Za rok 2023 nastali podstatné zmeny v uplatňovaní nároku na daňový bonus. Novinkou je posudzovanie základov dane oboch rodičov, alebo oprávnených osôb, pre dosiahnutie maximálneho daňového bonusu. Možnosti si uvedieme nižšie. Poďme najskôr na základné podmienky nároku.

Nárok na daňový bonus na dieťa vznikne rodičom iba na tie deti, ktoré spĺňajú súčasne nasledovné podmienky: sú vyživované, nezaopatrené a žijúce s rodičom v jednej domácnosti.

Ide o deti, ktoré sú vlastné, osvojené, prevzaté do starostlivosti alebo to môže byť aj dieťa druhého z manželov. Musí byť zároveň splnená podmienka spoločnej domácnosti, čo znamená, že musia spolu žiť a spoločne sa podieľať na chode domácnosti. Za nezaopatrené dieťa sa považuje dieťa, ktoré má povinnú školskú dochádzku, dieťa do dovŕšenia 25 rokov, ktoré sa súčasne pripravuje na povolanie štúdiom.

Zamestnanec je povinný pri uplatnení daňového bonusu, predložiť rodný list dieťaťa, a v prípade ak skončilo povinnú školskú dochádzku aj potvrdenie o návšteve školy(v prípade deti, ktoré sú vyživované je potrebné potvrdenie z úradu práce sociálnych vecí a rodiny).

Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na dieťa najskôr od mesiaca, v ktorom boli na začiatku mesiaca splnené podmienky a najneskôr do mesiaca, v ktorom skončili podmienky spĺňania nároku na daňový bonus( ukončená povinná školská dochádzka, štúdium do 25 rokov, dieťa do 25 ak sa nemôže pre zdravotný stav sústavne pripravovať na povolanie).

Napríklad, ak dieťa urobilo štátnice na vysokej škole 2.5., nárok na daňový bonus bude naposledy za mesiac máj.

Výška daňového bunusu:
– 140€ pre dieťa do 18 rokov
– 50€ pre dieťa od 18 rokov

V roku 2023 sa poskytoval aj príspevok na stravovanie. Táto informácia je dôležitá pri posudzovaní nároku na daňový bonus. Ak bol poskytovaný príspevok na stravovanie v mesiacoch január až apríl, nevzniká daňovníkovi nárok na daňový bonus na toto dieťa, za tieto mesiace. Od mája 2023 môže byť poskytnutý aj príspevok na stravovanie, aj vyplatený daňový bonus súčasne v jednom mesiaci.

Nárok na maximálny daňový bonus podľa čiastkového základu dane:

20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch,
34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch,
41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch,
48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch,
55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch.

Daňový bonus v ročnom zúčtovaní dane

Ak si daňovník požiada o ročné zúčtovanie dane u zamestnávateľa, vypočíta sa daňový bonus v príslušných percentách z čiastkových základov dane od všetkých zamestnávateľov. V ročnom zúčtovaní nie je možné prihliadať na čiastkový základ dane druhého rodiča! Ak si chce daňovník započítať aj čiastkový základ dane druhého rodiča, pre priznanie maximálneho daňového bonusu, musí si podať daňové priznanie.

Daňový bonus v daňovom priznaní

Pri podaní daňového priznania sa môže započítať aj čiastkový základ dane druhého rodiča pre priznanie maximálneho daňového bonusu.
Musí byť samozrejme splnená podmienka, že to musí byť oprávnená osoba.
Pri vypĺňaní daňového priznania treba postupovať podľa poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov uverejneného na stránkach finančnej správy.

Uvedieme si pár špecifických prípadov:

Rozvedený rodičia: Vždy sa prihliada na rozhodnutie súdu, komu sú deti zverené do starostlivosti. Ak boli deti, alebo dieťa zverené matke a exmanžel s nimi nežije v spoločnej domácnosti, nemôže si matka uplatniť čiastkový základ dane exmanžela. Môže nastať prípad, kedy sú manželia rozvedení ale žijú spolu v domácnosti a spoločne sa podieľajú na nákladoch na chod domácnosti. Vtedy si matka môže započítať aj čiastkový základ dane na exmanžela(otca detí).

Rozvedená matka má nového manžela a deti sú zverené do starostlivosti matky: Matka sa znova vydala 15.6.2023. S bývalým manželom majú jedno dieťa. Matka si v tomto prípade môže uplatniť čiastkový základ dane na uplatnenie daňového bonusu už aktuálneho manžela, ale až od mesiaca 7/2023.