný zástupca dieťaťa doručiť zariadeniu školského stravovania najneskôr do dátumu, ktorý si určí samotné zariadenie. Vzhľadom na zmenu kategórií oprávnených detí sa od 01.05.2023 už nebude prihliadať na to, či je rodič poberateľom daňového bonusu na dieťa, t. j. dieťaťu od 01.05.2023 môže byť poskytnutá dotácia na stravu aj v prípade, ak naň rodič poberá daňový bonus.

Kto bude mať nárok na „obedy zadarmo“ od 1.5.2023?

Budú to deti, ktoré navštevujú:

  • posledný ročník materskej školy alebo základnú školu, ak rodič (fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu) písomne o príspevok požiada danú školskú jedáleň pri zápise dieťaťa na stravovanie,
  • materskú školu (okrem detí navštevujúcich posledný ročník materskej školy) a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  • materskú školu, ak je v nej aspoň 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (netýka sa detí v poslednom ročníku materskej školy),
  • základnú školu a majú individuálny študijný plán bez pravidelnej účasti na vzdelávaní, a to za takých istých podmienok, ako žiaci študujúci dennou formou.

Dotáciu na stravu je možné zriaďovateľovi poskytnúť len na vyššie uvedené kategórie oprávnených detí. V tejto súvislosti je potrebné predložiť na úrady podklady k poskytnutiu dotácie na stravu najneskôr do 10.05.2023, ak má byť dotácia na stravu alebo doplatok dotácie na stravu poskytnutý do 25.05.2023.

Výška dotácie na stravovanie detí od 1.5.2023

  • 1,40 eur/každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a stravovalo sa,
  • 2,10 eur/každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na prvom stupni a stravovalo sa (za vyučovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ),
  • 2,30 eur/každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na druhom stupni a stravovalo sa (taktiež platí, že za vyučovanie sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ).

Pokiaľ si dieťa na základe posúdenia ošetrujúceho lekára vyžaduje osobitné stravovanie pre svoj zdravotný stav (napr. má celiakiu, teda bezlepkovú stravu) a nemôže sa stravovať, pretože školská jedáleň nezabezpečí potrebné diétne jedlo, dotáciu na stravovanie školská jedáleň vyplatí rodičovi dieťaťa (alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu).

V januári 2023 poberalo dotáciu na stravu 56 736 detí. Je predpoklad, že táto zmena pozitívne ovplyvní počet detí, ktoré prejavia záujem o dotáciu na stravu s nárastom o približne 490-tisíc detí. Novela zákona má začať platiť od 1. mája 2023.