Podpora štátu pri rastúcich úrokoch: Ako získať príspevok na vašu hypotéku?

Od 1.1.2024 štát pomôže so zvýšenými splátkami úveru na bývanie. Ide o novú štátnu sociálnu dávku, ktorá vznikla v dôsledku nárastu úrokových sadzieb pri úveroch, ktoré sa neustále zvyšujú.

Kto je oprávnený žiadať o príspevok?
Fyzická osoba, ktorá:
- má trvalý alebo prechodný pobyt na území SR,
- je spotrebiteľom zo zmluvy o úvere na bývanie – dlžník alebo spoludlžník,
- má zmluvu o úvere uzatvorenú pred 1. januárom 2024 a výška mesačnej splátky sa zvýšila oproti referenčnej splátke a to z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby úveru na bývanie,
- pravidelne spláca úver na bývanie,
- úver v minulosti nerefinancovala,
- nehnuteľnosť neprenajíma, ale slúži k vlastnému bývaniu v tuzemsku.

Aká je hranica príjmu na poskytnutie príspevku?
Priemerný mesačný príjem dlžníka za rok 2022 je maximálne vo výške 1,6-násobku nominálne mesačnej mzdy v hospodárstve v roku 2022, čo predstavuje hranicu príjmu max. 2 086,40 €. Úradu poskytne túto informáciu o príjme Finančná správa.
Ak žiadateľ prekročí maximálnu hranicu príjmu, bude sa zohľadňovať priemerný mesačný príjem za 6 kalendárnych mesiacov pred mesiacom, v ktorom bola žiadosť podaná. Napr. ak bude žiadosť podaná v januári 2024, príjem sa bude posudzovať za júl až december 2023. V takomto prípade ale musí žiadateľ predložiť informáciu o príjme.

V prípade SZČO sa posudzuje jeho celkový zdaniteľný príjem v hrubom, čo znamená príjem bez uplatnenia výdavkov, poistného a nezdaniteľných častí za rok 2022.
Príjem sa bude prehodnocovať vždy v januári a to na ďalšie obdobie.

Aká je výška príspevku?
Výška príspevku je 75 percent z nárastu splátky, najviac však v sume 150 € mesačne. Maximálnu hranicu by žiadateľ získal v prípade, že splátka bola zvýšená o 200 €.

Ak podmienky nároku na príspevok spĺňajú viaceré osoby, ktoré sú vedené v jednej zmluve o úvere, nárok na príspevok vzniká len jednej z nich. Nárok teda vzniká iba na jednu zmluvu o úvere, jednému žiadateľovi, na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie.

Ostatné podmienky
Žiadosť si žiadatelia môžu podávať na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (poštou alebo osobne) v mieste trvalého alebo prechodného pobytu alebo cez portál slovensko.sk s platným elektronickým podpisom. Daňový bonus na zvýšené úroky za rok 2023 sa žiadateľovi vyplatí na základe ročného zúčtovania alebo podania daňového priznania.

V prípade, ak má žiadateľ nárok na oba bonusy, a to na daňový bonus na zaplatené úroky aj na mimoriadny daňový bonus zo zvýšenej splátky, tak si môže uplatniť len jeden z nich. Musí si vybrať, ktorý bonus si uplatní, súčasne uplatňovať dva bonusy nie je možné.
Príspevok sa bude vyplácať mesiac dozadu (t. j. ak fyzická osoba podá žiadosť v januári a splní všetky podmienky, príspevok jej bude vyplatený najskôr 25. februára 2024).

K žiadosti je potrebné priložiť kópiu zmluvy o úvere! Ostatné informácie, ako výšku príspevku a splácanie úveru alebo výšku príjmu žiadateľa, si Úrad práce overuje sám prostredníctvom informácií poskytnutých bankou a Finančnou správou.


Zmeny v daňovom bonuse na deti za rok 2023: Ako získať maximum

Za rok 2023 nastali podstatné zmeny v uplatňovaní nároku na daňový bonus. Novinkou je posudzovanie základov dane oboch rodičov, alebo oprávnených osôb, pre dosiahnutie maximálneho daňového bonusu. Možnosti si uvedieme nižšie. Poďme najskôr na základné podmienky nároku.

Nárok na daňový bonus na dieťa vznikne rodičom iba na tie deti, ktoré spĺňajú súčasne nasledovné podmienky: sú vyživované, nezaopatrené a žijúce s rodičom v jednej domácnosti.

Ide o deti, ktoré sú vlastné, osvojené, prevzaté do starostlivosti alebo to môže byť aj dieťa druhého z manželov. Musí byť zároveň splnená podmienka spoločnej domácnosti, čo znamená, že musia spolu žiť a spoločne sa podieľať na chode domácnosti. Za nezaopatrené dieťa sa považuje dieťa, ktoré má povinnú školskú dochádzku, dieťa do dovŕšenia 25 rokov, ktoré sa súčasne pripravuje na povolanie štúdiom.

Zamestnanec je povinný pri uplatnení daňového bonusu, predložiť rodný list dieťaťa, a v prípade ak skončilo povinnú školskú dochádzku aj potvrdenie o návšteve školy(v prípade deti, ktoré sú vyživované je potrebné potvrdenie z úradu práce sociálnych vecí a rodiny).

Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na dieťa najskôr od mesiaca, v ktorom boli na začiatku mesiaca splnené podmienky a najneskôr do mesiaca, v ktorom skončili podmienky spĺňania nároku na daňový bonus( ukončená povinná školská dochádzka, štúdium do 25 rokov, dieťa do 25 ak sa nemôže pre zdravotný stav sústavne pripravovať na povolanie).

Napríklad, ak dieťa urobilo štátnice na vysokej škole 2.5., nárok na daňový bonus bude naposledy za mesiac máj.

Výška daňového bunusu:
- 140€ pre dieťa do 18 rokov
- 50€ pre dieťa od 18 rokov

V roku 2023 sa poskytoval aj príspevok na stravovanie. Táto informácia je dôležitá pri posudzovaní nároku na daňový bonus. Ak bol poskytovaný príspevok na stravovanie v mesiacoch január až apríl, nevzniká daňovníkovi nárok na daňový bonus na toto dieťa, za tieto mesiace. Od mája 2023 môže byť poskytnutý aj príspevok na stravovanie, aj vyplatený daňový bonus súčasne v jednom mesiaci.

Nárok na maximálny daňový bonus podľa čiastkového základu dane:

20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch,
34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch,
41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch,
48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch,
55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch.

Daňový bonus v ročnom zúčtovaní dane

Ak si daňovník požiada o ročné zúčtovanie dane u zamestnávateľa, vypočíta sa daňový bonus v príslušných percentách z čiastkových základov dane od všetkých zamestnávateľov. V ročnom zúčtovaní nie je možné prihliadať na čiastkový základ dane druhého rodiča! Ak si chce daňovník započítať aj čiastkový základ dane druhého rodiča, pre priznanie maximálneho daňového bonusu, musí si podať daňové priznanie.

Daňový bonus v daňovom priznaní

Pri podaní daňového priznania sa môže započítať aj čiastkový základ dane druhého rodiča pre priznanie maximálneho daňového bonusu.
Musí byť samozrejme splnená podmienka, že to musí byť oprávnená osoba.
Pri vypĺňaní daňového priznania treba postupovať podľa poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov uverejneného na stránkach finančnej správy.

Uvedieme si pár špecifických prípadov:

Rozvedený rodičia: Vždy sa prihliada na rozhodnutie súdu, komu sú deti zverené do starostlivosti. Ak boli deti, alebo dieťa zverené matke a exmanžel s nimi nežije v spoločnej domácnosti, nemôže si matka uplatniť čiastkový základ dane exmanžela. Môže nastať prípad, kedy sú manželia rozvedení ale žijú spolu v domácnosti a spoločne sa podieľajú na nákladoch na chod domácnosti. Vtedy si matka môže započítať aj čiastkový základ dane na exmanžela(otca detí).

Rozvedená matka má nového manžela a deti sú zverené do starostlivosti matky: Matka sa znova vydala 15.6.2023. S bývalým manželom majú jedno dieťa. Matka si v tomto prípade môže uplatniť čiastkový základ dane na uplatnenie daňového bonusu už aktuálneho manžela, ale až od mesiaca 7/2023.


Daň z nehnuteľnosti: Kto je povinný platiť? Praktické informácie pre vás

Daň z nehnuteľnosti je miestnou daňou, ktorú vyberá mesto alebo obec. Miestna daň sa platí mestu, alebo obci, v ktorom sa nachádza nehnuteľnosť. Výšku dane, podrobnosti o znížení, alebo oslobodení od platenia dane si určí obec vo svojom všeobecne záväznom nariadení.

Daň z nehnuteľnosti členíme na:

• daň z pozemkov
• daň zo stavieb
• daň z bytov a nebytových priestorov

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti má každý daňovník, ktorý sa stal v priebehu uplynulého roka vlastníkom, užívateľom nehnuteľnosti, alebo nájomcom a to do 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovníkovi vznikla táto povinnosť. Rozhodujúci dátum pre vznik daňovej povinnosti je dátum nadobudnutia vlastníckeho práva. Teda ak nadobudnete nehnuteľnosť napríklad 20. 12. 2023 (ste zapísaný ako vlastník/ spoluvlastník na LV), máte povinnosť do 31. 1. 2024 podať daňové priznanie príslušnému obecnému/ mestskému úradu.

Daňové priznanie je nutné podať do 31. januára na mestskom, alebo obecnom úrade, osobne, prostredníctvom zástupcu, alebo poštou na predpísanom tlačive. Niektoré obce môžu poskytovať aj elektronické služby a teda možnosť podať daňové priznanie elektronicky (neukladá to však zákon). Rozlišujeme štyri druhy daňových priznaní: priznanie, čiastkové priznanie, dodatočné priznanie a opravné priznanie.

V prípade, ak je nehnuteľnosť rozdelená medzi viacerých daňovníkov teda je v podielovom spoluvlastníctve, daňovníkom je každý spoluvlastník a to podľa výšky podielu, čo znamená, že každý spoluvlastník podáva daňové priznanie za svoj podiel. Spoluvlastníci sa však môžu dohodnúť a poveriť jedného z nich na podanie daňového priznania (túto skutočnosť je potrebné vyznačiť? v DP). V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov môže podať priznanie jeden z manželov.

Pri nepodaní daňového priznania k dani z nehnuteľnosti v riadnom termíne hrozí daňovníkovi pokuta najviac však do výšky vyrubenej dane najmenej 5 eur a najviac 3000 eur.

Pre výpočet dane sú rozhodujúce údaje, ktoré sa uvádzajú v daňovom priznaní, ako je rozloha, počet podlaží a podobne. Správca dane pošle daňovníkovi výmer za zdaňovacie obdobie spravidla do 15. mája. V ďalších rokoch už daňovník DP nepodáva, správca dane mu posiela výmer už automaticky.

Od platenia dane sú oslobodené niektoré kategórie pozemkov, stavieb, alebo bytov uvedených priamo v zákone. Týka sa to predovšetkým majetku štátu, samospráv, vyšších územných celkov. Mesto, alebo obec však môže poskytnú? úľavu od dane z nehnuteľnosti aj dôchodcom, držiteľom Z?P preukazu a občanom poberajúcim dávku v hmotnej núdzi.