Brigádnická práca študentov

Letné prázdniny sa začali a tým aj záujem študentov stredných a vysokých škôl o prácu počas leta. Brigádnická práca študentov musí spĺňať určité povinnosti.

Zamestnávateľ môže zamestnať študenta strednej školy, ktorý dovŕšil vek 15 rokov alebo študenta denného štúdia vysokej školy, ktorý nedovŕšil vek 26 rokov.

Dohoda o brigádnickej práci študentov sa riadi týmito pravidlami:

  • môže sa uzatvoriť na určitý čas, maximálne na 12 mesiacov
  • súčasťou dohody je potvrdenie o návšteve školy (neplatí, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole alebo od skončenia letného semestra na vysokej škole, najneskôr do konca októbra toho istého roka)
  • dohodu je potrebné písomne uzatvoriť
  • v dohode je potrebné uviesť dohodnutú prácu, dohodnutú odmenu, rozsah pracovného času a obdobie, na ktoré sa dohoda uzatvára
  • ak študent pracuje viac ako 4,5 hod. denne musí mu zamestnávateľ zaručiť prestávku minimálne 30 minút
  • pri všetkých typoch dohôd je potrebné dodržať výšku minimálnej hodinovej mzdy. Pre rok k 2023 je to 4,023 eur za hodinu. Dohodárom prináležia povinné príplatky za prácu počas sviatku, soboty, nedele alebo počas nočnej práce.
  • študentom, ktorí majú uzatvorenú dohodu o brigádnickej práci študentov nemôže nariadiť zamestnávateľ prácu nadčas alebo pracovnú pohotovosť.

Typy dohôd pre študentov:

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

Tento typ dohody sa uzatvára len na vymedzené druhy prác v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a cestovnom ruchu. Rozsah môže byť maximálne na 520 hodín za kalendárny rok u jedného zamestnávateľa.

Dohoda o brigádnickej práci študentov

Môže sa uzatvárať len so študentom strednej alebo vysokej školy denného štúdia, ktorý nedovŕšil 26 rokov. Maximálny počet odpracovaných hodín môže byť v priemere 20 hodín týždenne za trvanie dohody.

Dohoda o vykonaní práce

Uzatvára sa na konkrétnu pracovnú činnosť. Tento typ dohody sa môže uzatvárať na nepravidelný príjem, najdlhšie na 12 mesiacov. Rozsah prác je stanovený najviac na 350 hodín v kalendárnom roku.

Dohoda o pracovnej činnosti

Maximálny rozsah prác pri tomto type dohody je 10 hodín týždenne.

Platenie odvodov z dohody o brigádnickej práci študentov

Študent si môže uplatniť v kalendárnom mesiaci u jedného zamestnávateľa odvodovú odpočítateľnú položku vo výške 200€. Ak odmena študenta nepresiahne 200€, nezaplatí žiadne odvody na sociálne a zdravotné poistenie. Naopak, ak odmena v danom mesiaci presiahne sumu 200€, bude študent platiť odvody na dôchodkové poistenie, ale len z rozdielu, ktorý presahuje hranicu 200€. Odvody zamestnávateľa na úrazové a garančné poistenie sa platia z celej sumy odmeny. Uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky si študent uplatní u zamestnávateľa na základe tlačiva (nie je to automatické) „Oznámenie a čestné vyhlásenie odvodová odpočítateľná položka (OOP) – ŠTUDENTI. Ak si odvodovú odpočítateľnú položku vyplnením tohto tlačiva študent neuplatní, zamestnávateľ mu bude automaticky odvody zrážať z odmeny.