Príspevok na rekreáciu v roku 2023

Pre podporu cestovného ruchu na Slovensku a motivovanie zamestnancov, aby strávili dovolenku na Slovensku bol od 1. januára 2019 bol v Zákonníku práce zavedení § 152a Rekreácia zamestnancov. Povinnosť prispievať zamestnancom na rekreáciu vznikla zamestnávateľom, ktorý zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov. Zamestnávatelia, ktorý zamestnávajú 49 a menej zamestnancov môžu poskytnúť príspevok dobrovoľne za rovnakých podmienok ako zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov.

Nárok na poskytnutie príspevku má zamestnanec, ktorý pracuje nepretržite u zamestnávateľa viac ako 24 mesiacov v pracovnom pomere na dobu neurčitú, alebo na dobu určitú nie však na dohodu. U zamestnanca, ktorý pracuje na kratší pracovný  čas, sa výška príspevku zníži v pomere zodpovedajúcemu kratšiemu pracovného času. Zamestnanec môže v jednom kalendárnom ruku požiadať o príspevok iba u jedného zamestnávateľa.

Zamestnávateľ prispeje na rekreáciu na základe žiadosti zamestnanca prostredníctvom

  • Rekreačného poukazu ( slúži ako platobný prostriedok a je vydaný na konkrétnu osobu, je použiteľný len v danom kalendárnom roku s možnosťou uplatnenia len u stanovených poskytovateľov)
  •  Preplatením preukázateľných výdavkov vo výške 55 %  maximálne však do sumy 275 € za kalendárny rok

Za oprávnené výdavky sú považované

  • Služby cestovného ruchu spojené s ubytovacími  a stravovacími službami najmenej na dve noci.
  • Pobytový balík, ktorý obsahuje najmenej dve prenocovania a stravovacie služby, alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území SR.
  • Viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia  počas školských prázdnin na území SR pre dieťa zamestnanca, ktoré navštevuje základnú školu prípadne prvé štyri ročníky osemročného gymnázia.

Oprávnené výdavky sa týkajú tiež osôb, ktoré sa zúčastňujú na rekreácii – manžel, manželka, dieťa, dieťa v náhradnej starostlivosti a ďalšie osoby žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti. Účtovné doklady na preplatenie je zamestnanec povinný odovzdať zamestnávateľovi najneskôr do 30 dní od skončenia rekreácie.