Stravné lístky od 1.3.2021

Od marca si už zamestnanci môžu vybrať medzi stravnými lístkami alebo finančným príspevkom na stravovanie

Od 1. marca 2021 sa zamestnávateľom a aj zamestnancom rozširujú možnosti stravného. Ešte v novembri minulého roka Vláda Slovenskej republiky schválila novelu Zákonníka práce, z ktorej vyplýva zamestnávateľovi povinnosť dať svojim zamestnancom možnosť výberu medzi stravnými lístkami alebo finančným príspevkom na stravovanie.

Táto možnosť však neplatí pre zamestnancov zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje stravovanie vo vlastnom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, s ktorým má toto stravovanie zmluvne dohodnuté.

Zamestnanec má teda od marca možnosť ponechať si stravné lístky, prostredníctvom ktorých mu jeho zamestnávateľ prispieval na stravovanie aj doteraz, alebo mu jeho zamestnávateľ vyplatí 55% z hodnoty tohto stravného lístka a prispeje mu na toto stravovanie v hotovosti.

O čom môže rozhodnúť zamestnávateľ, tak je možnosť určiť svojim zamestnancom pravidlá výberu a to formou interného predpisu. Tam si zamestnávateľ stanoví lehotu, dokedy si zamestnanec vyberie jednu z vyššie uvedených možností príspevku na stravovanie. Stanoviť sa musí tiež minimálna doba, počas ktorej zamestnanec nemôže zmeniť svoj výber. Maximálna doba je však najviac 2 roky. Taktiež si musí zamestnávateľ určiť postup, ktorý sa uskutoční, ak sa zamestnávateľ nerozhodne v určenej dobe, ktorú možnosť si vybral.

Finančný príspevok, ktorý bol poskytnutý na stravovanie mimo stravného nie je oslobodený od dane z príjmov do 28. februára 2021. Toto platí v prípade, ak zamestnanec nemal od špecializovaného lekára potvrdenie, kde bolo potvrdené, že zo zdravotných dôvodov nie je možné, aby využíval jeden zo spôsobov ktoré mu jeho zamestnávateľ poskytuje.

Od 1. marca 2021 sa mení  aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorý upravuje poskytovanie finančného príspevku na stravu v hotovosti a tento príspevok bude od dane z príjmu oslobodený.   

SOS DOTÁCIA – Zvýšenie o 90€

Prostredníctvom Prvej pomoci štát poskytuje príspevok fyzickým osobám, ktorí stratili prácu alebo prišli o príjem. V rámci Prvej pomoci Plus zvýšil štát paušálny príspevok z 210€ na 300€.

Oprávneným žiadateľom o túto dotáciu je fyzická osoba, ktorá počas druhej vlny pandémie (október 2020) stratila príjem zo závislej činnosti alebo z výkonu činnosti osobnej asistencie alebo z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti a nemá iný príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Žiadateľ musí spĺňať aj všetky uvedené ďalšie podmienky:

 • nie je študentom dennej formy štúdia na strednej alebo vysokej škole,
 • nie je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku, poberateľom príspevku na opatrovanie, dávky v nezamestnanosti , kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti, dávky nemocenského zabezpečenia, dávky nemocenského poistenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia,
 • nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, alebo obdobnej dávky zo zahraničia (ďalej aj poberateľ „dôchodkovej dávky“), ak úhrn súm týchto dávok je rovnaký alebo vyšší ako 300 eur/mesačne,
 • nemá nárok na poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov,
 • je v evidencii uchádzačov o zamestnanie. To neplatí pre osoby, ktoré sú poberateľmi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, alebo obdobnej dávky zo zahraničia, ak ich suma je nižšia ako 300 eur/mesačne, samostatne zárobkovo činné osoby a fyzické osoby v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • spĺňa podmienky v zmysle § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia).

Výška SOS Dotácie je za príslušný rozpočtový rok vo výške 1 800 €. Výška mesačnej dotácie je v hodnote 300 €.

Spôsob predloženia žiadosti na SOS dotáciu

O dotáciu je možné požiadať poštou, kde sa žiadosť pošle na príslušnú adresu úradu práce. V prípade posielania žiadosti e-mailom sa žiadosti posielajú na konkrétny mail, ktorý začína okresnými písmenami mesta, v ktorom územnou obvode ma žiadateľ pobyt. Žiadateľ si vie emailovú adresu zistiť na stránke www.pomahameludom.sk.

Úrad upozorňuje žiadateľov, že v prípade neúplných žiadosti, úrad o predloženej žiadosti nebude ďalej konať a informuje žiadateľa o neschválení žiadosti. Taktiež upozorňuje na to, že ak žiadateľ poberajúci dotáciu začne mať príjem, je povinný oznámiť túto skutočnosť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom táto skutočnosť nastala.

Podnikateľské kilečko

Rok 2020 je pre podnikateľ poriadna skúška. Štát sa preto snaží uľahčovať prácu podnikateľom a prináša im na začiatok 114 zmien v rámci programu „podnikateľské kilečko“.

Podstatou podnikateľského kilečka je zlepšenie a zjednodušenie podnikateľského prostredia prostredníctvom takých zmien, ktoré nijako neovplyvnia štátny rozpočet, no zároveň je možné ich rýchlo realizovať v praxi. Národná rada schválila tento zákon pod názvom „Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19“. Zákon bol zverejnený pod číslom 198/2020 Z. z., účinnosť nadobudol 21.7.2020, aj keď niektoré články nadobudnú účinnosť neskôr.

Podnikateľským kilečkom sa redukujú určité povinnosti podnikateľov. Medzi z nášho pohľadu najzaujímavejšie by sme mali spomenúť:

 • Návrhy zákonov, ktoré upravujú dane alebo odvody budú účinné vždy k 1. januáru.
 • Nominálne zvýšenie základného imania s.r.o. bude možné bez overenia účtovnej závierky audítorom a to vtedy ak budú splnené podmienky uvedené v § 144 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. – na zvýšenie základného imania sa použije nerozdelený zisk, ktorý by inak mohol byť vyplatený spoločníkom a hodnota zvýšenia základného imania nepresahuje hodnotu základného imania pred jeho zvýšením.
 • Automatické ukončenie registrácie zamestnávateľa v registri zamestnávateľov zo strany Sociálnej poisťovne v prípade odhlásenia posledného zamestnanca z registra zamestnancov /táto zmena nadobúda účinnosť 1.1.2021/
 • Zamestnávateľ nebude povinný Sociálnej poisťovni oznamovať zmeny v údajoch jeho zamestnanca, ako je meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, trvalý pobyt, rodné číslo, začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky /táto zmena nadobúda účinnosť 1.1.2021/
 • Zmena zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, kde podľa § 62 ods. 6 je zamestnávateľ povinný oznámiť voľné pracovné miesto. Za nesplnenie tejto povinnosti však zamestnávateľ nebude od 21.7.2020 pokutovaný.
 • Zmena podmienok pre povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom pre obchodné spoločnosti a družstvá:
 202020212022
Celková suma majetku> 2 mil. EUR>3 mil. EUR>4 mil. EUR
Čistý obrat>4 mil. EUR>6 mil. EUR>8 mil. EUR
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov>30>40>50
 • Zamestnávatelia určite ocenia zmenu zákona č. 355/2007 Z. Z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, v ktorom sa ruší povinnosť každoročne oznámiť príslušnému úradu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie v stanovenom rozsahu.
 • Taktiež sa ruší povinnosť vyobrazenia pokladničného dokladu na predajnom mieste.
 • Zmenami zákonov č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke dochádza k zníženiu lehoty na začatie konania o uložení pokuty z dvoch rokov na 60 dní odo dňa porušenia povinnosti.

Celý zoznam 114 opatrení je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

V súčasnej dobe sa už pracuje na „podnikateľskom kilečku č. 2“, kde minister hospodárstva Ing. Richard Sulík vyzval podnikateľov, aby sa aj oni podieľali na ďalších prijatých opatreniach a prispeli tak konkrétnymi návrhmi na zlepšení podnikateľského prostredia na Slovensku.