Upozornenie, nie trest: Finan?ná správa mení pravidlá pre podnikate?ov pri porušení zákona

V sú?asnosti pracuje finan?ná správa na implementácii nového proklientského opatrenia, ktoré sa bude týka? postupu finan?nej správy vo?i da?ovým subjektom, pri prvom porušení niektorých z ustanovení da?ového poriadku. Od budúceho roka vstúpi do platnosti nová legislatívna zmena, ktorá zavádza takzvaný inštitút druhej šance.

?o je inštitút druhej šance?

Inštitút druhej šance ovplyvní spôsob, akým bude finan?ná správa postupova? vo?i da?ovému subjektu pri prvom porušení niektorých z ustanovení da?ového poriadku.

Inštitút druhej šance v praxi znamená, že pri prvom porušení niektorého zo zákonných povinností nebude da?ový subjekt ihne? sankcionovaný, ale finan?ná správa mu zašle upozornenie na neplnenie si jeho povinností.

V sú?asnosti totiž finan?ná správa udelí da?ovému subjektu pokutu po tom, ako zistí porušenie ustanovení da?ového poriadku, bez predošlého upozornenia subjektu na neplnenie si povinností.

Inštitút druhej šance sa bude týka? porušenia niektorých z ustanovení da?ového poriadku, ak sa pokuta ur?uje v rámci ustanoveného rozpätia.

Ako finan?ná správa upozorní da?ový subjekt?

Upozornenie, ktoré bude da?ovému subjektu zaslané, bude zaslané formou Oznámenia. V sú?asnosti finan?ná správa pracuje na implementácii tohto nového nariadenia do svojho informa?ného systému.

Oznámenie zašle finan?ná správa subjektu elektronicky do schránky na Ústrednom portáli verejnej správy. Prostredníctvom tohto oznámenia finan?ná správa upozorní da?ový subjekt na nesplnenie si jeho povinností. Toto oznámenie bude tiež obsahova? pou?enie o následkoch ?alšieho porušovania povinností.

?o je cie?om tohto inštitútu?

Cie?om a zámerom tohto opatrenia je zlepši? da?ovú disciplínu subjektov a tým prispie? k efektívnejšiemu výberu daní. Po?et správnych deliktov totiž každoro?ne rastie a doposia? najvyšší po?et bol zaznamenaný v roku 2022.


Toto sú k?ú?ové platby, ktoré by mali firmy vybavi? do konca roka

Nie všetky náklady, ktoré sa zaú?tovali po?as roka, sú aj da?ovo uznate?nými výdavkami - nákladmi. Niektoré náklady sú da?ovým výdavkom až po ich zaplatení. Pokia? nie sú zaplatené, je povinnos? o ich hodnotu zvýši? základ dane a po zostavení da?ového priznania k dani z príjmov právnickej osoby zaplati? vyššiu da?.

Patria sem:

Výdavky na nájomné:
– prenájom hnute?ných vecí (napr. automobil),
– prenájom nehnute?ností (a s tým súvisiace služby ako sú platby za energie),
– odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, po?íta?ových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využite?ných poznatkov (know-how),
– odplaty za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu (rôzne licencie);

Náklady na poradenské a právne služby:
– poradenstvo a zastupovanie v ob?ianskych sporoch, v trestnom konaní, v pracovnoprávnych sporoch a všeobecné konzultácie a poradenstvo, vypracovanie právnych dokumentov (napr. stanovy spolo?nosti a partnerské zmluvy),
– ostatné ?innosti notárov, sudcov vyšetrovate?ov a arbitrov,
– ú?tovnícke a audítorské ?innosti, vedenie ú?tovných kníh a da?ové poradenstvo,
– vypracovanie právnych dokumentov (napr. stanovy spolo?nosti a partnerské zmluvy),
– ostatné ?innosti notárov, sudcov, vyšetrovate?ov a arbitrov,
– ú?tovnícke a audítorské ?innosti, vedenie ú?tovných kníh a da?ové poradenstvo;

Náklady na sponzorské u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe
– za da?ový výdavok sa nepovažuje sponzorské poskytnuté amatérskemu športovcovi;

Náklady na reklamu poskytnuté neziskovej organizácii, nadácii, neinvesti?nému fondu a ob?ianskemu združeniu;

Náklady na marketingové a iné štúdie, prieskum trhu
(pojmom ,,iná štúdia“ sa rozumie napríklad štúdia, ktorá sa týka zlepšenia výrobných procesov);

Da? z poistenia platená poistníkom;

Náklady vz?ahujúce sa k úhrade príjmov da?ovníkovi nespolupracujúceho štátu (nerezidenti SR);

Provízie za sprostredkovanie u prijímate?a služby
(aj na základe obchodných a mandátnych zmlúv);

Paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením poh?adávky, zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania u dlžníka a odstupné u oprávnenej osoby;

Kompenza?né platby vyplácané pod?a osobitných prepisov

U odberate?a sú tieto náklady da?ovo uznate?nými výdavkami až po ich zaplatení. U dodávate?a sú zdanite?ným výnosom vtedy, kedy sa o nich vo výnosoch ú?tuje.


Ako inovatívne riadi? prístup k firemným dátam

V dnešnej dobe, kedy sú dáta ve?mi dôležité a rýchlos? prepojenia zariadení dominuje, nemožno prece?ova? dôležitos? kybernetickej bezpe?nosti. Kontrola prístupu je jedným z hlavných pilierov komplexnej stratégie kybernetickej bezpe?nosti a zárove? kritickou líniou obrany proti neoprávneným narušeniam a únikom údajov.

Pri riadení prístupov je k?ú?ové vedie? o každom jednom používate?ovi so zámerom identifikova? konkrétnu osobu a zabezpe?i?, aby možnos? dosta? sa k informáciám mali len oprávnené osoby. Medzi najdôležitejšie faktory a prvky, ktoré sa týkajú riadenia prístupu v kybernetickej bezpe?nosti, patria:

Identifikácia a autentifikácia – prvoradým krokom v riadení prístupu je overovanie totožnosti používate?ov. Bezpe?né autentifikácie, ako napríklad silné heslá, biometria alebo dvojfaktorová autentifikácia, pomáhajú zaisti?, aby prístup k dátam získali len oprávnení používatelia.

Autorizácia – po autentifikácii je podstatné ur?i? oprávnenia jednotlivých používate?ov alebo entity. Prístupové práva by mali by? pridelené na základe potreby a so súhlasom majite?a informácií, a to len k zdrojom a informáciám, ktoré sú potrebné pre vykonávanie ich povinností.

Princíp minimálneho prístupu – používatelia by mali ma? len tie oprávnenia, ktoré sú potrebné pri vykonávaní ich práce. Ak by došlo k zneužitiu ich konta alebo zariadenia, minimalizuje to riziko prístupu k citlivým údajom.

Revízia prístupových práv – ve?mi dôležitá je pravidelná aktualizácia a kontrola prístupových práv, pretože zmeny v pracovných povinnostiach alebo zamestnaneckých postupoch môžu vyžadova? zmenu oprávnení. Rovnako je revízia dôležitá aj v prípade odchodu zamestnancov, prípadne prístupov používate?ov tretích strán - cie?om je identifikova? používate?ov, ktorí už nie sú oprávnení pristupova? k našim informáciám.

Segmentácia siete – roz?lenenie siete na viaceré menšie segmenty s rôznymi úrov?ami zabezpe?enia a prístupu pomáha zabráni? šíreniu hrozieb v prípade útokov.

Auditovanie prístupu – zaznamenávanie prístupových ?inností a pokusov používate?ov je dôležité kvôli sledovaniu nezvy?ajných alebo potencionálnych neoprávnených aktivít.

Ochrana hesiel – odcudzeniu hesiel možno predís? silným šifrovaním hesiel a ich ukladaním v bezpe?ných úložiskách.

Viacfaktorová autentifikácia – vyžaduje viac než jedno overenie identity kombináciou metód, ?ím zvyšuje bezpe?nos? a komplikuje úlohu pre potencionálnych úto?níkov.

Politiky riadenia prístupu – definovanie presných a súborových politík týkajúcich sa riadenia prístupu, zlepšuje poskytova? pokyny a usmernenia používate?om a zamestnancom.

Všetky tieto prvky by sa mali kombinova? a pravidelne aktualizova?, aby sa zabezpe?ilo ú?inné riadenie prístupu a ochrana pred kybernetickými hrozbami.