Rodičovský dôchodok (bonus) v roku 2023

Od 1. januára 2023 majú možnosť prispievať pracujúci na dôchodok svojim rodičom. Rodičovský dôchodok rodičovi, alebo osvojiteľovi poistenca prizná Sociálna poisťovňa automaticky bez toho, aby bolo potrebné podať akúkoľvek žiadosť, alebo vyhlásenie. Sociálna poisťovňa rozhodne o vzniku nároku na dôchodok najneskôr do konca septembra 2023.

Kto má nárok na rodičovský dôchodok

Nárok majú poberatelia starobného dôchodku, invalidného dôchodku (vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku), výsluhového dôchodku, výsluhového dôchodku (vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku) v prípade, ak dieťa odvádzalo v roku 2021 poistné na dôchodkové poistenie Sociálnej poisťovni. Rodičovský dôchodok je možné rozdeliť aj medzi rodičov a starých rodičov.

Výška rodičovského dôchodku

Výška rodičovského dôchodku sa vypočíta z hrubej mzdy,  alebo vymeriavacieho základu 1,5 percenta jednému rodičovi a 1,5 percenta druhému rodičovi. Napríklad, ak dieťa zarába v hrubom 1000 eur mesačne, každému z rodičov sa zvýši dôchodok o 15 eur. Maximálna výška rodičovského bonusu je však 21,80 bez ohľadu na výšku hrubej mzdy,  takže rodičia nadštandardne zarábajúcich detí nebudú zvýhodnení.

Ak vznikne nárok viacerým poberateľom dôchodku, napríklad ak sa poistenec rozhodne rozdeliť bonus medzi starých rodičov a rodičov maximálna výška rodičovského dôchodku je 3% z vymeriavacích základov dieťaťa. Táto suma však nemôže byť vyššia ako 43,60 eura mesačne, čo predstavuje 3% jednej dvanástiny 1,2 násobku všeobecného vymeriavacieho základu.

Platí ale, že čím majú rodičia viac zarábajúcich detí, tím väčší rodičovský bonus budú dostávať. Výška rodičovského dôchodku sa bude prepočítavať každý rok na základe vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov. Výška odvodov do Sociálnej poisťovne sa nezvýši, tiež vyplácanie rodičovského dôchodku neovplyvní budúci dôchodok poistenca.

Kedy je potrebné podať vyhlásenie

Ak sa poistenec rozhodne jednému, alebo obom  rodičom neprispievať na dôchodok, ak sa rozhodne rozdeliť rodičovský dôchodok medzi viaceré osoby, pokiaľ si neželá aby dostali bonus jeho biologický rodičia, ale osvojitelia  je potrebné do 28. februára oznámiť to Sociálnej poisťovni prostredníctvom „Vyhlásenia fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok“ dostupný na stránke Sociálnej poisťovne, ktorý môže doručiť troma spôsobmi: osobne na pobočke sociálnej poisťovne, poštou (podpis overuje notár), alebo cez portál slovensko.sk (klient vyplní priamo cez portál).

Podať vyhlásenie na účely nároku na rodičovský dôchodok je možné iba raz ročne. V roku 2023 do 28. februára, nasledujúce roky vždy do konca augusta. Vyhlásenie bude platiť 5 rokov.

Otcovské

Otcovské

Od 1.11.2022 majú otcovia nárok na otcovskú dovolenku, ktorá trvá 2 týždne (14 dní). Túto dávku si môžu uplatniť v období 6 týždňov po narodení dieťaťa. Dávka sa môže predĺžiť o dni, cez ktoré sú dieťa alebo matka dieťaťa hospitalizované.

Jedná sa o nemocenskú dávku, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa.

Nejedná sa však o navýšenie dovolenky, ak sa otec rozhodne poberať materské a uplatní si 14 dní otcovskej dovolenky, materské sa mu kráti z 28 týždňov na 26 týždňov.

V praxi to znamená, že sa mu dávka materské rozdeľuje na dve časti:

 • 2 týždne otcovská dovolenka (do 6 týždňov od narodenia dieťaťa),
 • 26 týždňov materské (do tretieho roku dieťaťa).

Ak sa otec rozhodne nevyužiť otcovskú dovolenku a využije možnosť čerpania materského, túto dávku môže poberať v rozsahu 28 týždňov.

Podmienky na uznanie otcovskej dovolenky:

 • otec sa stará o dieťa,
 • je nemocensky poistený alebo mu plynie ochranná lehota po skončení poistenia (7 dní od ukončenia poistenia),
 • za posledné 2 roky bol najmenej 270 dní nemocensky poistený (pred dňom, od ktorého žiada priznanie otcovského),
 • nesleduje sa, či matka dieťaťa zároveň poberá materské alebo rodičovský príspevok.

(ak sa nárok na otcovské uplatňuje z viacerých nemocenských poistení, podmienky musí spĺňať pri každom z nich)

Na účely priznania dávky sa započítavajú aj:

 • obdobie akéhokoľvek predchádzajúceho skončeného nemocenského poistenia,
 • obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca alebo SZČO za účelom čerpania rodičovského príspevku.

Žiadosť o otcovské:

 1. Vyplní sa Žiadosť iného poistenca o materské (dostupné na webovej stránke Sociálnej poisťovne alebo na pobočke Sociálnej poisťovne). Časť A vyplní otec, ak žiada o otcovské, Časť B vypĺňa, ak bude poberať aj materské.
 2. Ak je otec zamestnaný, predloží žiadosť svojmu zamestnávateľovi, ktorý vyplní a podpíše potvrdenie zamestnávateľa.
 3. Žiadosť sa doručí pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa:
 • sídla zamestnávateľa (ak je zamestnancom),
 • sídla posledného zamestnávateľa (ak je v ochrannej lehote),
 • miesta trvalého pobytu (SZČO alebo DNPO).

Záväzky nutné uhradiť do 31.12.2022

Nie všetky náklady, ktoré sa zaúčtovali počas roka sú aj daňovo uznateľnými výdavkami (nákladmi). Niektoré náklady sú daňovým výdavkom až po ich zaplatení. Pokiaľ nie sú zaplatené, je povinnosť o ich hodnotu zvýšiť základ dane a po zostavení daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby zaplatiť vyššiu daň.

 Patria sem:

 • Výdavky na nájomné:
  – prenájom hnuteľných vecí (napr. automobil),
  – prenájom nehnuteľností (a s tým súvisiace služby ako sú platby za energie),
  – odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-how),
  – odplaty za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu (rôzne licencie);

 • Náklady na poradenské a právne služby:
  – poradenstvo a zastupovanie v občianskych sporoch, v trestnom konaní, v pracovnoprávnych sporoch a všeobecné konzultácie a poradenstvo, vypracovanie právnych dokumentov (napr. stanovy spoločnosti a partnerské zmluvy),
  – ostatné činnosti notárov, sudcov vyšetrovateľov a arbitrov,
  – účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh a daňové poradenstvo,
  – vypracovanie právnych dokumentov (napr.stanovy spoločnosti a partnerské zmluvy),
  – ostatné činnosti notárov, sudcov, vyšetrovateľov a arbitrov,
  – účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh a daňové poradenstvo;
 • Náklady na sponzorské u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe
  – za daňový výdavok sa nepovažuje sponzorské poskytnuté amatérskemu športovcovi;

 • Náklady na reklamu poskytnuté neziskovej organizácii, nadácii, neinvestičnému fondu a občianskemu združeniu;
 • Náklady na marketingové a iné štúdie, prieskum trhu
  (pojmom ,,iná štúdia“ sa rozumie napríklad štúdia, ktorá sa týka zlepšenia výrobných procesov);

 • Daň z poistenia platená poistníkom;

 • Náklady vzťahujúce sa k úhrade príjmov daňovníkovi nespolupracujúceho štátu (nerezidenti SR);

 • Provízie za sprostredkovanie u príjmateľa služby
  (aj na základe obchodných a mandátnych zmlúv);

 • Paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania u dlžníka a odstupné u oprávnenej osoby;

 • Kompenzačné platby vyplácané podľa osobitných prepisov

U odberateľa sú tieto náklady daňovo uznateľnými výdavkami až po ich zaplatení. U dodávateľa sú zdaniteľným výnosom vtedy, kedy sa o nich vo výnosoch účtuje.