Da?ovú kontrolu vykonáva da?ový úrad, ktorý je miestne alebo vecne príslušný k miestu, kde da?ový subjekt (fyzická/právnická osoba) podniká. Po?as kontroly sa preskúmajú ú?tovné prípady a doklady s nimi súvisiace (pri?om sa skúma hodnovernos? a úplnos? dokladu). Logicky sa kontrola môže vykona? až po ukon?ení zda?ovacieho obdobia a po tom, ako skon?í obdobie na podávanie da?ových priznaní, nako?ko sa dovtedy môže poda? opravné da?ové priznanie.

Medzi naj?astejšie vyžadované doklady patrí hlavná kniha, denník, faktúry, pokladni?né doklady, dodacie listy, ú?tovné výkazy, da?ové priznania k dani z príjmov, da?ové priznania k dani z pridanej hodnoty, potvrdenia o doru?ení podania, protokoly o preprave, mzdové listy a pod. Pred da?ovou kontrolou musí by? ur?ené obdobie, za ktoré bude kontrola prebieha? a taktiež musí by? ur?ený druh dane, ktorú budú kontrolova?.

Da?ová kontrola sa zvy?ajne za?ína tak, že správca dane pošle da?ovému subjektu elektronicky cez webový portál slovensko.sk oznámenie o jej za?atí. V tomto oznámení nájdete de? za?atia a aj miesto výkonu kontroly. Tu platí, že da?ovník sa môže dohodnú? so správcom dane na zmene miesta výkonu kontroly, ak mu ur?ené miesto nevyhovuje. V prípade ak má da?ový subjekt zamestnancov, kontrolóri ich môžu vypo?úva? ako svedkov. Takisto ale správca dane musí v?as informova? písomne o mieste a ?ase ich vypo?úvania. Kontrolovaný da?ový subjekt má pri tom právo by? pri ich vypo?úvaní, dokonca i klás? otázky. Vrá?me sa ale k za?atiu da?ovej kontroly. Pokia? nastane podnikate?ovi prekážka v ur?ený dátum kontroly, musí to oznámi? správcovi dane do 8 dní od doru?enia oznámenia a dohodnú? nový termín. Tu však platí, že kontrola nesmie za?a? neskôr ako 40 dní od doru?enia predmetného oznámenia. Ak sa vykonáva da?ová kontrola na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpo?tu, za za?iatok sa považuje de? spísania zápisnice. Da?ový úrad môže za?a? da?ovú kontrolu aj bez oznámenia, a to ak daný kontrolovaný subjekt nahlásia orgány, ktoré sú ?inné v trestnom konaní, alebo ak existuje podozrenie, že by dôležité dokumenty mohli by? zni?ené.

Da?oví kontrolóri overujú dodržanie zákona o ú?tovníctve a postupy ú?tovania – správnos? ú?tovania. Zaujímajú sa o oprávnenos? výdavkov a odpo?tu DPH, ale aj o formálnu stránku dokladov – obsahovos? náležitostí v súlade so zákonom. ?asto je dôležitá mailová dokumentácia alebo fotodokumentácia. Dokonca ak da?ový subjekt obchoduje so spriaznenými osobami, má povinnos? vies? transferovú dokumentáciu. Ak ju nemáte, správca dane môže vy?ísli? pokutu až 3 000 eur.

Pokia? sú da?ovou kontrolou odhalené také protizákonné konania, ktoré nap??ajú znaky skutkovej podstaty trestných ?inov uvedených v Trestnom zákone a nález je minimálne v rozsahu uvedenom v Trestnom zákone, tieto skutky je da?ový úrad povinný ohlási? ako podozrenia zo spáchania trestných ?inov orgánom ?inných v trestnom konaní. Medzi druhy da?ových trestných ?inov patria:

– skrátenie dane a poistného,
– neodvedenie dane a poistného,
– da?ový podvod,
– nezaplatenie dane a poistného,
– marenie výkonu správy daní.

Príklady na ?asté chyby zis?ované pri da?ových kontrolách:

– uplatnenie výdavkov, ktoré nesúvisia so zdanite?ným príjmom (nákup majetku, ktorý nemožno s prihliadnutím na všetky skuto?nosti používa? v súvislosti s podnikaním –  kaderník si obstará bager);
– uplatnenie výdavkov na základe fiktívnych dokladov (zaú?tovaný výdavok/náklad a doklad chýba);
– uplatnenie výdavkov, ktoré nesúvisia s daným zda?ovacím obdobím (?asové rozlíšenie) a iné.

Poznáte svoje práva a povinnosti pri da?ovej kontrole?

  • máte právo sa zú?astni? na rokovaní so svojimi zamestnancami,
  • máte právo na prístup k zápisnici iného subjektu, pokia? nejakým spôsobom súvisí s kontrolou,
  • máte povinnos? predloži? všetky záznamy, doklady súvisiace s ú?tovnými prípadmi a ostatnými kontrolovanými vecami a sprístupni? softvér, ?i iné prostriedky používané pri podnikaní,
  • máte právo správcovi dane predklada? dôkazy, ktoré súvisia s jeho tvrdeniami,
  • máte povinnos? predloži? dôkazy, ktoré súvisia s tvrdeniami správcu dane,
  • pri ústnom pojednávaní máte právo na otázky, ktoré môžete klás? svedkom aj znalcom,
  • máte právo komentova? zistené skuto?nosti a vyjadrenia, ktoré môžu by? uvedené v protokole o da?ovej kontrole,
  • máte právo by? po?as kontroly niekým zastúpený.