Slovo Brexit po?úvame v spojitosti s Ve?kou Britániou už ve?mi dlho. Ve?ká Británia vystúpila z Európskej únie 31.1.2020. Od 1. 2. 2020 plynie teda prechodné obdobie, nako?ko následky, ktoré by týmto výstupom vznikli, by boli katastrofálne pre podnikate?ov a osoby, ktoré vo Ve?kej Británie žijú. Prechodné obdobie trvá do konca roka 2020 a po?as tohto obdobia sa o?akáva, že sa Európska únia s Ve?kou Britániou dohodnú na obchodných vz?ahoch. Avšak do sú?asnej doby nie je známa žiadna dohoda. Ak sa Ve?ká Británia s Európskou úniou  nedohodnú na ur?itých výnimkách, tak budú plati? pravidlá ako pri krajinách ozna?ených ako krajiny tretieho sveta. Jednou z hlavných povinností bude vyplni? colné vyhlásenie. Taktiež je  možné, že okrem colného vyhlásenia bude potrebné poskytnú? údaje o bezpe?nosti a ochrane. V rámci ur?itých druhov tovaru budete potrebova? osobitné povolenie na import a export. Import a export teda bude podlieha? colnému doh?adu, prípadne colným kontrolám.