Výnimky z nelegálne práce a nelegálneho zamestnávania od 1.1.2023

S účinnosťou od 1.1.2023 nastali zmeny vo výnimkách z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ktoré sú ustanovené v §2a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

Nelegálna práca nie je práca, ktorú pre fyzickú osobu – podnikateľa, alebo pre právnickú osobu – spol. s r. o., ktorá má najviac dvoch spoločníkov, ktorí sú príbuznými v priamom rade, súrodencami alebo manželmi, vykonáva

  • príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel tejto fyzickej osoby alebo niektorého z týchto spoločníkov,
  • ak tento príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku.

Nelegálne zamestnávanie nie je, ak pre fyzickú osobu – podnikateľa, alebo pre právnickú osobu – spol. s r. o., ktorá má najviac dvoch spoločníkov, ktorí sú príbuznými v priamom rade, súrodencami alebo manželmi, vykonáva prácu

  • príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel tejto fyzickej osoby alebo niektorého z týchto spoločníkov,
  • ak tento príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku.

Zároveň sa s účinnosťou od 1.1.2023 ustanovilo, že kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania vykonáva inšpektorát práce.

Do 31. 12. 2019 sa výnimka z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania vzťahovala len na fyzickú osobu – podnikateľa a na jeho rodinných príslušníkov (príbuzný v priamom rade, súrodenec, manžel), ktorí spĺňajú požiadavky pre uplatnenie výnimky (dôchodkovo poistený, poberateľ dôchodku, žiak alebo študent do 26 rokov veku).

S účinnosťou od 1. 1. 2020 sa výnimka z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania rozšírila aj na právnickú osobu – spol. s r. o., ktorá má najviac jedného spoločníka,ktorý je fyzickou osobou, pri rovnakej definícii rodinných príslušníkov a s rovnakými požiadavkami pre uplatnenie výnimky.

V zmysle § 117 Občianskeho zákonníka „stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka“. Z uvedeného vyplýva, že nepôjde o nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ak bude pre fyzickú osobu podnikateľa vykonávať prácu

  • rodič,
  • starý rodič,
  • dcéra, syn,
  • vnuk, vnučka,
  • súrodenec – brat, sestra a
  • manžel, alebo manželka,

ak budú dôchodkovo poistení. Napríklad svokrovci (rodičia manželky, manžela) sa nepovažujú za príbuzného v priamom rade.