Vyššie odvody: Živnostníci si od januára 2024 priplatia (+tabuľka)

Od januára 2024 si živnostníci a iné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) opäť priplatia na odvodoch do Sociálnej a zdravotnej poisťovne o niečo viac. Výška minimálnych mesačných odvodov v roku 2024 sa odvíja od priemernej mesačnej mzdy na Slovensku za rok 2022, ktorá predstavuje 1 304 eur.


Minimálny vymeriavací základ pre odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne sa vypočíta ako 50 % z priemernej mesačnej mzdy za kalendárny rok predchádzajúci dva roky rozhodujúcemu obdobiu. V tomto prípade teda minimálny vymeriavací základ predstavuje 50 % z priemernej mesačnej mzdy za rok 2022, t. j. 652 eur (50 % z 1 304 eur). Na základe sumy 652 eur je následne možné určiť výšku minimálnych odvodov.


Výška minimálnych odvodov do Sociálnej poisťovne predstavuje 33,15 % z vymeriavacieho základu 652 eur, čo pre rok 2024 predstavuje sumu 216,13 eur mesačne. Výška odvodov, ktorú platí živnostník zdravotnej poisťovni, sa vypočíta ako 14 % z minimálneho vymeriavacieho základu, čo predstavuje pre rok 2024 sumu 91,28 eur. Pre osoby so zdravotným postihnutím je pre odvody do zdravotnej poisťovne určená nižšia sadzba 7 %, z ktorej sa vypočítajú minimálne odvody v sume 45,64 eur. Pre zhrnutie si výšku minimálnych odvodov zobrazíme v tabuľke.

Minimálne mesačné sociálne a zdravotné odvody SZČO od 1. 1. 2024
Osoby bez zdravotného postihnutiaOsoby so zdravotným postihnutím
Sadzba poistnéhoVýška minimálnych odvodovSadzba poistnéhoVýška minimálnych odvodov
Odvody do Sociálnej poisťovne, v tom:33,15 %216,13 €33,15 %216,13 €
nemocenské poistenie4,40 %28,68 €4,40 %28,68 €
starobné poistenie18 %117,36 €18 %117,36 €
invalidné poistenie6 %39,12 €6 %39,12 €
rezervný fond solidarity4,75 %30,97 €4,75 %30,97 €
Odvody do zdravotnej poisťovne14 %91,28 €7 %45,64 €
Minimálne odvody spolu47,15 %307,41 €40,15 %261,77 €
Z uvedenej tabuľky vyplýva, že pre živnostníkov a SZČO so zdravotným postihnutím budú v roku 2024 minimálne mesačné odvody vo výške 261,77 €, pre všetkých ostatných živnostníkov a SZČO to bude predstavovať 307,41 €.

Pre porovnanie s rokom 2023 sa minimálne mesačné odvody pre živnostníkov a SZČO do Sociálnej poisťovne zvýšia o sumu 15,41 €, do zdravotnej poisťovne sa zvýšia o 6,51 €, čo spolu predstavuje zvýšenie o sumu 21,92 €. Pre živnostníkov so zdravotným postihnutím sa mesačné odvody do zdravotnej poisťovne zvýšia o 3,26 €, spolu minimálne odvody budú vyššie o 18,67 €.