Rodinný podnik na Slovensku

Rodinný podnik je na rozdiel od iných podnikateľských subjektov rozličný vo svojej väzbe – charakteristické vlastníctvo aj riadenie v rukách členov rodiny. Podstatou je primárne podnikanie, avšak na rozdiel od bežných (nerodinných) podnikov sa môžu posilniť rodinné hodnoty, resp. kvality rodinného života.

Kto sú členovia rodiny?
            – manželia,
            – súrodenci,
            – príbuzní v priamom rade,
            – osoby navzájom príbuzné do štvrtého stupňa a ich manželia.

Čo sa rozumie pod pojmom „rodinný podnik“?

obchodná spoločnosť (zapísaná v obchodnom registri), ak:
a) minimálne dvaja členovia spoločnej rodiny vykonávajú priamo alebo nepriamo väčšinu hlasovacích práv a najmenej jeden z členov spoločnej rodiny je štatutárnym   orgánom (konateľom) alebo členom štatutárneho orgánu;
b) majú najmenej dvaja členovia rodiny spolu viac ako 50% zisku po zdanení;
c) jeden člen spoločnej rodiny je jediným spoločníkom/akcionárom a súčasne štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu a najmenej jeden iný člen spoločnej rodiny je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom, členom dozornej rady alebo je v pracovnoprávnom vzťahu s touto obchodnou spoločnosťou.

družstvo, ak:
a) minimálne dvaja členovia spoločnej rodiny vykonávajú priamo alebo nepriamo väčšinu hlasovacích práv a najmenej jeden z členov spoločnej rodiny je štatutárnym   orgánom alebo členom štatutárneho orgánu družstva;
b) majú najmenej dvaja členovia rodiny hospodársky prospech z podnikania – spolu viac ako 50% zisku po zdanení.

fyzická osoba – podnikateľ (na základe živnostenského oprávnenia alebo iných osobitných predpisov), ak aspoň jeden člen spoločnej rodiny je v pracovnoprávnom vzťahu s touto fyzickou osobou – podnikateľom.

Od 1.7.2023 sa rozlišujú tieto druhy rodinných podnikov:

a) evidovaný rodinný podnik – na základe podanej žiadosti (formuláru) zaradený do evidencie rodinných podnikov vedenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Takýto podnik môže uvádzať označenie „rodinný podnik“ alebo skratku „r. p.“ (napr. PODNIKATEĽ s.r.o., rodinný podnik);

b) registrovaný rodinný podnik – na základe podanej žiadosti (formuláru) priznaný štatút registrovaného rodinného podniku Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Takýto podnik musí uvádzať označenie „registrovaný rodinný podnik“ alebo skratku „r. r. p.“ (napr. PODNIKATEĽ s.r.o., registrovaný rodinný podnik).