Chcete si založiť s.r.o. ? Pomôžeme Vám!

Spoločnosť s ručením obmedzeným alebo skrátene s. r. o. (spol. s r.o.) patrí medzi druh obchodných spoločností, presnejšie kapitálových spoločností (t. j. musí mať vklad základného imania), ktorý je typický najmä u malých a stredne veľkých firiem. Zakladá sa zvyčajne za účelom podnikania. Je právnickou osobou alebo iným slovom podnikateľským subjektom, v ktorej je majetok spoločnosti oddelený od majetku jej spoločníkov. Spoločníci ručia len do výšky svojho nesplateného vkladu.

1.KROK – Obchodné meno:

Ak uvažujete nad založením s. r. o., najskôr si musíte vybrať obchodné meno. Musí byť jedinečné a nezameniteľné s iným obchodným menom, čo si viete zadarmo skontrolovať na stránke obchodného registra. Musí však obsahovať označenie „spoločnosť s ručením obmedzeným“, či skrátene spol. s r.o. alebo jednoducho s. r. o. Napríklad SUPER PODNIKATEĽ s. r. o.

2.KROK – Predmet podnikania:

Druhým krokom je stanoviť si predmet podnikania, teda vybrať si v akej oblasti, resp. oblastiach bude vaša „eseročka“ podnikať. Na tieto činnosti budete potrebovať živnostenské oprávnenie. Môžete si vybrať zo zoznamu voľných (nepotrebujete žiadne špeciálne požiadavky), viazaných (vyžadovaná odborná spôsobilosť) alebo remeselných živností (potrebné vyučenie v danom obore).

3.KROK – Sídlo spoločnosti:

Ďalej treba myslieť na svoje sídlo/adresu, ktorá bude zapísaná v obchodnom registri. Môže ísť o rodinný dom, nebytový priestor, byt, dokonca je moderné zriadenie virtuálneho sídla, ktoré si viete objednať online na internete. Prekážkou nie je ani záložné právo pri hypotéke, alebo trvalé bydlisko spoločníka, či konateľa.

4.KROK – Určenie spoločníkov, konateľov, výšku a správcu vkladu:

Podľa Obchodného zákonníka môže s. r. o. založiť minimálne jedna osoba (fyzická alebo právnická) a maximálne 50 spoločníkov. Vklady jednotlivých spoločníkov predstavujú základné imanie, ktoré musí byť aspoň vo výške 5 000€. Ak je viac spoločníkov, každý z nich musí vložiť aspoň 750€. Môže to byť peňažný ale aj nepeňažný vklad. Spoločníkom môže byť prakticky každý. Len nesmie byť vedený v registri exekúcií a nesmie byť dlžníkom daňového úradu a Sociálnej poisťovne. Taktiež je potrebné určiť správcu vkladu (bude to jeden zo spoločníkov). Ten zodpovedá za spravovanie častí vkladov spoločníkov. Nakoniec je potrebné zvoliť konateľov, ktorí sú štatutárnymi orgánmi s. r. o. a môžu ju riadiť a konať za ňu. Konateľ musí mať aspoň 18 rokov, byť bezúhonný, spôsobilý na právne úkony a zároveň nebyť v registri exekúcií. Poslednou podmienkou je, že konateľ musí byť občanom SR, EÚ alebo krajín OECD, prípadne mať prechodný pobyt v SR.

5.KROK – Nachystajte si dokumenty:

  1. zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva,
  2. vyhlásenie správcu vkladu, ktorým preukazuje vloženie základného imania,
  3. súhlas vlastníka nehnuteľnosti s overeným podpisom majiteľa,
  4. výpis z listu vlastníctva,
  5. vyhlásenie konateľa a podpisový vzor,
  6. vyhlásenie jediného spoločníka, ak s. r. o. zakladá 1 osoba, a to že nie je jediným spoločníkom alebo zakladateľom vo viac ako 2 spoločnostiach,
  7. splnomocnenie pre osobu, ktorá vybavuje zápis do ORSR, ak to nevybavuje priamo podnikateľ,
  8. pri zahraničnej osobe čestné vyhlásenie, že ste zahraničná osoba, overené notárom,
  9. súhlas so spracovaním osobných údajov.

Na záver treba vyplniť formulár na portáli verejnej správy a uhradiť poplatok za založenie v sume 150€.