Povinný vstup do druhého piliera od 1.5.2023

Doteraz dobrovoľný vstup do II. piliera sa zmení na automatický.  Týkať sa bude ľudí, ktorí v tomto období končia štúdium a po 1.5.2023 sa prvýkrát zamestnajú. Rovnako sa bude týkať aj osôb do 40 rokov, ktorým od 1. mája vznikla povinnosť platiť odvody na dôchodkové poistenie.

Sociálna poisťovňa v tomto období bude rozposielať informácie, komu vznikla účasť na starobnom dôchodkovom sporení spolu s informáciami o možnosti výberu dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS). Každý sporiteľ má možnosť na stránke Sociálnej poisťovne vyhľadať zoznam a vybrať si niektorú z DSS  v období do 180 kalendárnych dní od vzniku prvého dôchodkového poistenia. Ak sa však pre žiadnu DSS nerozhodne alebo nestihne zmluvu do tejto lehoty uzatvoriť, DSS určí Sociálna poisťovňa, ktorá oznámi každému sporiteľovi túto skutočnosť do 8 dní od pridelenia DSS. Ak by sporiteľ s DSS nesúhlasil, po roku od pridelenia spoločnosti má možnosť prestúpiť do inej DSS alebo z II. piliera vystúpiť.

Výška príspevku do II. piliera

Výška príspevku do II. piliera ostáva na úrovni vo výške 5,5% z hrubej mzdy. V rokoch 2025-2026 bude príspevok 5,75% a od roku 2027 bude príspevok 6% z hrubej mzdy.

Výstup z II. piliera

V prípade, že sa sporiteľ rozhodne vystúpiť z DSS je potrebné doručiť Sociálnej poisťovni písomné oznámenie. Toto oznámenie je na stránke Sociálnej poisťovne v časti Formuláre a musí obsahovať úradne osvedčený podpis alebo je ho možné podpísať priamo pred zamestnancom Sociálnej poisťovne. 

Účasť v II. pilieri tak zanikne spätne od prvého dňa jej vzniku a zánik nie je možné vziať späť. Pre sporiteľov, ktorí povinne vstúpili do II. piliera je možnosť z II. piliera vystúpiť a následne opäť po čase vstúpiť. Vystúpenie z II. piliera sa týka len tých sporiteľov, ktorým poistný vzťah vznikol po 1.5.2023. Tí sporitelia, ktorí vstúpili do II. piliera dobrovoľne pred 1.5.2023 nemajú možnosť z neho vystúpiť.

Predvolená investičná stratégia

Novela priniesla aj predvolenú investičnú stratégiu, čo predstavuje kombináciu sporenia v indexovom a dlhopisovom dôchodkovom fonde podľa veku sporiteľa. To znamená, že sporiteľ bude mať do určitého veku v predvolenej investičnej stratégii 100% majetku v indexovom dôchodkovom fonde a po dosiahnutí stanoveného veku (pre rok 2023 je to 50 rokov) začne DSS automaticky presúvať 4% majetku sporiteľa do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu.

Zmeny od 1. januára 2024

Od 1. januára 2024 sa mení spôsob vyplácania dôchodku, ktorý bude pozostávať z 2 častí:

  1. Dlhodobý programový výber –  po splnení podmienok pre referenčnú sumu dôchodku bude možné vyplácanie z polovice nasporenej sumy,
  2. Doživotný dôchodok – ktorý sa bude sporiteľovi vyplácať doživotne.

Možnosť výberu bez obmedzení, teda jednorazovo. Avšak v takomto prípade bude, zatiaľ, tento výber zdanený.