Povinnosti študentov po ukončení strednej školy

Štát platí za absolventa strednej školy poistné najdlhšie do skončenia letných prázdnin, t.j. do 31. augusta kalendárneho roku, v ktorom absolvent ukončil stredoškolské štúdium. Pokiaľ by však absolvent pokračoval ďalej v štúdiu na vysokej škole, zostáva aj naďalej poistencom štátu, a teda mu nevznikajú povinnosti voči zdravotnej poisťovni.

Za ukončenie strednej školy sa považuje deň zloženia maturitnej skúšky. Absolventi nie sú povinný oznamovať zdravotnej poisťovni vznik alebo zánik štúdia. Do  31. augusta sú ešte poistencami štátu, po tomto dátume sa musia na zdravotnej poisťovni prihlásiť v závislosti od ďalšieho pokračovania.

Absolvent po ukončení strednej školy, ktorý pokračuje v štúdiu na vysokej škole, ktorá je na Slovensku.

V takomto prípade poistenec nemá žiadne povinnosti voči zdravotnej poisťovni, nakoľko pokračuje v štúdiu na vysokej škole a tým je aj naďalej poistencom štátu.

Absolvent po ukončení strednej školy, ktorý pokračuje v štúdiu na vysokej škole, ktorá je v zahraničí.

Pokiaľ absolvent strednej školy bude prijatý na vysokú školu, ktorá je v krajinách Európskej Únie, Európskeho hospodárskeho spoločenstva alebo vo Švajčiarsku, na ktorých je štúdium ekvivalentné s vysokoškolským štúdiom v SR, takýto absolvent ostane aj naďalej poistený v SR a zdravotné poistenie bude za neho platiť štát (zoznam ekvivalentných vysokých škôl je zverejnený na stránke Ministerstva školstva SR).

V prípade, ak by bol absolvent prijatý na školu, ktorá sa v zozname nenachádza, je potrebné doručiť zdravotnej poisťovni doklad o ekvivalencii štúdia a potvrdenie o návšteve školy. Zdravotná poisťovňa ďalej v tomto prípade bude skúmať aj podmienky veku (či je absolvent do 30 rokov), či ide o denné štúdium a podobne. Na základe týchto podmienok potom určí, či absolvent spĺňa podmienky ekvivalentného štúdia. Ak podmienky nespĺňa, stáva sa samoplatiteľom.

Absolvent po ukončení strednej školy, ktorý pokračuje v štúdiu na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu.

Poistencom štátu ostáva absolvent do dovŕšenia 26 rokov veku.

Kedy štát za absolventov po ukončení strednej školy neplatí zdravotné poistenie?

  • Ak absolvent preruší štúdium z iných ako zdravotných dôvodov,
  • ak študuje na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu a má viac ako 26 rokov,
  • ak si založí po skončení strednej školy živnosť,
  • ak sa rozhodol po skončení strednej školy odísť pracovať do zahraničia (Odvody je povinný platiť tam, kde je ekonomicky aktívny. V zahraničí sa prihlási do miestneho zdravotného poistenia a v lehote do 8 dní od vzniku povinnosti zdravotného poistenia v inom štáte je povinný sa odhlásiť zo zdravotného poistenia v SR).

Voči Sociálnej poisťovni nemajú študenti žiadne povinnosti z dôvodu začiatku, ukončenia, predĺženia, prerušenia štúdia. Sociálnej poisťovni nemusia nič oznamovať ani platiť poistné.

Oznamovaciu povinnosť majú len tí študenti, ktorí poberajú zo Sociálnej poisťovne sirotský dôchodok a budú po skončení strednej školy ďalej pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Sociálnej poisťovni je absolvent povinný doručiť potvrdenie o návšteve školy.