Spolo?nos? s ru?ením obmedzeným alebo skrátene s. r. o. (spol. s r.o.) patrí medzi druh obchodných spolo?ností, presnejšie kapitálových spolo?ností (t. j. musí ma? vklad základného imania), ktorý je typický najmä u malých a stredne ve?kých firiem. Zakladá sa zvy?ajne za ú?elom podnikania. Je právnickou osobou alebo iným slovom podnikate?ským subjektom, v ktorej je majetok spolo?nosti oddelený od majetku jej spolo?níkov. Spolo?níci ru?ia len do výšky svojho nesplateného vkladu.

1.KROK – Obchodné meno:

Ak uvažujete nad založením s. r. o., najskôr si musíte vybra? obchodné meno. Musí by? jedine?né a nezamenite?né s iným obchodným menom, ?o si viete zadarmo skontrolova? na stránke obchodného registra. Musí však obsahova? ozna?enie „spolo?nos? s ru?ením obmedzeným“, ?i skrátene spol. s r.o. alebo jednoducho s. r. o. Napríklad SUPER PODNIKATE? s. r. o.

2.KROK – Predmet podnikania:

Druhým krokom je stanovi? si predmet podnikania, teda vybra? si v akej oblasti, resp. oblastiach bude vaša „esero?ka“ podnika?. Na tieto ?innosti budete potrebova? živnostenské oprávnenie. Môžete si vybra? zo zoznamu vo?ných (nepotrebujete žiadne špeciálne požiadavky), viazaných (vyžadovaná odborná spôsobilos?) alebo remeselných živností (potrebné vyu?enie v danom obore).

3.KROK – Sídlo spolo?nosti:

?alej treba myslie? na svoje sídlo/adresu, ktorá bude zapísaná v obchodnom registri. Môže ís? o rodinný dom, nebytový priestor, byt, dokonca je moderné zriadenie virtuálneho sídla, ktoré si viete objedna? online na internete. Prekážkou nie je ani záložné právo pri hypotéke, alebo trvalé bydlisko spolo?níka, ?i konate?a.

4.KROK – Ur?enie spolo?níkov, konate?ov, výšku a správcu vkladu:

Pod?a Obchodného zákonníka môže s. r. o. založi? minimálne jedna osoba (fyzická alebo právnická) a maximálne 50 spolo?níkov. Vklady jednotlivých spolo?níkov predstavujú základné imanie, ktoré musí by? aspo? vo výške 5 000€. Ak je viac spolo?níkov, každý z nich musí vloži? aspo? 750€. Môže to by? pe?ažný ale aj nepe?ažný vklad. Spolo?níkom môže by? prakticky každý. Len nesmie by? vedený v registri exekúcií a nesmie by? dlžníkom da?ového úradu a Sociálnej pois?ovne. Taktiež je potrebné ur?i? správcu vkladu (bude to jeden zo spolo?níkov). Ten zodpovedá za spravovanie ?astí vkladov spolo?níkov. Nakoniec je potrebné zvoli? konate?ov, ktorí sú štatutárnymi orgánmi s. r. o. a môžu ju riadi? a kona? za ?u. Konate? musí ma? aspo? 18 rokov, by? bezúhonný, spôsobilý na právne úkony a zárove? neby? v registri exekúcií. Poslednou podmienkou je, že konate? musí by? ob?anom SR, EÚ alebo krajín OECD, prípadne ma? prechodný pobyt v SR.

5.KROK – Nachystajte si dokumenty:

  1. zakladate?ská listina alebo spolo?enská zmluva,
  2. vyhlásenie správcu vkladu, ktorým preukazuje vloženie základného imania,
  3. súhlas vlastníka nehnute?nosti s overeným podpisom majite?a,
  4. výpis z listu vlastníctva,
  5. vyhlásenie konate?a a podpisový vzor,
  6. vyhlásenie jediného spolo?níka, ak s. r. o. zakladá 1 osoba, a to že nie je jediným spolo?níkom alebo zakladate?om vo viac ako 2 spolo?nostiach,
  7. splnomocnenie pre osobu, ktorá vybavuje zápis do ORSR, ak to nevybavuje priamo podnikate?,
  8. pri zahrani?nej osobe ?estné vyhlásenie, že ste zahrani?ná osoba, overené notárom,
  9. súhlas so spracovaním osobných údajov.

Na záver treba vyplni? formulár na portáli verejnej správy a uhradi? poplatok za založenie v sume 150€.