Cookies

Cookies

Súbor cookies umož?uje webovej stránke rozpozna?, ?i ste ju už niekedy navštívili a o aké stránky ste mali záujem. Vaša návšteva tak môže by? komfortnejšia, bez potreby opätovného nastavenia prehliada?a. Zákon hovorí, že môžeme uklada? súbory cookie na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookie potrebujeme váš súhlas. Táto stránka používa rôzne typy cookies. Svoj súhlas so Zásadami cookies môžete kedyko?vek zmeni? alebo odvola? na našej webovej stránke.

?o je to Cookie?

Cookies je malý textový súbor, ktorý sa odosiela do vášho po?íta?a (tabletu, smart phonu) z internetových stránok pri prvej návšteve. V?aka tejto jednoduchej informácii si stránka zapamätá informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a iné nastavenia. Súbor cookies umož?uje webovej stránke rozpozna?, ?i ste ju už niekedy navštívili a o aké stránky ste mali záujem. Vaša návšteva tak môže by? komfortnejšia, bez potreby opätovného nastavenia prehliada?a.

Používanie Cookies

Cookies používame na ú?ely skvalitnenia služieb návštevníkom webovej stránky. Zmyslom cookies je u?ah?i? a spríjemni? vám používanie našich stránok. Svojím výberom nám dávate súhlas s ich spracúvaním. Kliknutím na „Prispôsobi?“ sa môžete kedyko?vek dobrovo?ne rozhodnú?, ktoré spôsoby použitia týchto údajov chcete povoli?. V?aka nej môžeme zaznamenáva? návštevy a aktivity na stránke, ?o nám pomáha lepšie pochopi? a zorientova? sa v tom, o aké informácie sa najviac zaujímate.

Aké cookies používame?

Povinné (Nevyhnutné cookies)

Ú?elom spracúvania je prenos alebo u?ah?enie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmiene?ne potrebné pre Dataling ako poskytovate?a služieb informa?nej spolo?nosti na poskytovanie služby informa?nej spolo?nosti, ktorú výslovne požaduje užívate?.
Právny základ spracúvania osobných údajov: ?l. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – plnenie zákonnej povinnosti – zákon ?. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov