Ako inovatívne riadiť prístup k firemným dátam

V dnešnej dobe, kedy sú dáta veľmi dôležité a rýchlosť prepojenia zariadení dominuje, nemožno preceňovať dôležitosť kybernetickej bezpečnosti. Kontrola prístupu je jedným z hlavných pilierov komplexnej stratégie kybernetickej bezpečnosti a zároveň kritickou líniou obrany proti neoprávneným narušeniam a únikom údajov.

Pri riadení prístupov je kľúčové vedieť o každom jednom používateľovi so zámerom identifikovať konkrétnu osobu a zabezpečiť, aby možnosť dostať sa k informáciám mali len oprávnené osoby. Medzi najdôležitejšie faktory a prvky, ktoré sa týkajú riadenia prístupu v kybernetickej bezpečnosti, patria:

Identifikácia a autentifikácia – prvoradým krokom v riadení prístupu je overovanie totožnosti používateľov. Bezpečné autentifikácie, ako napríklad silné heslá, biometria alebo dvojfaktorová autentifikácia, pomáhajú zaistiť, aby prístup k dátam získali len oprávnení používatelia.

Autorizácia – po autentifikácii je podstatné určiť oprávnenia jednotlivých používateľov alebo entity. Prístupové práva by mali byť pridelené na základe potreby a so súhlasom majiteľa informácií, a to len k zdrojom a informáciám, ktoré sú potrebné pre vykonávanie ich povinností.

Princíp minimálneho prístupu – používatelia by mali mať len tie oprávnenia, ktoré sú potrebné pri vykonávaní ich práce. Ak by došlo k zneužitiu ich konta alebo zariadenia, minimalizuje to riziko prístupu k citlivým údajom.

Revízia prístupových práv – veľmi dôležitá je pravidelná aktualizácia a kontrola prístupových práv, pretože zmeny v pracovných povinnostiach alebo zamestnaneckých postupoch môžu vyžadovať zmenu oprávnení. Rovnako je revízia dôležitá aj v prípade odchodu zamestnancov, prípadne prístupov používateľov tretích strán – cieľom je identifikovať používateľov, ktorí už nie sú oprávnení pristupovať k našim informáciám.

Segmentácia siete – rozčlenenie siete na viaceré menšie segmenty s rôznymi úrovňami zabezpečenia a prístupu pomáha zabrániť šíreniu hrozieb v prípade útokov.

Auditovanie prístupu – zaznamenávanie prístupových činností a pokusov používateľov je dôležité kvôli sledovaniu nezvyčajných alebo potencionálnych neoprávnených aktivít.

Ochrana hesiel – odcudzeniu hesiel možno predísť silným šifrovaním hesiel a ich ukladaním v bezpečných úložiskách.

Viacfaktorová autentifikácia – vyžaduje viac než jedno overenie identity kombináciou metód, čím zvyšuje bezpečnosť a komplikuje úlohu pre potencionálnych útočníkov.

Politiky riadenia prístupu – definovanie presných a súborových politík týkajúcich sa riadenia prístupu, zlepšuje poskytovať pokyny a usmernenia používateľom a zamestnancom.

Všetky tieto prvky by sa mali kombinovať a pravidelne aktualizovať, aby sa zabezpečilo účinné riadenie prístupu a ochrana pred kybernetickými hrozbami.