Zvýšenie limitu pre platby v hotovosti od 1.júla 2023

Po 10 rokoch účinnosti právnej úpravy problematiky hotovostných platieb, ktorej cieľom bolo zabránenie daňovým podvodom Národná rada SR 23.5.2023 schválila novelu zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti.

Podľa zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2013 fyzické osoby nepodnikatelia mohli prijímať a aj odovzdávať hotovosť, ktorej hodnota nesmela presiahnuť 15 000,- €.

V prípade, ak bol odovzdávajúcim alebo preberajúcim fyzická osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť, alebo inú samostatne zárobkovú činnosť, alebo je súčasťou tejto transakcie právnická osoba, hodnota platby nesmela presiahnuť 5 000 EUR.

Hodnota platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu.V praxi to znamená, že ak podnikateľský subjekt  dostane dodávateľskú faktúru za tovar v hodnote 18 000  EUR a faktúru by chcel uhradiť v dvoch splátkach po 15 000 EUR a 3 000 EUR, nemôže ani jednu z týchto platieb vykonať v hotovosti, pretože celková hodnota faktúry je vyššia ako 15 000 eur.

Platbou v hotovosti sa rozumie nielen odovzdanie bankoviek a mincí v mene euro, ale aj akejkoľvek inej meny.  Pri prevode hotovosti v cudzej mene sa prepočíta hodnota bankoviek a mincí referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný v deň predchádzajúci dňu platby v hotovosti.

Tieto zákonom stanovené limity sa môžu presiahnuť len v určitých prípadoch, ktoré stanovuje zákon. Jedná sa napríklad o platby spojené s poskytovaním platobných služieb, poštovných služieb, pri prevádzkovaní zmenárenskej činnosti, pri spracovávaní bankoviek a mincí,  alebo pri správe daní.

Zvýšenie limitu pre platby v hotovosti od 1.7.2023

Suma výšky limitu pre platby v hotovosti sa od 1.7.2023 zjednotí pre fyzické aj právnické osoby na 15 000,-

Limit pre platby v hotovosti sa bude po novom vzťahovať aj na dobrovoľné dražby. Cieľom tohto obmedzenia je zabránenie takzvanému praniu špinavých peňazí.

Za porušenie tohto nariadenia hrozia porušovateľom sankcie:

  • v prípade fyzických osôb nepodnikateľov môže byť uložená pokuta do výšky 10 000 EUR,
  • v prípade fyzických osôb podnikateľov alebo právnických osôb hrozí pokuta do výšky 150 000 EUR.

Pri určovaní výšky pokuty sa posudzuje závažnosť porušenia zákona a okolnosti, za ktorých sa tento zákon porušil. Výnos z pokút je príjmom do štátneho rozpočtu. 

Zodpovednosť za porušenie tohto zákona zaniká, ak príslušný orgán nevydá rozhodnutie o pokute do dvoch rokov odo dňa, keď sa o porušení dozvedel, najneskôr však do piatich rokov od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu zákazu.

O ďalších zmenách ohľadom platby v hotovosti sa stále rokuje a určité zmeny čakajú na podpis.