Toto sú kľúčové platby, ktoré by mali firmy vybaviť do konca roka

Nie všetky náklady, ktoré sa zaúčtovali počas roka, sú aj daňovo uznateľnými výdavkami – nákladmi. Niektoré náklady sú daňovým výdavkom až po ich zaplatení. Pokiaľ nie sú zaplatené, je povinnosť o ich hodnotu zvýšiť základ dane a po zostavení daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby zaplatiť vyššiu daň.

Patria sem:

Výdavky na nájomné:
– prenájom hnuteľných vecí (napr. automobil),
– prenájom nehnuteľností (a s tým súvisiace služby ako sú platby za energie),
– odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-how),
– odplaty za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu (rôzne licencie);

Náklady na poradenské a právne služby:
– poradenstvo a zastupovanie v občianskych sporoch, v trestnom konaní, v pracovnoprávnych sporoch a všeobecné konzultácie a poradenstvo, vypracovanie právnych dokumentov (napr. stanovy spoločnosti a partnerské zmluvy),
– ostatné činnosti notárov, sudcov vyšetrovateľov a arbitrov,
– účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh a daňové poradenstvo,
– vypracovanie právnych dokumentov (napr. stanovy spoločnosti a partnerské zmluvy),
– ostatné činnosti notárov, sudcov, vyšetrovateľov a arbitrov,
– účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh a daňové poradenstvo;

Náklady na sponzorské u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe
– za daňový výdavok sa nepovažuje sponzorské poskytnuté amatérskemu športovcovi;

Náklady na reklamu poskytnuté neziskovej organizácii, nadácii, neinvestičnému fondu a občianskemu združeniu;

Náklady na marketingové a iné štúdie, prieskum trhu
(pojmom ,,iná štúdia“ sa rozumie napríklad štúdia, ktorá sa týka zlepšenia výrobných procesov);

Daň z poistenia platená poistníkom;

Náklady vzťahujúce sa k úhrade príjmov daňovníkovi nespolupracujúceho štátu (nerezidenti SR);

Provízie za sprostredkovanie u prijímateľa služby
(aj na základe obchodných a mandátnych zmlúv);

Paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania u dlžníka a odstupné u oprávnenej osoby;

Kompenzačné platby vyplácané podľa osobitných prepisov

U odberateľa sú tieto náklady daňovo uznateľnými výdavkami až po ich zaplatení. U dodávateľa sú zdaniteľným výnosom vtedy, kedy sa o nich vo výnosoch účtuje.