Podvojné ú?tovníctvo sú povinné vies? právnické osoby, ktoré sa rozhodnú podnika? na území Slovenskej republiky. Spracovanie podvojného ú?tovníctva je oproti jednoduchému ú?tovníctvu preh?adnejšie a efektnejšie na rôzne výkazy, pre efektnos? a výnosnos? spolo?nosti, ur?enie rôznych prognóz. Spracovanie podvojného ú?tovníctva predstavuje:


  • Kompletné spracovanie ú?tovných dokladov
  • Kontrola povinných náležitostí ú?tovných dokladov
  • Analytická evidencia jednotlivých ú?tov pod?a požiadaviek klienta
  • Spracovanie INTRASTAT hlásení
  • Spracovanie inventarizácie, ú?tovnej závierky
  • Spracovanie da?ového priznania dane z príjmov právnických osôb
  • Ú?tovné poradenstvo

Podvojné ú?tovníctvo - neplatci DPH

do 25 položiek, ú?tovné poradenstvo

30,00 € / mesiac

do 80 položiek, ú?tovné poradenstvo

75,00 € / mesiac

do 150 položiek, ú?tovné poradenstvo

120,00 € / mesiac

Pri organizácií s po?tom u?tovných prípadov nad 150 prípadov sa cena rieši individuálne.

Podvojné ú?tovníctvo - platci DPH

do 50 položiek, ú?tovné poradenstvo, spracovanie DPH

75,00 € / mesiac

do 100 položiek, ú?tovné poradenstvo, spracovanie DPH

125,00 € / mesiac

do 200 položiek, ú?tovné poradenstvo, spracovanie DPH

200,00 € / mesiac

do 350 položiek, ú?tovné poradenstvo, spracovanie DPH

300,00 € / mesiac

Pri organizácií s po?tom u?tovných prípadov nad 350 prípadov sa cena rieši individuálne.

Sme platci DPH. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.