Letné prázdniny sa za?ali a tým aj záujem študentov stredných a vysokých škôl o prácu po?as leta. Brigádnická práca študentov musí sp??a? ur?ité povinnosti.

Zamestnávate? môže zamestna? študenta strednej školy, ktorý dov?šil vek 15 rokov alebo študenta denného štúdia vysokej školy, ktorý nedov?šil vek 26 rokov.

Dohoda o brigádnickej práci študentov sa riadi týmito pravidlami:

  • môže sa uzatvori? na ur?itý ?as, maximálne na 12 mesiacov
  • sú?as?ou dohody je potvrdenie o návšteve školy (neplatí, ak sa dohoda uzatvára v období od skon?enia štúdia na strednej škole alebo od skon?enia letného semestra na vysokej škole, najneskôr do konca októbra toho istého roka)
  • dohodu je potrebné písomne uzatvori?
  • v dohode je potrebné uvies? dohodnutú prácu, dohodnutú odmenu, rozsah pracovného ?asu a obdobie, na ktoré sa dohoda uzatvára
  • ak študent pracuje viac ako 4,5 hod. denne musí mu zamestnávate? zaru?i? prestávku minimálne 30 minút
  • pri všetkých typoch dohôd je potrebné dodrža? výšku minimálnej hodinovej mzdy. Pre rok k 2023 je to 4,023 eur za hodinu. Dohodárom prináležia povinné príplatky za prácu po?as sviatku, soboty, nedele alebo po?as no?nej práce.
  • študentom, ktorí majú uzatvorenú dohodu o brigádnickej práci študentov nemôže nariadi? zamestnávate? prácu nad?as alebo pracovnú pohotovos?.

Typy dohôd pre študentov:

Dohoda o pracovnej ?innosti na výkon sezónnej práce

Tento typ dohody sa uzatvára len na vymedzené druhy prác v po?nohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a cestovnom ruchu. Rozsah môže by? maximálne na 520 hodín za kalendárny rok u jedného zamestnávate?a.

Dohoda o brigádnickej práci študentov

Môže sa uzatvára? len so študentom strednej alebo vysokej školy denného štúdia, ktorý nedov?šil 26 rokov. Maximálny po?et odpracovaných hodín môže by? v priemere 20 hodín týždenne za trvanie dohody.

Dohoda o vykonaní práce

Uzatvára sa na konkrétnu pracovnú ?innos?. Tento typ dohody sa môže uzatvára? na nepravidelný príjem, najdlhšie na 12 mesiacov. Rozsah prác je stanovený najviac na 350 hodín v kalendárnom roku.

Dohoda o pracovnej ?innosti

Maximálny rozsah prác pri tomto type dohody je 10 hodín týždenne.

Platenie odvodov z dohody o brigádnickej práci študentov

Študent si môže uplatni? v kalendárnom mesiaci u jedného zamestnávate?a odvodovú odpo?ítate?nú položku vo výške 200€. Ak odmena študenta nepresiahne 200€, nezaplatí žiadne odvody na sociálne a zdravotné poistenie. Naopak, ak odmena v danom mesiaci presiahne sumu 200€, bude študent plati? odvody na dôchodkové poistenie, ale len z rozdielu, ktorý presahuje hranicu 200€. Odvody zamestnávate?a na úrazové a garan?né poistenie sa platia z celej sumy odmeny. Uplatnenie odvodovej odpo?ítate?nej položky si študent uplatní u zamestnávate?a na základe tla?iva (nie je to automatické) „Oznámenie a ?estné vyhlásenie odvodová odpo?ítate?ná položka (OOP) – ŠTUDENTI. Ak si odvodovú odpo?ítate?nú položku vyplnením tohto tla?iva študent neuplatní, zamestnávate? mu bude automaticky odvody zráža? z odmeny.