Index daňovej spoľahlivosti

Index daňovej spoľahlivosti je projektom finančnej správy, ktorého cieľom je posilniť dobrovoľné plnenie daňových povinností a zároveň odmeniť daňové subjekty za ich zodpovedné plnenie si povinností voči štátu. Legislatívna úprava je obsiahnutá v § 53d – Index daňovej spoľahlivosti, zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní („daňový poriadok“) a následne kritériá sú ustanovené Vyhláškou MF SR č. 544/2021 Z. z. o kritériách na určenie indexu daňovej spoľahlivosti.

Čo je index daňovej spoľahlivosti?

Ide o hodnotenie daňového subjektu na základe viacerých kritérií stanovených finančnou správou. Vzťahuje sa na všetky právnické osoby s príjmami z podnikania a fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti. Zoznam hodnotených daňových subjektov je zverejnený na portáli finančnej správy v informačných zoznamoch, v ktorom je uvedené:

 • daňové identifikačné číslo,
 • identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
 • názov právnickej osoby/ meno a priezvisko fyzickej osoby,
 • obec, PSČ, ulica, číslo, kód štátu (štát),
 • index daňovej spoľahlivosti.

Kritériá na určenie indexu daňovej spoľahlivosti spočívajú v plnení povinností:

 1. podať daňové priznanie v lehote podľa osobitných predpisov,
 2. podať súhrnný výkaz a kontrolný výkaz podľa osobitného predpisu,
 3. podať hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti a prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti v lehote podľa osobitného predpisu,
 4. uviesť daň v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní v správnej výške,
 5. uviesť sumu, ktorú mal daňový subjekt vykázať podľa osobitného predpisu a sumu, na ktorú si uplatnil nárok podľa osobitného predpisu v daňovom priznaní alebo
  v dodatočnom daňovom priznaní v správnej výške,
 6. zaplatiť alebo odviesť v ustanovenej lehote daň podľa osobitných predpisov a iné peňažné plnenie,
 7. zaplatiť colný dlh, pokuty a iné platby vymerané alebo uložené podľa colných predpisov, daň z pridanej hodnoty pri dovoze a spotrebnú daň pri dovoze v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške,
 8. umožniť vykonanie daňovej kontroly a preukázať skutočnosti potrebné na správne zistenie dane podľa osobitného predpisu, za porušenie ktorých sa určuje daň podľa pomôcok,
 9. vo vzťahu k používaniu elektronickej registračnej pokladnice alebo pokladnice e-kasa klient podľa osobitného predpisu, za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty podľa osobitného predpisu,
 10. účtovných jednotiek podľa osobitného predpisu, za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty podľa osobitného predpisu,
 11. vo vzťahu k obmedzeniu platieb v hotovosti podľa osobitného predpisu, za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty podľa osobitného predpisu,
 12. vo vzťahu k spotrebným daniam podľa osobitných predpisov, za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty podľa osobitných predpisov,
 13. za porušenie ktorých dochádza k zániku nároku na vrátenie nadmerného odpočtu podľa osobitného predpisu.

Na základe týchto kritérií môže byť daňovému subjektu udelený status:

 • vysoko spoľahlivý,
 • spoľahlivý,
 • menej spoľahlivý,
 • nehodnotený.

Správca dane poskytuje daňovým subjektom vyhodnotených ako vysoko spoľahlivý a spoľahlivý viaceré benefity. Spoľahlivé daňové subjekty môžu využívať iba benefity, ktoré sú určené finančnou správou, napríklad určenie termínu začatia daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti po dohode s daňovým subjektom. Vysoko spoľahlivé daňové subjekty sú oprávnené využívať benefity, z ktorých časť je určená finančnou správou a časť vyplýva priamo z príslušných právnych predpisov, napríklad zníženie úhrady za vydanie záväzného stanoviska na polovicu.

Na druhej strane, daňové subjekty vyhodnotené za menej spoľahlivé, správca dane uplatňuje obmedzenia upravené v zákone. Toto obmedzenie spočíva v určení lehoty 8 dní na splnenie si povinnosti v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly, vyrubovacieho konania alebo miestneho zisťovania.