Sme platci DPH. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Mzdy a personalistika

1-10 zamestnancov
11-30 zamestnancov
31-50 zamestnancov
51 a viac zamestnancov

13,50 € / zamestnanec mesa?ne
11,00 € / zamestnanec mesa?ne
9,00 € / zamestnanec mesa?ne
dohodou

Registrácia zamestnávate?a – Sociálna pois?ov?a, zdravotné pois?ovne, da?ový úrad
25,00 €

Vybavenie elektonickej komunikácie so Sociálnou pois?ov?ou, zdravotnými pois?ov?ami
20, 00 € / inštitúcia

Registrácia zamestnanca – prihlásenie Sociálna pois?ov?a, zdravotná pois?ov?a
12,00 €

Ukon?enie pracovného pomeru zamestnanca – odhlásenie Sociálna pois?ov?a, zdravotná pois?ov?a, vypracovanie ELDP, mzdového listu
12,00 €

Ro?né zú?tovanie dane
12,00 € / zamestnanec

Spracovanie exekúcie – spracovanie exeku?ných príkazov, komunikácia s exekútorskými úradmi
30,00 € / hodina

Jednoduché ú?tovníctvo

paušálne výdavky, spracovanie da?ového priznania

55,00 € / rok

skuto?né výdavky, do 20 položiek mesa?ne, ú?tovné poradenstvo

25,00 € / mesiac

skuto?né výdavky, do 50 položiek mesa?ne, ú?tovné poradenstvo

50,00 € / mesiac

skuto?né výdavky, do 100 položiek mesa?ne, ú?tovné poradenstvo

100,00 € / mesiac

Podvojné ú?tovníctvo - neplatci DPH

do 25 položiek, ú?tovné poradenstvo

30,00 € / mesiac

do 80 položiek, ú?tovné poradenstvo

75,00 € / mesiac

do 150 položiek, ú?tovné poradenstvo

120,00 € / mesiac

Pri organizácií s po?tom u?tovných prípadov nad 150 prípadov sa cena rieši individuálne.

Podvojné ú?tovníctvo - platci DPH

do 50 položiek, ú?tovné poradenstvo, spracovanie DPH

75,00 € / mesiac

do 100 položiek, ú?tovné poradenstvo, spracovanie DPH

125,00 € / mesiac

do 200 položiek, ú?tovné poradenstvo, spracovanie DPH

200,00 € / mesiac

do 350 položiek, ú?tovné poradenstvo, spracovanie DPH

300,00 € / mesiac

Pri organizácií s po?tom u?tovných prípadov nad 350 prípadov sa cena rieši individuálne.

Dane

Spracovanie ú?tovnej závierky a spracovanie da?ového priznania z príjmov FO B
Priemerná mesa?ná fakturácia za posledný rok

Spracovanie ú?tovnej závierky a spracovanie da?ového priznania z príjmov PO
Priemerná mesa?ná fakturácia za posledný rok

Registrácia DPH
100,00 €

Zriadenie elektronickej komunikácie s da?ovým úradom – splnomocnenie, autorizácia subjektu
20,00 €

Spracovanie da?ového priznania z motorových vozidiel
10,00 € / vozidlo

Opravy miezd, výkazov – chyby klienta
30,00 € / hodina

Spracovanie vrátenia DPH z iného ?lenského štátu – VAT REFUND
30,00 € / hodina

Spracovanie a podanie štatistiky – INTRASTAT
30,00 € / hodina

Registrácia DPH v inom ?lenskom štáte – Nemecko
620,00 €

Spracovanie mesa?ného výkazu DPH a zaslanie hlásenia
160,00 € / mesiac

Spracovanie kvartálneho výkazu DPH a zaslanie hlásenia
265,00 € / kvartál

Spracovanie ro?ného DPH hlásenia
190,00 €

Registrácia DPH v inom ?lenskom štáte – ?eská republika
250,00 €

Spracovanie mesa?ných výkazov DPH
90,00 € / mesiac

Obchodný register

Založenie s.r.o.
Založenie k.s. alebo v.o.s
Založenie a.s.
Zmeny v s.r.o.
Zápis kone?ného užívate?a výhod

230,00 €
420,00 €
1 400,00 €
od 90,00 €
35,00 €

Archivácia

Archiva?ná krabica
Zriadenie registratúry
Archivácia šanónov

2,80 €
50,00 €
1,50 € / bm / mesiac

100 GB archivovaných dát
Skenovanie dokumentov

8,50 € / mesiac
15,00 € / hodinu

100 GB priestoru na disku
konfigurácia (riadenie pristupových práv, pridanie alebo odstránenie uživate?a, nastavenie CLOUD služby)

12,50 € / mesiac
35,00 € / hodinu

Školenia

Školenie Tvorba a správa webu

600,00 € / 24 hodín

Školenie Zodpovedný administratívny pracovník

1700,00 € / 50 hodín

Sme platci DPH. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.