Stravné lístky od 1.3.2021

Od marca si už zamestnanci môžu vybrať medzi stravnými lístkami alebo finančným príspevkom na stravovanie

Od 1. marca 2021 sa zamestnávateľom a aj zamestnancom rozširujú možnosti stravného. Ešte v novembri minulého roka Vláda Slovenskej republiky schválila novelu Zákonníka práce, z ktorej vyplýva zamestnávateľovi povinnosť dať svojim zamestnancom možnosť výberu medzi stravnými lístkami alebo finančným príspevkom na stravovanie.

Táto možnosť však neplatí pre zamestnancov zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje stravovanie vo vlastnom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, s ktorým má toto stravovanie zmluvne dohodnuté.

Zamestnanec má teda od marca možnosť ponechať si stravné lístky, prostredníctvom ktorých mu jeho zamestnávateľ prispieval na stravovanie aj doteraz, alebo mu jeho zamestnávateľ vyplatí 55% z hodnoty tohto stravného lístka a prispeje mu na toto stravovanie v hotovosti.

O čom môže rozhodnúť zamestnávateľ, tak je možnosť určiť svojim zamestnancom pravidlá výberu a to formou interného predpisu. Tam si zamestnávateľ stanoví lehotu, dokedy si zamestnanec vyberie jednu z vyššie uvedených možností príspevku na stravovanie. Stanoviť sa musí tiež minimálna doba, počas ktorej zamestnanec nemôže zmeniť svoj výber. Maximálna doba je však najviac 2 roky. Taktiež si musí zamestnávateľ určiť postup, ktorý sa uskutoční, ak sa zamestnávateľ nerozhodne v určenej dobe, ktorú možnosť si vybral.

Finančný príspevok, ktorý bol poskytnutý na stravovanie mimo stravného nie je oslobodený od dane z príjmov do 28. februára 2021. Toto platí v prípade, ak zamestnanec nemal od špecializovaného lekára potvrdenie, kde bolo potvrdené, že zo zdravotných dôvodov nie je možné, aby využíval jeden zo spôsobov ktoré mu jeho zamestnávateľ poskytuje.

Od 1. marca 2021 sa mení  aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorý upravuje poskytovanie finančného príspevku na stravu v hotovosti a tento príspevok bude od dane z príjmu oslobodený.   

SOS DOTÁCIA – Zvýšenie o 90€

Prostredníctvom Prvej pomoci štát poskytuje príspevok fyzickým osobám, ktorí stratili prácu alebo prišli o príjem. V rámci Prvej pomoci Plus zvýšil štát paušálny príspevok z 210€ na 300€.

Oprávneným žiadateľom o túto dotáciu je fyzická osoba, ktorá počas druhej vlny pandémie (október 2020) stratila príjem zo závislej činnosti alebo z výkonu činnosti osobnej asistencie alebo z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti a nemá iný príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Žiadateľ musí spĺňať aj všetky uvedené ďalšie podmienky:

  • nie je študentom dennej formy štúdia na strednej alebo vysokej škole,
  • nie je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku, poberateľom príspevku na opatrovanie, dávky v nezamestnanosti , kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti, dávky nemocenského zabezpečenia, dávky nemocenského poistenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia,
  • nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, alebo obdobnej dávky zo zahraničia (ďalej aj poberateľ „dôchodkovej dávky“), ak úhrn súm týchto dávok je rovnaký alebo vyšší ako 300 eur/mesačne,
  • nemá nárok na poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov,
  • je v evidencii uchádzačov o zamestnanie. To neplatí pre osoby, ktoré sú poberateľmi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, alebo obdobnej dávky zo zahraničia, ak ich suma je nižšia ako 300 eur/mesačne, samostatne zárobkovo činné osoby a fyzické osoby v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
  • spĺňa podmienky v zmysle § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia).

Výška SOS Dotácie je za príslušný rozpočtový rok vo výške 1 800 €. Výška mesačnej dotácie je v hodnote 300 €.

Spôsob predloženia žiadosti na SOS dotáciu

O dotáciu je možné požiadať poštou, kde sa žiadosť pošle na príslušnú adresu úradu práce. V prípade posielania žiadosti e-mailom sa žiadosti posielajú na konkrétny mail, ktorý začína okresnými písmenami mesta, v ktorom územnou obvode ma žiadateľ pobyt. Žiadateľ si vie emailovú adresu zistiť na stránke www.pomahameludom.sk.

Úrad upozorňuje žiadateľov, že v prípade neúplných žiadosti, úrad o predloženej žiadosti nebude ďalej konať a informuje žiadateľa o neschválení žiadosti. Taktiež upozorňuje na to, že ak žiadateľ poberajúci dotáciu začne mať príjem, je povinný oznámiť túto skutočnosť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom táto skutočnosť nastala.

Minimálna mzda od 1.1.2021

20.10.2020 schválila Národná rada Slovenskej republiky novú výšku minimálnej mesačnej mzdy zo súčasnej sumy 580 Eur na 623 Eur. Mení sa tiež minimálna hodinová mzda zo súčasných 3,333 Eur na 3,580 Eur. Novelou zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde sa tak mesačná minimálna mzda zvýšuje o 43 Eur, minimálna hodinová mesačná mzda o 0,247 Eura.

Novelou zákona sa tiež zmenil spôsob určenia minimálnej mzdy pri jednotlivých stupňoch náročnosti práce. Kým doteraz minimálna mzda druhého až šiesteho stupňa bola určená ako násobok minimálnej mzdy a daného koeficienta pre jednotlivý stupeň náročnosti práce, od roku 2021 bude minimálna mzda pre jednotlivé stupne náročnosti práce závisieť od medziročnej zmeny mesačnej minimálnej mzdy. Pre rok 2021 bude minimálna mzda pre jednotlivé stupne náročnosti práce vypočítaná ako minimálna mzda roku 2020, čo je 580 Eur krát koeficient daného stupňa náročnosti plus pevná čiastka 43 Eur.

Porovnanie mzdových nárokov jednotlivých stupňov náročnosti práce pre roky 2020 a 2021

Stupeň náročnosti práceMinimálny mzdový nárok k 1.1.2020Minimálny mzdový nárok k 1.1.2021Rozdiel oproti roku 2020
1580,00 Eur623,00 Eur+43,00 Eur
2696,00 Eur739,00 Eur+43,00 Eur
3812,00 Eur855,00 Eur+43,00 Eur
4928,00 Eur971,00 Eur+43,00 Eur
51044,00 Eur1087,00 Eur+43,00 Eur
61160,00 Eur1203,00 Eur+43,00 Eur