[title-section style="style3" title="Naše služby"]Portfólio našich služieb je široké, sta?í si vybra?.[/title-section]
[imagebox image_size="370x240" show_button="yes" button_text="Zobrazi? viac" target="_blank" title="Jednoduché ú?tovníctvo" image="2001" link="/co-vam-ponukame/jednoduche-uctovnictvo/" class="services-grid"]Kompletné spracovanie ú?tovných dokladov, kontrola povinných náležitostí ú?tovných dokladov, analytická evidencia jednotlivých ú?tov pod?a požiadaviek klienta at?.[/imagebox]
[imagebox image_size="370x240" show_button="yes" button_text="Zobrazi? viac" target="_blank" title="Podvojné ú?tovníctvo" image="2002" link="/co-vam-ponukame/podvojne-uctovnictvo/" class="services-grid"]Kompletné spracovanie ú?tovných dokladov, kontrola povinných náležitostí ú?tovných dokladov, analytická evidencia jednotlivých ú?tov pod?a požiadaviek klienta at?.[/imagebox][imagebox title="gfdgfd"][/imagebox]
[imagebox image_size="370x240" show_button="yes" button_text="Zobrazi? viac" target="_blank" title="Spracovanie daní" image="2003" link="/co-vam-ponukame/spracovanie-dani/" class="services-grid"]Spracovanie DPH /spracovanie a podanie da?ového priznania, kontrolného výkazu, súhrnného výkazu, sledovanie prekro?enie hranice obratu pre povinnú registráciu DPH at?

 [/imagebox]

[imagebox image_size="370x240" show_button="yes" button_text="Zobrazi? viac" target="_blank" title="Personalistika a mzdy" image="2004" link="/co-vam-ponukame/personalistika-a-mzdy/" class="services-grid"]Kompletné spracovanie miezd, príprava pracovných zmlúv a dohôd, komunikácia so sociálnou pois?ov?ou, zdravotnými pois?ov?ami a úradmi at?[/imagebox]
[imagebox image_size="370x240" show_button="yes" button_text="Zobrazi? viac" target="_blank" title="Zakladanie spolo?ností" image="2005" link="/co-vam-ponukame/zakladanie-obchodnych-spolocnosti/" class="services-grid"]Akéko?vek zmeny v OR SR ako napríklad zmena spolo?níka, sídla, konate?a, obchodného mena, zvýšenie alebo zníženie základného imania.[/imagebox][imagebox title="gfdgfd"][/imagebox]
[imagebox image_size="370x240" show_button="yes" button_text="Zobrazi? viac" target="_blank" title="Vedenie archívu" image="2006" link="/co-vam-ponukame/vedenie-archivu/" class="services-grid"]Povinnos?ou platcov DPH je archivova? doklady po dobu 10 rokov a to v písomnej alebo elektronickej forme. Po?as týchto 10 rokov musia by? doklady v ?itate?nom stave.[/imagebox]