Čakáte daňovú kontrolu ?

Daňovú kontrolu vykonáva daňový úrad, ktorý je miestne alebo vecne príslušný k miestu, kde daňový subjekt (fyzická/právnická osoba) podniká. Počas kontroly sa preskúmajú účtovné prípady a doklady s nimi súvisiace (pričom sa skúma hodnovernosť a úplnosť dokladu). Logicky sa kontrola môže vykonať až po ukončení zdaňovacieho obdobia a po tom, ako skončí obdobie na podávanie daňových priznaní, nakoľko sa dovtedy môže podať opravné daňové priznanie.

Medzi najčastejšie vyžadované doklady patrí hlavná kniha, denník, faktúry, pokladničné doklady, dodacie listy, účtovné výkazy, daňové priznania k dani z príjmov, daňové priznania k dani z pridanej hodnoty, potvrdenia o doručení podania, protokoly o preprave, mzdové listy a pod. Pred daňovou kontrolou musí byť určené obdobie, za ktoré bude kontrola prebiehať a taktiež musí byť určený druh dane, ktorú budú kontrolovať.

Daňová kontrola sa zvyčajne začína tak, že správca dane pošle daňovému subjektu elektronicky cez webový portál slovensko.sk oznámenie o jej začatí. V tomto oznámení nájdete deň začatia a aj miesto výkonu kontroly. Tu platí, že daňovník sa môže dohodnúť so správcom dane na zmene miesta výkonu kontroly, ak mu určené miesto nevyhovuje. V prípade ak má daňový subjekt zamestnancov, kontrolóri ich môžu vypočúvať ako svedkov. Takisto ale správca dane musí včas informovať písomne o mieste a čase ich vypočúvania. Kontrolovaný daňový subjekt má pri tom právo byť pri ich vypočúvaní, dokonca i klásť otázky. Vráťme sa ale k začatiu daňovej kontroly. Pokiaľ nastane podnikateľovi prekážka v určený dátum kontroly, musí to oznámiť správcovi dane do 8 dní od doručenia oznámenia a dohodnúť nový termín. Tu však platí, že kontrola nesmie začať neskôr ako 40 dní od doručenia predmetného oznámenia. Ak sa vykonáva daňová kontrola na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu, za začiatok sa považuje deň spísania zápisnice. Daňový úrad môže začať daňovú kontrolu aj bez oznámenia, a to ak daný kontrolovaný subjekt nahlásia orgány, ktoré sú činné v trestnom konaní, alebo ak existuje podozrenie, že by dôležité dokumenty mohli byť zničené.

Daňoví kontrolóri overujú dodržanie zákona o účtovníctve a postupy účtovania – správnosť účtovania. Zaujímajú sa o oprávnenosť výdavkov a odpočtu DPH, ale aj o formálnu stránku dokladov – obsahovosť náležitostí v súlade so zákonom. Často je dôležitá mailová dokumentácia alebo fotodokumentácia. Dokonca ak daňový subjekt obchoduje so spriaznenými osobami, má povinnosť viesť transferovú dokumentáciu. Ak ju nemáte, správca dane môže vyčísliť pokutu až 3 000 eur.

Pokiaľ sú daňovou kontrolou odhalené také protizákonné konania, ktoré napĺňajú znaky skutkovej podstaty trestných činov uvedených v Trestnom zákone a nález je minimálne v rozsahu uvedenom v Trestnom zákone, tieto skutky je daňový úrad povinný ohlásiť ako podozrenia zo spáchania trestných činov orgánom činných v trestnom konaní. Medzi druhy daňových trestných činov patria:

– skrátenie dane a poistného,
– neodvedenie dane a poistného,
– daňový podvod,
– nezaplatenie dane a poistného,
– marenie výkonu správy daní.

Príklady na časté chyby zisťované pri daňových kontrolách:

– uplatnenie výdavkov, ktoré nesúvisia so zdaniteľným príjmom (nákup majetku, ktorý nemožno s prihliadnutím na všetky skutočnosti používať v súvislosti s podnikaním –  kaderník si obstará bager);
– uplatnenie výdavkov na základe fiktívnych dokladov (zaúčtovaný výdavok/náklad a doklad chýba);
– uplatnenie výdavkov, ktoré nesúvisia s daným zdaňovacím obdobím (časové rozlíšenie) a iné.

Poznáte svoje práva a povinnosti pri daňovej kontrole?

  • máte právo sa zúčastniť na rokovaní so svojimi zamestnancami,
  • máte právo na prístup k zápisnici iného subjektu, pokiaľ nejakým spôsobom súvisí s kontrolou,
  • máte povinnosť predložiť všetky záznamy, doklady súvisiace s účtovnými prípadmi a ostatnými kontrolovanými vecami a sprístupniť softvér, či iné prostriedky používané pri podnikaní,
  • máte právo správcovi dane predkladať dôkazy, ktoré súvisia s jeho tvrdeniami,
  • máte povinnosť predložiť dôkazy, ktoré súvisia s tvrdeniami správcu dane,
  • pri ústnom pojednávaní máte právo na otázky, ktoré môžete klásť svedkom aj znalcom,
  • máte právo komentovať zistené skutočnosti a vyjadrenia, ktoré môžu byť uvedené v protokole o daňovej kontrole,
  • máte právo byť počas kontroly niekým zastúpený.