Čakáte daňovú kontrolu ?

Daňovú kontrolu vykonáva daňový úrad, ktorý je miestne alebo vecne príslušný k miestu, kde daňový subjekt (fyzická/právnická osoba) podniká. Počas kontroly sa preskúmajú účtovné prípady a doklady s nimi súvisiace (pričom sa skúma hodnovernosť a úplnosť dokladu). Logicky sa kontrola môže vykonať až po ukončení zdaňovacieho obdobia a po tom, ako skončí obdobie na podávanie daňových […]

Rodinný podnik na Slovensku

Rodinný podnik je na rozdiel od iných podnikateľských subjektov rozličný vo svojej väzbe – charakteristické vlastníctvo aj riadenie v rukách členov rodiny. Podstatou je primárne podnikanie, avšak na rozdiel od bežných (nerodinných) podnikov sa môžu posilniť rodinné hodnoty, resp. kvality rodinného života. Kto sú členovia rodiny?            – manželia,            – súrodenci,            – príbuzní […]

Povinnosti študentov po ukončení strednej školy

Štát platí za absolventa strednej školy poistné najdlhšie do skončenia letných prázdnin, t.j. do 31. augusta kalendárneho roku, v ktorom absolvent ukončil stredoškolské štúdium. Pokiaľ by však absolvent pokračoval ďalej v štúdiu na vysokej škole, zostáva aj naďalej poistencom štátu, a teda mu nevznikajú povinnosti voči zdravotnej poisťovni. Za ukončenie strednej školy sa považuje […]